Persontransporten Transport innenlands: Transport fra et sted i Norge til et annet sted i Norge. Den delen av en transport mellom Norge og utlandet som foregår på norsk område blir ikke regnet med. økte med 6,5 milliarder Personkilometer: Produktet av reiselengde og antall personer som er transportert. Eksempel: En bil med 2 personer som kjører 10 kilometer har utført et persontransportarbeid på 2 x 10 = 20 personkilometer. fra 2021 til 2022, til rundt 74 milliarder, viser statistikken Innenlandsk transport. I 2022 hadde den innenlandske persontransporten knapt 5,2 milliarder passasjerer, en økning med 350 millioner passasjerer sammenlignet med 2021. 

Målt i personkilometer utgjorde veitransport 86 prosent av persontransporten innenlands i 2022, tilsvarende andel var på 90 prosent i 2021. Tallene for veitransport inkluderer transport med busser, drosjer, personbiler, motorsykler og mopeder. Lufttransport, skinnegående transport og sjøtransport sine andeler av samlet Persontransportarbeid: Et mål på omfanget av persontransport, definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter et visst antall personer en bestemt reiselengde. Persontransportarbeidet blir målt i personkilometer.økte sammenlignet med 2021.

Figur 1. Innenlandsk persontransport målt i personkilometer, etter type transport. 2010-2022. Prosent

¹Transport med jernbane, forstadsbaner og sporveier.

Halvparten av godstransportarbeidet med lastebiler

Lastebilene utførte den største delen av godstransportarbeidet i Norge. Målt i Tonnkilometer: Produktet av godsmengde og transportavstand. Eksempel: En lastebil som transporterer 2 tonn gods i 10 kilometer har utført et godstransportarbeid på 2 x 10 = 20 tonnkilometer. sto veitransporten for 54 prosent av Godstransportarbeid: Et mål på omfanget av godstransport, definert som det arbeidet som blir utført når et transportmiddel frakter en viss mengde gods over en bestemt avstand. Godstransportarbeidet blir målt i tonnkilometer. innenlands i 2022, mens andelene til sjøtransport og jernbanetransport var henholdsvis 41 og 5 prosent. Lufttransportens andel av godstransportarbeidet er svært liten. 

Figur 2. Innenlandsk godstransport målt i tonnkilometer medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport1. 2010-2022. Prosent

¹Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.

8 av 10 tonn fraktet med lastebiler

I alt ble det fraktet 348 millioner tonn gods innenlands i Norge i 2022, når transport av olje og gass fra den norske kontinentalsokkelen til fastlandet blir holdt utenfor. Det var en nedgang på 1 million tonn sammenlignet med 2021. Lastebiler fraktet knapt 80 prosent av Godsmengde: Bruttovekten av det gods som er transportert, medregnet emballasje. Eventuell egenvekt av kjøretøyer, containere og andre lastbærere blir ikke regnet med.. Selv om lastebilene bare står for litt over halvparten av transportarbeidet, blir altså en langt større andel av tonnene fraktet med lastebil. Forskjellen skyldes at gjennomsnittlig transportdistanse er kort i veitransport sammenlignet med sjø- og jernbanetransport. Andelene til sjø- og jernbanetransport av total godsmengde var henholdsvis 18 og 3 prosent. Mengden gods fraktet med fly er svært liten. 

Tallene for godstransport i denne artikkelen inkluderer Kabotasjetransport: Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. I denne statistikken vil det si transport av gods mellom steder i Norge utført med utenlandsregistrerte transportmidler.

Figur 3. Innenlandsk godstransport målt i tonn medregnet kabotasje, etter type fastlandstransport1. 2010-2022. Prosent

¹Inkluderer ikke transport fra norsk kontinentalsokkel.