Også i år har elever på 5., 8. og 9. trinn avlagt nasjonale prøver i regning og lesing. Elevene på 5. og 8. trinn tar også prøver i engelsk. Stort sett er resultatene stabile sammenlignet med tidligere år.

─ Resultatene fra de nasjonale prøvene avlagt i 2021 er stort sett i tråd med tidligere års resultater, men vi ser at en større andel av 5. klassingene presterer på det øverste nivået i engelsk, sier førstekonsulent Daniel Albertsen.

Ser vi på hvor elevene bor så finner vi store variasjoner i hvilket mestringsnivå størst andel ligger på. Sentralitetsindeksen fra Statistisk Sentralbyrå lar oss se nærmere på ulikhetene i mestringsnivå etter kommunens sentralitet.

Statistisk Sentralbyrås sentralitetsindeks deler kommuner i 6 grupper basert på reisetid til arbeidsplasser og tilgang til servicefunksjoner. Kommuner i gruppe 1 er mest sentrale og kommuner i gruppe 6 er minst sentrale.

Sentralitet 1: Oslo, Lørenskog, Bærum, Rælingen, Lillestrøm og Nordre Follo

Sentralitet 2: Drammen, Ullensaker, Bergen, Trondheim, Stavanger, m.fl.

Sentralitet 3: Randaberg, Indre Østfold, Sandefjord, Kristiansand, Tromsø m.fl.

Sentralitet 4: Notodden, Kristiansund, Rana, Alta, m.fl.

Sentralitet 5: Selbu, Ål, Sogndal, Øystre Slidre, m.fl.

Sentralitet 6: Dovre, Ulvik, Snåsa, Træna, m.fl.

─ I likhet med tidligere år har de sentrale kommunene en større andel elever på de øverste mestringsnivåene i samtlige fag. Dette står i motsetning til de minst sentrale kommunene der en mindre andel elever når et høyt mestringsnivå, sier Albertsen.

Figur 1. Andel elever som skårer på høyt mestringsnivå, etter sentralitet. 2021.

Grafen viser andel elever som skårer på høyt mestringsnivå 2021. Sentrale kommuner har støtte andel elever på de høyeste mestringsnivåene

Tallgrunnlag infografikk: Statistikkbank-tabell 12574

Elever på øverste mestringsnivå

Figur 1 viser andelen elever som oppnår et høyt mestringsnivå etter sentralitet. På 5. trinn i engelsk ser vi at andelen elever som skårer på det høyeste mestringsnivået er 37 prosent i de mest sentrale kommunene.

Det er en synlig nedgang til de nest-mest sentrale kommunene og de mellomsentrale kommunene hvor andelen av elever som skårer på høyeste mestringsnivå er henholdsvis 32 prosent og 28 prosent. Til sammen er disse de mest befolkningsrike gruppene og ligger tettes på landsgjennomsnittet, hvor 30 prosent av elevene skårer på det høyeste nivået.

I de tre siste gruppene som inkluderer de minst sentrale kommunene, skårer omtrent en av fire elever på det høyeste mestringsnivået. Mønsteret vi ser på 5.trinn i engelsk gjenspeiles på 8. og 9. trinn og vi finner samme mønster både i lesing, regning og engelsk.

I figuren ser vi at de mest sentrale kommunene skiller seg spesielt ut. Denne gruppen inkluderer kun seks kommuner, men rett over en million innbyggere. Til sammenligning inkluderer sentralitetsgruppe 6, 113 kommuner og under en kvart million innbyggere.

Skalaen med ulike mestringsnivå har tre nivåer for 5. trinn og fem nivåer for 8.trinn og 9. trinn. Elevene blir fordelt på de ulike mestringsnivåene etter beregnet poengsum (skalapoeng) på prøvene.

På 5.trinn er det laveste mestringsnivået 1 og det høyeste er 3.

På 8. og 9. trinn er det laveste mestringsnivået 1 og det høyeste er 5. På disse trinnene regnes nivå 4 og 5 som de høyeste mestringsnivåene og er slått sammen i Figur 1.

Flest 8. klassinger på høyt mestringsnivå i sentrale kommuner

Nasjonalt ser vi at 32 prosent av 8. klassinger skårer på de høyeste mestringsnivåene i lesing og engelsk, 31 prosent i regning.

I de mest sentrale kommunene er andelen som skårer på de øverste mestringsnivåene 42 prosent i lesing. I både regning og engelsk er 41 prosent av elever på disse mestringsnivåene. Dette er godt over andelen nasjonalt.

Til sammenligning skårer 26 prosent av elever i de minst sentrale kommunene på høye mestringsnivå i lesing og regning, 27 prosent i engelsk.

Når vi ser på andel elever på det midterste mestringsnivået på 8. trinn er forskjellene mellom de mest sentrale og minst sentrale kommunene, små. Forskjellene blir tydelige igjen når vi ser på de laveste mestringsnivåene. Her er andelen elever som skårer på de to laveste mestringsnivåene betydelig høyere i de minst sentrale kommunene.

Forskjellene mellom elever i sentrale og mindre sentrale kommune består i både engelsk, regning og lesing når vi tar høyde for forskjeller i hvor høyt utdannet foreldrene er.