En rapport som Statistisk sentralbyrå har utarbeidet på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, viser at blant 60 731 personer som avla privatisteksamen skoleåret 2016/2017, tok tre av fire kun eksamen i fag de ikke hadde bestått fra før.

I rapporten skiller SSB mellom privatister som ikke har bestått tidligere (førstegangsprivatister), privatister som ønsker å forbedre sin karakter (forbedringsprivatister) og privatister som tar eksamen i flere fag hvor de både er førstegangs- og forbedringsprivatist (kombinasjonsprivatister).

Mest vanlig å ta kun én eksamen

Både blant Personer som melder seg opp til eksamen i et fag, uten å følge ordinær undervisning i en videregående skole. Privatister som ikke har møtt opp til eksamen er ikke inkludert. som tar fag de ikke har bestått tidligere, og blant de som ønsker å forbedre sin karakter, er det klart mest vanlig å ta kun én eksamen i løpet av ett skoleår. Blant kombinasjonsprivatistene, altså privatister som både tar eksamen i fag de ikke har sluttvurdering i tidligere og fag de ønsker å forbedre, så er det klart mest vanlig å ta fem eller flere eksamener i løpet av skoleåret.

Figur 1. Privatister i videregående opplæring skoleåret 2016/2017, etter antall privatisteksamener

Sykepleiefag mest populært blant søkerne

Et av målene med privatistordningen er å gi flere bedre muligheter til å ta utdanning og komme seg i jobb. Ved å melde seg opp til eksamen kan en kvalifisere seg for et spesifikt yrke eller studie, eller forbedre poengsummen for opptak til universitet og høgskole. Blant de som tok privatisteksamen 2016/2017 og som søkte studieplass ved universitet og høgskole påfølgende skoleår, var sykepleiefag det mest søkte studiet blant alle tre typer privatister.

Figur 2. Privatister i videregående opplæring skoleåret 2016/2017 som har søkt om studieplass ved universitet- og høgskole skoleåret 2017/2018, etter utdanningsgruppe

Det var en større andel førstegangsprivatister som søkte studieplass innen sykepleiefag enn blant de to andre kategoriene av privatister. Kombinasjonsprivatister skiller seg ut ved at det var en relativt høy andel som søkte studieplass innenfor medisin. Dette er studium med svært høye opptakskrav og stor konkurranse om studieplassene.

Fortsatt en del førstegangsprivatister i videregående opplæring året etter

Året etter avlagt privatisteksamen var hele 57 prosent av førstegangsprivatistene fortsatt registrert i videregående opplæring. Dette kan blant annet forklares med at det var en større andel førstegangsprivatister som ikke hadde bestått videregående opplæring det året de avla privatisteksamen, sammenlignet med de to andre gruppene. Blant førstegangsprivatistene var det også en større andel praksiskandidater.

Blant forbedrings- og kombinasjonsprivatistene var det langt flere som var registrert i universitet og høgskole året etter avlagt privatisteksamen sammenlignet med året før. Blant forbedringsprivatistene var 36 prosent av dem som deltok i utdanning registrert ved universitet og høgskole høsten 2016, altså samme skoleår som de avla eksamen. Andelen hadde økt til 83 prosent høsten 2017.

Figur 3. Privatister i videregående opplæring skoleåret 2016/2017, etter igangværende utdanning høsten 2017

Førstegangsprivatist: De som ikke har tatt faget fra før, eller som kun har «ikke bestått» på eksamen.

Forbedringsprivatist: De som er registrert med bestått (tallkarakter i faget fra før).

Kombinasjonsprivatist: De som både er førstegangsprivatist i et fag og forbedringsprivatist i et annet fag innenfor det samme skoleåret. Kombinasjonsprivatister tar privatisteksamen i mer enn ett fag.