Innstramningene i reglene for innleie og utleie av arbeidskraft ble vedtatt i desember 2022 med iverksettelse fra og med 1. april 2023 (regjeringen.no). I statistikken Antall arbeidsforhold og lønn er det nå publisert tre nye statistikkbanktabeller som gjør det mulig å følge utviklingen i antall jobber i næringen Omfatter formidling av arbeidstakere til kunders virksomheter i en begrenset tid med henblikk på supplere kundens arbeidsstyrke og hvor arbeidstakerne er vikarbyråets ansatte. Byråer som grupperes her, fører imidlertid ikke direkte tilsyn med sine ansatte på kundens arbeidsplass 

–  En potensiell effekt av innføringen av de nye reglene var at bemanningsforetakene i utleienæringen gjorde tilpasninger allerede før reglene trådte i kraft. Tallene for utleie av arbeidskraft i 1. kvartal 2023 viser imidlertid at antall jobber er omtrent det samme som tidligere, sier Christoffer Berge, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

Antall jobber i utleienæringen i 1. kvartal 2023, altså før de nye reglene trådte i kraft, men etter vedtaket om innstramming, var på 57 200. Det utgjorde 1,9 prosent av det totale antallet jobber i alle næringer. Det er omtrent like mange som i 1. kvartal 2022, hvor antallet lå på 57 300 jobber.

–  At antall jobber i utleienæringen er på omtrent samme nivå som tidligere kan henge sammen med at de nye reglene ikke hadde trådt i kraft i 1. kvartal 2023. I tillegg er det vedtatt ulike overgangsordninger for flere av de nye reglene. Blant annet gjelder en overgangsperiode på tre måneder for allerede inngåtte avtaler, som gjør at de nye reglene først får effekt fra 1. juli for en del av jobbene, sier Christoffer Berge, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå.

I 1. kvartal 2020, som vil si før pandemien, var antallet jobber i utleienæringen på 56 700. Antall jobber i 1. kvartal 2021 var imidlertid sterkt påvirket av pandemien og da var antall jobber 49 300. Utenlandske pendlere står for omtrent 1 av 4 jobber i næringen og, blant annet på grunn av stengte grenser, forsvant mange av disse fra næringen under pandemien.  

Antallet jobber i utleienæringen har økt betydelig siden 2016, som er det første statistikkåret i de nye statistikkbanktabellene. Imidlertid gikk antallet som nevnt ned under pandemien og næringen bærer generelt preg av å være konjunkturutsatt.

Figur 1. Antall jobber i utleienæringen. 1. kvartal 2016 - 1. kvartal 2023

Barnehage- og skolefritidsassistent er det vanligste enkeltyrket

Barnehage- og skolefritidsassistent var det klart mest vanlige Arbeidsoppgaver som er karakterisert ved mange likhetstrekk danner et yrke. Det er med andre ord de konrekte arbeidsoppgavene i jobben som bestemmer yrket, og ikke for eksempel utdanning eller stillingstittel  i utleienæringen. I 1. kvartal 2023 var det totalt 6 200 jobber med dette enkeltyrket i utleienæringen. Kontormedarbeidere og tømrere og snekkere følger etter med 3 600 og 3 500 jobber. At barne- og skolefritidsassistenter er det største yrket samsvarer med funnene i artikkelen 1 av 5 i vikarbyrå jobber som skolefritids- eller barnehageassistenter, som baserer seg på data fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). 

Forskjellen er imidlertid mindre når vi ser på antall timer med avtalt arbeidstid. I 1. kvartal 2023 hadde barnehage- og skolefritidsassistenter i sum kun 10 og 12 prosent flere timer enn kontormedarbeidere og tømrere og snekkere. Ser vi på 1. kvartal 2022 var tømrere og snekker det enkeltyrket som hadde flest timer med avtalt arbeidstid.

Tabell 1. Antall jobber, gjennomsnittlig avtalt arbeidstid og gjennomsnittlig stillingsprosent i utleienæringen fordelt etter yrke. 1. kvartal 2023 

At forskjellen er mindre når vi ser på arbeidstid skyldes at mange barnehage- og skolefritidsassistenter jobber deltid og har et lavt antall timer avtalt arbeidstid. De nye statistikkbanktabellene inneholder gjennomsnittlig avtalt arbeidstid og stillingsprosent, som gjør det mulig å sammenligne dette mellom ulike yrker.

I de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene har ikke SSB informasjon om hvilke næringer man er utleid til, men vi har informasjon om yrke. Hva slags yrke de som leies ut fra vikarbyråene har, vil også kunne antyde noe om hvilken næring de er utleid til.

Bemanningsbyråene i utleienæringen rapporterer yrket for lønnstakere i a-meldingen. Tidligere har det vært mangler med denne rapporteringen. SSB tok derfor høsten 2019 kontakt med flere bemanningsbyråer der dette problemet var gjeldende. Det førte etter hvert til endringer i rapporteringen og SSBs inntrykk er at yrkesinformasjonen fra a-meldingen nå gir et bedre bilde av yrkessammensetningen i utleienæringen.

Denne endringen i rapportering gjorde imidlertid at det mellom 2019 og 2020 ble et tydelig brudd i statistikk om yrke for utleienæringen. Sagt med andre ord er antallene i flere yrkeskategorier for lavt før endringen i rapportering. Dette bruddet er da også gjeldende i de nye statistikkbanktabellene 13979 og 13978 som blant annet fordeler antall jobber i utleienæringen etter yrke.

Forventer nedgang i antall bygningsarbeidere

En av regelendringene er et forbud mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

– Siden de nye reglene forbyr innleie på byggeplasser i Oslo-området, forventer vi at antallet byggearbeidere fra utleienæringen går ned. En nedgang i denne gruppen kan på sikt påvirke antallet jobber i utleienæringen totalt, sier Christoffer Berge.  

Både når vi ser på antall jobber og antall timer med avtalt arbeidstid er bygningsarbeidere det største yrkesområdet blant de som jobber i utleienæringen. Byggearbeidere omfatter blant annet enkeltyrkene tømrere og snekkere, betongarbeidere, rørleggere og samlegruppen andre bygningsarbeidere.

Viken og Oslo har vært to av de fylkene der flest byggearbeidere fra utleienæringen hadde arbeidssted, og totalt var det over 2 200 slike jobber med Arbeidssted for ansatte i utleienæringen angir hvor utleievirksomheten har sin adresse, og ikke nødvendigvis der de utleide faktisk jobber. Det er imidlertid rimelig å anta at mange av de som er utleid fra en utleievirksomhet i Oslo-området også jobber i Oslo-området. i disse fylkene per 1. kvartal 2023. Det var imidlertid 700 færre jobber enn i 1. kvartal 2022. Flere andre fylker, også der antall byggearbeidere fra utleienæringen var på omtrent samme nivå som i Oslo eller Viken, opplevde en lavere nedgang eller en oppgang i antallet.

Tabell 2. Antall jobber for byggearbeidere i utleienæringen fordelt etter fylke. 1. kvartal 2023

Vanligst med fast jobb

Blant jobbene utleienæringen var størsteparten faste stillinger. I 1. kvartal 2023 var 42 800 av de 57 200 jobbene i bemanningsforetakene faste, som vil si en andel på 75 prosent. Denne andelen har vært relativt stabil i alle kvartalene fra 2021, som var første år SSB hadde data om ansettelsesform.

Tabell 3. Antall jobber i utleienæringen fordelt etter ansettelsesform. 1.kvartal 2021 - 1. kvartal 2023

Mer statistikk om utleie og innleie finnes i notatet Statistikk om utleie og innleie på arbeidsmarkedet som SSB publiserte i desember 2022.

For mer informasjon om det nye regelverket for å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak, se Arbeidstilsynets sine hjemmesider (arbeidstilsynet.no).

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).