De siste tre årene, fra 2021 til 2023, ser vi en økning blant de yngste i alderen 15-19 år som Jobber og arbeidsforhold brukes synonymt og er definert som jobb som kompenseres i form av lønn e.l. Betegnelsen omfatter både hovedjobber og bijobber. En person kan ha flere jobber i ulike bedrifter. Flere jobber i samme bedrift for samme person blir lagt sammen til én jobb. i sommermånedene. I 2021 jobbet 166 000 ungdommer om sommeren, mens det i 2023 var 192 000. Det tilsvarer en økning på 16 prosent.

– De siste årene etter koronakrisen har det vært gunstig for unge å komme seg inn på arbeidsmarkedet, med lav ledighet og høy etterspørsel etter arbeidskraft. Dette har gjort at flere av de aller yngste har fått en start på arbeidslivet, sier Rakel Gading, rådgiver i Statistisk sentralbyrå.

De yngste jobber innen varehandelen

Varehandel er populært blant unge som jobber om sommeren. I tillegg jobber mange innen overnatting og servering eller helse- og sosialtjenester.

– Varehandel er den klart største næringen blant de yngste på arbeidsmarkedet. Nesten 1 av 3 lønnstakere under 20 år har butikkjobb, sier Rakel Gading.

De vanligste sommerjobb-yrkene er

  • salgsyrker, inkludert butikkmedarbeidere og gatekjøkken- og kafémedarbeidere
  • pleie- og omsorgsarbeidere, inkludert pleiemedarbeider, helsefagarbeidere og barnehage- og skolefritidsassistenter
  • yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitører

Over halvparten av unge i alderen 15–19 år finner vi i ett av disse tre yrkene. De samme tre yrkene er på topp for 20–24-åringer, hvor over 40 prosent har ett av disse yrkene.

Gjennomsnittlig timelønn på 158 kroner

I den yngste aldersgruppen, unge mellom 15 og 19 år, var det 59 prosent som jobbet en eller flere av sommermånedene i 2023.

Den gjennomsnittlige avtalte månedslønnen per heltidsekvivalent for 15–19 åringer var 25 650 kroner i august. Heltidsekvivalent betyr at lønnen er omregnet til hva den ville vært dersom det var en fulltidsjobb.

En normal arbeidsuke i fulltidsstillinger er 37,5 timer, som blir 162,5 timer i en gjennomsnittlig måned. Deler vi månedslønnen på 162,5, får vi en gjennomsnittlig timelønn på 158 kroner.

Hvis vi kun ser på de med fast jobb i den yngste aldersgruppen, var gjennomsnittslønnen 25 370 kroner, mens den for de med midlertidig jobb var 25 830. At lønnen er høyere for de med midlertidig jobb er et mønster vi sjelden finner igjen i noen andre aldersgrupper.

I aldersgruppen 20–24 år var gjennomsnittlig månedslønn 35 940 per heltidsekvivalent, altså betydelig høyere enn for de yngste. Med samme regnestykke tilsvarer det en timelønn på 221 kroner i 2023, som er en økning på 7 prosent fra året før.

Figur 1. Gjennomsnittlig avtalt månedslønn per heltidsekvivalent fordelt på aldersgruppe og ansettelsesform. August 2023. Kroner.

Slik kan vi finne sommerjobbene i statistikken

Selv om SSB ikke har konkret informasjon om hvilke jobber som er sommerjobber og ikke, er et typisk trekk ved sommerjobber at de er midlertidige. Vi ser et tydelig mønster hvor det blant unge, spesielt i aldersgruppen 15–19 år, er en kraftig økning i antall midlertidige jobber i sommermånedene. 

Midt på sommeren, i juli og august, er antallet midlertidige jobber høyere enn antall faste jobber for aldersgruppen 15–19 år. Selv om antallet midlertidige jobber øker om sommeren for 20–24-åringene, er det kun den aller yngste aldersgruppen som opplever et høyere antall midlertidige enn faste jobber. 

Antallet midlertidig jobber øker også kraftig for de over 25 år i sommermånedene, men de utgjør en liten andel av jobbene totalt. 

I næringene hvor mange unge jobber om sommeren, som overnatting- og serveringsvirksomhet, varehandel og helse- og sosialtjenester, er andelen midlertidige stillinger høyere i sommermånedene enn ellers i året. 

Figur 2. Antall jobber for unge i alderen 15-19 år fordelt etter ansettelsesform. Januar – desember 2023. Antall.