Den samlede kjøringen med tradisjonelle diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 8,5 og 10,3 prosent fra 2021 til 2022. Dieseldrevne biler stod likevel for over 40 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler i 2022, mens elbiler for første gang passerte bensindrevne personbiler i antall kilometer.

Figur 1. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype. 2022

¹ Inkluderer parafin, hydrogen, gass, dieselhybrider og annet drivstoff.

Norske kjøretøyer tilbakela i alt 45,4 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2022, viser nye tall fra statistikken Kjørelengder. Det er en oppgang på 0,7 prosent som skyldes marginalt mer kjøring med personbiler, varebiler og lastebiler. Busser stod for den største prosentvise økningen i kjørelengder med 8 prosent.

Den samlede kjørelengden for norske personbiler gikk opp med 0,6 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Kjørelengden i 2022 var likevel 0,5 prosent lavere enn i 2019, før pandemien.

Figur 2. Kjørelengder, etter hovedkjøretøytype. Mill. km

Personbilene stod for 78 prosent av all kjøringen i 2022, det samme som året før. Varebiler og andre Små godsbiler i alt: Varebiler, kombinerte biler og små lastebiler med tillatt nyttelast under 3,5 tonn. stod samtidig for 16,4 prosent av den samlede kjøringen, omtrent som i 2021. Mer spesialiserte nyttekjøretøyer som Lastebiler i alt: Trekkbiler og lastebiler med tillatt nyttelast på 3,5 tonn eller mer. og Busser i alt: Busser registrert for frakt av 17 personer eller flere og minibusser registrert for frakt av 10 til 16 personer. stod for henholdsvis 4,6 prosent og 1,2 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2022.

Stadig mer kjøring med elbiler og hybrider

Veksten i antall norskregistrerte Biler som går på batterier ladet fra strømnettet. og Biler som kombinerer forbrenningsmotor og elektrisk motor som kraftkilde. Forbrenningsmotoren er som regel en bensin- eller dieselmotor. Batteriene kan lades fra strømnettet eller av bilens generator. fortsatte i 2022, og andelen av kjøringen som ble gjort med disse motorteknologiene økte i enda større grad.

Figur 3. Kjørelengder for personbiler i alt, etter drivstofftype. Mill. km

¹ Inkluderer parafin, hydrogen, gass, dieselhybrider og annet drivstoff.

Den samlede kjørelengden til norske elbiler økte med 34 prosent fra 2021 til 2022, og utgjorde dermed i underkant av 23 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i alt. Det er en økning fra noe over 17 prosent av kjøringen i 2021, og tilsvarer litt mer enn andelen av norske personbiler som er registrert som elektrisk drevne. Den samlede kjørelengden for norske elbiler er mer enn tredoblet de siste fem årene.

Kjøringen med bensinhybrider økte samtidig med 10 prosent, og utgjorde rundt 13 prosent av kjøringen med norske personbiler i alt. Kjøringen med ladbare bensinhybrider økte mer enn for ikke-ladbare. Kjørelengdene for dieselhybrider økte også i 2022, men dette er en motorteknologi som stadig står for en liten andel av kjøringen i Norge.

Kjørelengdestatistikken blir laget ved å kombinere teknisk informasjon fra Kjøretøyregisteret med opplysninger om kilometerstand fra periodiske kjøretøykontroller («EU-kontroller»). Det gjennomsnittlige kjøremønsteret for biler som har vært inne til minst én slik kontroll ligger til grunn for beregningene av kjørelengder for alle biler som var i bruk i hele eller deler av statistikkåret.