Rapporter 2021/06

Veiene inn til høyere utdanning

Det finnes ulike veier inn til høyere utdanning i Norge. Å komme direkte fra videregående skoler er en av de mest vanlige veiene.

Betydelige andeler av de som starter i høyere utdanning for første gang kommer også direkte fra folkehøgskoler, fagskoler og fra arbeid.

Hovedformålet med foreliggende rapport er å kartlegge ulike veier inn til høyere utdanning i Norge. Dette gjøres ved å se på nye studenters forhold til utdanning, arbeid og velferdsordninger før de startet i høyere utdanning for første gang i 2019 og mer spesifikt i perioden 01.10.2018-30.09.2019. Rapporten bygger på administrative data fra Nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og System for persondata (SFP).

Av nye studenter i 2019 var kvinner i flertall med 58 prosent i vårt analyseutvalg. Ser vi på alder, var 57 prosent 20 år eller yngre da de startet i høyere utdanning for første gang. 30 prosent var mellom 21 og 25 år, mens de som var 26 år eller eldre ved førstegangs registrering i høyere utdanning utgjorde 13 prosent.

Rapporten skiller mellom nye studenter med direkte overgang fra utdanning og nye studenter som var registrert i andre aktiviteter enn utdanning i perioden før de startet i høyere utdanning for første gang. Nesten 47 prosent av de nye studentene i vårt analyseutvalg hadde direkte overgang fra utdanning. 61 prosent av disse var kvinner, mens en like stor andel var 19 år eller yngre da de startet i høyere utdanning for første gang.

76 prosent av de med direkte overgang fra utdanning kom fra videregående skoler i Norge. 14 prosent kom fra folkehøgskoler, mens omtrent like store andeler kom direkte fra fagskoler og fra en periode som lærling – rundt 2 prosent. Direkte overgang fra videregående skoler var mest vanlig blant kvinner. 20- og 21-åringene skiller seg ut ved at over 10 prosent av de med direkte overgang i disse aldersgruppene kom fra en periode som lærling.

92 prosent av alle nye studenter var registrert med generell studiekompetanse ved opptak til høyere utdanning for første gang. Over 2 prosent var registrert med realkompetanse, mens nesten 1 prosent var registrert med yrkesfaglig utdanning og relevant fag-/svennebrev (Y-veien) som grunnlag for opptak. De resterende 5 prosent hadde annen eller uoppgitt opptakskompetanse.

Nye studenter som kom fra andre aktiviteter enn utdanning analyseres ved å se på deres hovedaktivitet før de startet i høyere utdanning for første gang. Eksempler på andre aktiviteter kan være arbeid, samt å motta offentlige ytelser eller å delta i velferdsordninger. Enkelte i denne gruppen kombinerte flere aktiviteter. 45 prosent av nye studenter i 2019 var kun i arbeidsstyrken, uten tilknytting til verken utdanning eller velferdsordninger. Mens mennene var i flertall blant heltidslønnstakere, var kvinner i klart flertall blant deltidslønnstakere.

23 prosent av nye studenter kombinerte utdanning og arbeid høsten 2018 før de startet i høyere utdanning i 2019. Av disse var den typiske studenten en etnisk norsk, ung kvinne med deltidsjobb ved siden av ordinær utdanning. Andelen som kun var under utdanning, uten å være i arbeid eller i velferdsordninger, var på 26 prosent. Videre var 6 prosent av studentene enten kun i velferdsordninger, eller i slike ordninger kombinert med arbeid og/eller utdanning, per fjerde kvartal 2018. 

Om publikasjonen

Tittel

Veiene inn til høyere utdanning

Ansvarlig

Hossein Moafi og Kristine Sundberg

Serie og -nummer

Rapporter 2021/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kunnskapsdepartementet

Emne

Høyere utdanning

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1271-5

ISBN (trykt)

978-82-587-1270-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

68

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt