Dette notatet drøfter ulike alternativer som finnes i dag som Arbeidsmarkedsundersøkelsen, a-ordningen (registerstatistikker), andre statistikker i SSB og NHO sin egen undersøkelse.

I dette notatet ser vi nærmere på næringen utleie av arbeidskraft (næring 78.2). Det gis en beskrivelse av ulike registerstatistikker og andre statistikker i SSB som har informasjon om utleienæringen. Videre er det laget tabeller etter ulike kjennemerker som yrke, stillingsprosent, kjønn og alder. Det gis også en beskrivelse av de to undesøkelsene som NHO gjennomfører blant sine medlemmer i bemanningsbransjen. Notatet beskriver i tillegg muligheter og utfordringer vedrørende å lage løpende statistikk om utleienæringen.

I 4. kvartal 2021 var det i overkant av 61 500 jobber i næringen utleie av arbeidskraft, en økning på nesten 15 000, eller 31 prosent, fra samme kvartal i 2015. De fleste virksomhetene i denne næringen er små. Om lag 90 prosent av virksomhetene har 100 eller færre ansatte. Det er mange utenlandske pendlere i utleienæringen, med om lag 14 000 i 4. kvartal 2021. Utenlandske pendlere står for om lag 1 av 4 jobber i utleienæringen. Antallet har gått betydelig ned fra 2019, som var året før pandemien. Da var det nesten 20 000 pendlere fra utlandet i denne næringen.

Vi har ikke informasjon i de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene om hvilke næringer man er utleid til, men vi har informasjon om yrke. Hva slags yrke de som leies ut fra vikarbyråene har vil kunne antyde noe om hvilken næring man er utleid til. Det mest vanlige enkeltyrket er barnehage- og skolefritidsassistenter. Når vi ser på andelen avtalt arbeidstid de ulike yrkene utgjør av den totale arbeidstiden i næringen, finner vi imidlertid at tømrere og snekkere utgjør en større andel av den totale arbeidstiden enn barnehage- og skolefritidsassistenter. Og det til tross for at det nesten er 50 prosent flere jobber med dette yrket.

Det er behov for mer statistikk om innleie og utleie. Dette notatet drøfter ulike alternativer som finnes i dag som Arbeidsmarkedsundersøkelsen, a-ordningen (registerstatistikker), andre statistikker i SSB og NHO sin egen undersøkelse. SSB har vurdert at det ikke er aktuelt å starte med en ny skjemaundersøkelse eller utvide eksisterende undersøkelser. Det vurderes som for ressurskrevende og gir en uforholdsmessig stor økning i oppgavebyrden for næringslivet.

Anbefalingen er å utnytte mere av informasjonen fra AKU om hvilke næringer man er utleid til, i kombinasjon med registerstatistikk fra utleienæringen. Vurderingen er at det vil samlet sett gi et relativt godt bilde av utleienæringen og med god aktualitet og uten økt oppgavebyrde.