De norskregistrerte lastebilene utgjorde Transportarbeid blir utført når et transportmiddel frakter en bestemt godsmengde over en viss avstand. Benevningen som brukes for transportarbeid, er tonnkilometer. på 5,1 milliarder tonnkilometer og fraktet 58,3 millioner tonn gods innenlands. Norskregistrerte biler i utenlandsk transport økte transportarbeidet med 1 prosent i perioden, og transportert godsmengde steg med 4,6 prosent.

Den innenlandske aktiviteten er totalt dominerende innenfor godstransport på vei med lastebil. Transport til, fra og i utlandet stod bare for 9,4 prosent av transportarbeidet og 2,1 prosent av transporterte mengden i 1. kvartal i år.

Figur 1. Nasjonal og internasjonal transport med norske lastebiler.

Mindre tomkjøring

Totalt kjørte norske lastebiler 19,4 millioner flere kilometer enn i 1. kvartal 2020. Av i alt 502,8 millioner kjørte kilometer ble 365,7 millioner kjørt med gods. Dette gav en tomkjøringsandel på 27,3 prosent, som er 1,1 prosentpoeng lavere enn i tilsvarende kvartal 2020.

Den tilbakelagte distansen med last på bilen på nasjonale veier økte med 6,8 prosent. Internasjonalt gikk transportlengden med last ned med 6,2 prosent sammenlignet med 1. kvartal i 2021.

Figur 2. Nasjonal transport. Kjøretøykilometer med lastebil

Knapt 9 mil per tonn

Gjennomsnittlig transportlengde per tonn for nasjonale transporter gikk opp, og utgjorde 87,4 kilometer i 1. kvartal 2021. For lastebiler i internasjonal transport var den gjennomsnittlige transportlengden 408,4 kilometer, 20,9 kilometer mindre enn i tilsvarende kvartal året før.

Fra 1. kvartal 2020 har vi tatt i bruk en ny beregningsmetode som gir mer presise estimater, spesielt for transportmengde og transportarbeid. For mer informasjon, se gjerne Om statistikken.