91 prosent var i arbeid, av de med en bachelorutdanning i aldersgruppen 25 til 34 år, i Norge i 2021. Hos de med masterutdanning jobbet 95 prosent, i samme aldersgruppe. Samlet sett tilsvarer dette en som er høyere enn i alle andre , ifølge den årlige OECD-rapporten Education at a Glance 2022.

I Sverige var 86 prosent av de med bachelorutdanning i aldersgruppen 25 til 34 år sysselsatt, mens det samme gjaldt 93 prosent blant de med masterutdanning. I Danmark var tilsvarende andeler på henholdsvis 83 og 88 prosent blant de med bachelor- og masterutdanning.

I OECD var gjennomsnittlig sysselsettingsgrad i aldersgruppen 25-34 år på 83 prosent for de med bachelorutdanning og 88 prosent for de med masterutdanning.

Figur 1. Andel sysselsatte blant 25-34 åringer i 2021, etter utdanningsnivå. Prosent¹

¹ Tallene i figuren kommer fra en årlig leveranse til OECD, som er basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Figuren viser et utvalg av landene som er inkludert i Education at Glance 2022.

Blant de med toårig høyere utdanning, såkalt «», var 76 prosent i arbeid i aldersgruppen 25-34 år i Norge.

OECD-rapporten inkluderer en utdanningsgruppe kalt «short-cycle tertiary» som også regnes som høyere utdanning. I Norge er dette et samlebegrep for de som har gått toårig fagskoleutdanning, høgskolekandidater, samt de som har 120 studiepoeng eller mer ved universiteter- og høgskoler uten å ha oppnådd en grad (og som fortsatt kan være i utdanning).

I denne gruppen er det større variasjon mellom OECD-landene i andelen som er sysselsatt. For eksempel er 76 prosent av de med «short-cycle tertiary» i aldersgruppen 25-34 år sysselsatt i både Sverige og Norge, mens tilsvarende andeler er henholdsvis 85 og 92 prosent i Danmark og Belgia.

I tillegg til reelle forskjeller i sysselsettingsgrad mellom landene, kan forskjellene også skyldes ulik rapporteringspraksis. Der utdanninger som bachelor, master og doktorgrad er lettere å sammenstille på tvers av ulike land, er det mer variasjon i utdanningstilbudene og dermed også i hva slags utdanninger som er rapportert inn fra de ulike landene som «short-cycle tertiary».

Lavere sysselsetting blant de med grunnskoleutdanning

Blant de i aldergruppen 25-34 år med som høyeste nivå var 84 prosent sysselsatt i Norge i 2021. Sysselsettingsgraden er lavere enn blant de som har bachelor- og masterutdanning, men likevel høyere enn OECD-gjennomsnittet for de med videregående utdanningsnivå, som er på 77 prosent.

Andelen sysselsatte var enda lavere blant unge med kun grunnskoleutdanning, hvor 64 prosent i aldersgruppen 25-34 år var sysselsatt i Norge i 2021. Det er likevel 4 prosentpoeng høyere enn OECD-gjennomsnittet, som var på 58 prosent.

Figur 2. Andel sysselsatte blant 25-34 åringer i 2021, etter utdanningsnivå. Prosent¹

¹ Tallene i figuren kommer fra en årlig leveranse til OECD, som er basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Figuren viser et utvalg av landene som er inkludert i Education at Glance 2022.

Det at unge voksne (25-34 år) med lavere utdanningsnivå i mindre grad er i arbeid er et mønster som gjentar seg i de fleste land. Rapporten viser gjennomgående at høyere utdanningsnivå gir bedre resultater i arbeidsmarkedet, både i form av høy sysselsettingsgrad og lav arbeidsledighet.

Det er også gjennomgående at sysselsettingsgraden i Norge er høyere sammenlignet med gjennomsnittet for OECD-landene, uansett utdanningsnivå. Dette kan skyldes at forholdene i arbeidsmarkedet i Norge har bedret seg betraktelig siden andre halvår i 2021, i form av økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet.

2021 var et år preget av pandemi, og i de forskjellige OECD-landene kan dette ha slått ulikt inn på arbeidsmarkedet, avhengig av næringsstruktur, regelverk, støtteordninger, smittesituasjon og smittetiltak.

Education at a Glance er navnet på en rapport som årlig utgis av OECD. Rapporten samler og sammenligner informasjon om utdanningssystemene og statistikk om utdanning i medlemslandene og samarbeidende land. Rapporten tar for seg utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning. Rapporter og datagrunnlag er tilgjengelig via OECDs nettsider. Hovedtema i 2022-rapporten er høyere utdanning.