I 2012 hadde de utenlandske bilene 58,2 prosent av grensetransporten på vei, i 2022 var dette altså økt til 69,3 prosent.

I alt ble det transportert om lag 14 millioner tonn gods over grensen i 2022, en nedgang på 4,5 prosent i forhold til 2021. De utenlandske bilene transporterte 9,7 millioner tonn av dette.

Figur 1. Norske og utenlandske lastebilers andel av grensetransporten. Prosent

Norske lastebiler størst på eksport

Det er en betydelig retningsskjevhet med hensyn til hvem som frakter godset ved henholdsvis eksport og import. De norskregistrerte lastebilene fraktet 46,8 prosent av godset ut av landet i 2022. Markedsandelen er redusert med 18,6 prosentpoeng siden 2012. For importen er bildet annerledes. Kun 19,7 prosent av godset som i 2022 kom inn til Norge på vei, var lastet på en norsk lastebil. I 2012 var denne andelen 25,4 prosent.

Figur 2. Transportmengden fraktet over grensen med norske lastebiler. Tonn

Baltiske og polske bilers andel er stabil

De svenske lastebilenes andel av den norske grensekryssende godstransporten er fortsatt nest størst med god margin. I 2022 hadde svenske lastebiler 22,8 prosent av godstransporten med bil inn og ut av Norge. Dette er 0,9 prosentpoeng mer enn i 2021, men 5,1 prosentpoeng mindre enn i 2012. Polen og de baltiske landene har nå en markedsandel på henholdsvis 12,8 og 15,5 prosent.

Figur 3. Import og eksport med lastebil på vei, etter nasjonalitet på bilen. 1000 tonn

Nedgang i 4. kvartal

I 4. kvartal ble det transportert 3,5 millioner tonn gods over grensen med lastebil. Det er 5,0 prosent mer enn i samme kvartal året før. Norskregistrerte biler fraktet 1,1 millioner tonn av dette, tilsvarende en andel på 30,7 prosent. Det er 0,6 prosentpoeng mindre enn i 4. kvartal 2021.