91 prosent var i arbeid, av de med en bachelorutdanning i aldersgruppen 25 til 34 år, i Norge i 2021. Hos de med masterutdanning jobbet 95 prosent, i samme aldersgruppe. Samlet sett tilsvarer dette en Sysselsatte er personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuka, og personer som er midlertidig fraværende fra en jobb. Dette målet forteller ikke om stillingsstørrelse eller studierelevans. Det betyr at studenter med jobb vil telle som sysselsatte på lik linje med fulltidsansatte. som er høyere enn i alle andre Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, har 38 medlemsland per oktober 2022., ifølge den årlige OECD-rapporten Education at a Glance 2022.

I Sverige var 86 prosent av de med bachelorutdanning i aldersgruppen 25 til 34 år sysselsatt, mens det samme gjaldt 93 prosent blant de med masterutdanning. I Danmark var tilsvarende andeler på henholdsvis 83 og 88 prosent blant de med bachelor- og masterutdanning.

I OECD var gjennomsnittlig sysselsettingsgrad i aldersgruppen 25-34 år på 83 prosent for de med bachelorutdanning og 88 prosent for de med masterutdanning.

Figur 1. Andel sysselsatte blant 25-34 åringer i 2021, etter utdanningsnivå. Prosent¹

¹ Tallene i figuren kommer fra en årlig leveranse til OECD, som er basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Figuren viser et utvalg av landene som er inkludert i Education at Glance 2022.

Blant de med toårig høyere utdanning, såkalt «I omtale av fullførte utdanninger er dette et samlebegrep som omfatter toårig fagskoleutdanning, høgskolekandidater og de som har avlagt minst 120 studiepoeng i universitets- og høgskolesystemet uten å ha fullført en grad.», var 76 prosent i arbeid i aldersgruppen 25-34 år i Norge.

OECD-rapporten inkluderer en utdanningsgruppe kalt «short-cycle tertiary» som også regnes som høyere utdanning. I Norge er dette et samlebegrep for de som har gått toårig fagskoleutdanning, høgskolekandidater, samt de som har 120 studiepoeng eller mer ved universiteter- og høgskoler uten å ha oppnådd en grad (og som fortsatt kan være i utdanning).

I denne gruppen er det større variasjon mellom OECD-landene i andelen som er sysselsatt. For eksempel er 76 prosent av de med «short-cycle tertiary» i aldersgruppen 25-34 år sysselsatt i både Sverige og Norge, mens tilsvarende andeler er henholdsvis 85 og 92 prosent i Danmark og Belgia.

I tillegg til reelle forskjeller i sysselsettingsgrad mellom landene, kan forskjellene også skyldes ulik rapporteringspraksis. Der utdanninger som bachelor, master og doktorgrad er lettere å sammenstille på tvers av ulike land, er det mer variasjon i utdanningstilbudene og dermed også i hva slags utdanninger som er rapportert inn fra de ulike landene som «short-cycle tertiary».

Lavere sysselsetting blant de med grunnskoleutdanning

Blant de i aldergruppen 25-34 år med Omfatter både studieforberedende- og yrkesfaglige videregående opplæring, og fagskoleutdanning på mindre enn to år. som høyeste nivå var 84 prosent sysselsatt i Norge i 2021. Sysselsettingsgraden er lavere enn blant de som har bachelor- og masterutdanning, men likevel høyere enn OECD-gjennomsnittet for de med videregående utdanningsnivå, som er på 77 prosent.

Andelen sysselsatte var enda lavere blant unge med kun grunnskoleutdanning, hvor 64 prosent i aldersgruppen 25-34 år var sysselsatt i Norge i 2021. Det er likevel 4 prosentpoeng høyere enn OECD-gjennomsnittet, som var på 58 prosent.

Figur 2. Andel sysselsatte blant 25-34 åringer i 2021, etter utdanningsnivå. Prosent¹

¹ Tallene i figuren kommer fra en årlig leveranse til OECD, som er basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Figuren viser et utvalg av landene som er inkludert i Education at Glance 2022.

Det at unge voksne (25-34 år) med lavere utdanningsnivå i mindre grad er i arbeid er et mønster som gjentar seg i de fleste land. Rapporten viser gjennomgående at høyere utdanningsnivå gir bedre resultater i arbeidsmarkedet, både i form av høy sysselsettingsgrad og lav arbeidsledighet.

Det er også gjennomgående at sysselsettingsgraden i Norge er høyere sammenlignet med gjennomsnittet for OECD-landene, uansett utdanningsnivå. Dette kan skyldes at forholdene i arbeidsmarkedet i Norge har bedret seg betraktelig siden andre halvår i 2021, i form av økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet.

2021 var et år preget av pandemi, og i de forskjellige OECD-landene kan dette ha slått ulikt inn på arbeidsmarkedet, avhengig av næringsstruktur, regelverk, støtteordninger, smittesituasjon og smittetiltak.

Education at a Glance er navnet på en rapport som årlig utgis av OECD. Rapporten samler og sammenligner informasjon om utdanningssystemene og statistikk om utdanning i medlemslandene og samarbeidende land. Rapporten tar for seg utdanningssystemet fra barnehage til høyere utdanning. Rapporter og datagrunnlag er tilgjengelig via OECDs nettsider. Hovedtema i 2022-rapporten er høyere utdanning.