Rapporter 2021/09

Søkere som ikke benytter studieplassen

Hvert år velger en markant andel av søkere med tilbud om studieplass i universitets- og høgskoleutdanning gjennom Samordna opptak å ikke benytte plassen.

Blant de 105 320 søkerne som fikk tilbud om studieplass gjennom Samordna Opptak i 2018, var det bare 60 048 som møtte til studiestart. Det vil si at hele 43 prosent av søkerne med tilbud om studieplass ikke benyttet tilbudet. Søkeradferden har konsekvenser for universiteter og høgskoler, som i de årlige opptakene må overbooke studieplassene for å sikre at de blir fylt (UNIT, 2020).

Rapporten ser nærmere på søkerne som ikke benyttet tilbud om studieplass. Formålet er å undersøke om disse søkerne har noen felles kjennetegn som potensielt kan skape en bedre forståelse av søkeradferden. Rapporten ser både på personlige kjennetegn og trekk ved søknaden

Det er liten forskjell i andelen som ikke benyttet tilbud om studieplass blant menn og kvinner. Blant menn og kvinner som ikke benyttet plassen, finner vi at menn i større grad enn kvinner er tilbøyelige til å takke ja til tilbudet uten å møte opp til studiestart. Videre finner vi at 19 år gamle søkere har den høyeste andelen som ikke benyttet plassen, med 48 prosent i 2018-opptaket. Omvendt finner vi at 20- og 21-åringene i størst grad benyttet tilbud om studieplass.

Størst andel søkere som ikke benyttet tilbud om studieplass finner vi ved studieprogram av kortere varighet. Omvendt har profesjonsstudier og femårige masterprogrammer de laveste andelene som ikke benyttet plassen. Andelen som ikke benyttet tilbud om studieplass sammenfaller med prioriteten på søknaden. Blant søkerne med tilbud om studieplass på 1. prioritet var det kun 34 prosent som ikke benyttet plassen i 2018-opptaket. Til sammenligning valgte hver andre søker med tilbud om studieplass på 2. prioritet å ikke benytte plassen.

En av fire søkere som ikke benyttet plassen i 2018 hadde fullført minst 60 studiepoeng med universitet- og høgskoleutdanning fra før. 33 prosent av søkerne som ikke benyttet plassen var også registrert som studenter i universitets- og høgskoleutdanning året før 2018-opptaket. Nærmere fire av ti av søkerne som ikke benyttet tilbud om studieplass var gjensøkere fra året før.

Det å ikke benytte seg av tilbud om studieplass fra Samordna opptak innebærer ikke nødvendigvis at en person blir stående utenfor utdanning. Hele 40 prosent av søkerne som ikke benyttet tilbud om studieplass i Samordna opptak i 2018 var registrert i utdanning samme studieår, blant annet ved å fortsette igangværende utdanning eller benytte plass i lokale opptak. Et annet sentralt funn er at halvparten av søkerne som ikke benyttet tilbud om studieplass i 2018 søkte gjennom Samordna opptak også året etter. I det påfølgende opptaket er disse gjensøkerne mer tilbøyelige til å ikke benytte plassen sammenlignet med øvrige søkere.

Rapporten ser også på sysselsetting blant søkerne. 71 prosent av søkerne som ikke benyttet tilbud om studieplass i Samordna opptak i 2018 var registrert som sysselsatte i november samme år. Det er klart flest lønnstakere blant dem som ikke er i utdanning i etterkant av å ikke benytte tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak enn de som er i utdanning.

Gjennomgående i rapporten ser vi også til 2013-opptaket for sammenligning. Vi finner at mønstrene i 2013 i stor grad samsvarer med 2018-opptaket. En mer omfattende omtale av rapportens konklusjoner er lagt frem i et avsluttende oppsummeringskapittel.

Om publikasjonen

Tittel

Søkere som ikke benytter studieplassen

Ansvarlig

Nawid Fazli og Maj-Lisa Lervåg

Serie og -nummer

Rapporter 2021/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartemente

Emne

Høyere utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1293-7

ISBN (trykt)

978-82-587-1292-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

48

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt