Bilparkens regionale fordeling

Publisert:

Hvorfor viser SSB-tall at antallet personbiler i Oslo og Akershus har økt så kraftig de siste årene? Flere leasingbiler, som ofte står registrert på et hovedkontor i Oslo-området, er noe av årsaken.

I SSBs statistikk om Bilparken kan statistikkbrukerne blant annet finne tall om bilbestanden i norske fylker og kommuner.

Utviklingen de siste årene viser at blant annet Oslo og Akershus har hatt en større økning i tallet på personbiler enn landsgjennomsnittet. Fra 2009 til 2018 har personbilbestanden i Norge økt fra omtrent 2,2 millioner til 2,7 millioner biler, en økning på 21 prosent. I Oslo har derimot personbilparken økt med hele 40 prosent i samme periode.

I perioden 2009-2018 har også leasing av personbiler blitt stadig mer populært. Antall biler eid av leasing- og utleieselskap har økt fra omtrent 70 000 i 2009 til 164 000 i 2018. Motorvognregisteret, som brukes til å lage statistikken Bilparken, har enn så lenge ingen informasjon om leasing. Ved regioninndelingen av statistikken blir adressen til eieren av bilen brukt for å avgjøre hvilket fylke og kommune den hører hjemme i. En bil som er leaset og brukes i for eksempel Nord-Norge, vil derfor komme inn i statistikken under fylket og kommunen til leasingselskapet som eier bilen – noe som ofte vil si Oslo og omland. En bruker som leser statistikken for å anslå utviklingen i antall personbiler som kjører rundt i Oslo eller andre regioner, vil på grunn av dette kunne få et skjevt bilde av virkeligheten.

Hva regnes som personbil i artikkelen?

Personbiler omfatter alle biler i motorvognregisteret i kjøretøygruppe 101. Tallene avviker noe fra statistikken Bilparken, som også inkluderer ambulanser, bobiler og kombinerte biler under personbiler. Disse biltypene er ikke relevante for denne analysen, og holdes derfor utenfor.

Hvordan kan vi estimere fylkestall som tar hensyn til leasing?

For å prøve å ta hensyn til leasingbilenes påvirkning på den geografiske fordelingen av bilbestanden i Bilparken, estimerer vi bilbestanden i fylkene ved å skille ut biler eid av leasing- og utleieselskap og fordeler disse utover alle fylkene. Vi antar at det ikke er spesielle regionale forskjeller på leasing av personbiler, og fordeler derfor bilene utfra en fordelingsnøkkel basert på antall ikke-leasingbiler i regionen. For eksempel vil Hordaland, med ca. 9,2% av personbilparken i Norge utenom leasingbiler, få «tildelt» 9,2% av leasingbilene.

Metoden vil ikke produsere helt nøyaktige tall, men gi et estimat. Gitt at det ikke er store variasjoner mellom fylkene på hvor vanlig det er å lease personbil kontra å eie, vil estimatene trolig være ganske gode. Personbiler eid av leasing- og utleieselskap utgjorde ved utgangen av 2018 bare i overkant av 6 prosent av bilparken, slik at forskjellen mellom tallene i Statistikkbanken og de estimerte tallene vil være små for de fleste fylker. Men for noen fylker med store leasingselskaper vil forskjellen være stor.

Hvordan defineres leasing- og utleiebiler?

For å finne ut om en bil er eid av et leasing- eller utleieselskap, kobler vi på næringskode på de foretakseide bilene. De aller fleste større leasingselskaper i Norge har næringskode 64 (finansieringsvirksomhet) eller næringskode 77.1 (utleie og leasing av motorvogner). Vi definerer biler eid av foretak med disse næringskodene som leasing- eller utleiebiler. Det betyr at vi ikke har et nøyaktig tall på antall leasingbiler i Norge, men et estimat. En bil eid av en bank eller et leasingselskap, som brukes av virksomheten selv og ikke leases ut, vil feilaktig regnes som leasingbil i analysen. Motsatt kan det finnes foretak som driver leasing eller utleie av bil i mindre skala, men som ikke har dette som hovedvirksomhet.

Vi klarer ikke å skille mellom leasing- og kortidsutleiebiler med denne metoden da flere leasingselskaper er i næringskode 77.1 sammen med bilutleieselskapene. Derfor slår vi sammen disse til én kategori.

Færre biler i Oslo, Akershus og Buskerud – flere i andre fylker

Figur 1 sammenstiller fylkestallene fra statistikken Bilparken med tallene fra estimeringsmetoden nevnt over. Særlig i Oslo blir antall personbiler lavere når vi estimerer fylkets andel av leasingbilene. Også Akershus og Buskerud får en nedgang i personbiler. Alle andre fylker får en liten oppgang. Altså er det i virkeligheten trolig litt flere personbiler i de øvrige fylkene enn det fylkestallene i Bilparken viser, og betydelig færre i Oslo.

Figur 1. Antall personbiler i regioner i statistikken Bilparken og med estimert regioninndeling. 2018.

Fylke Bilparken 2018 Estimert regioninndeling 2018
Østfold 152414 161934
Akershus 350951 324902
Oslo 298418 220666
Oppland 119533 125198
Hedmark 113031 120218
Buskerud 167446 158682
Vestfold 131662 139572
Telemark 91204 96950
Aust-Agder 61591 65531
Vest-Agder 88375 93557
Rogaland 229947 243169
Hordaland 236026 249770
Sogn og Fjordane 57852 61499
Møre og Romsdal 142060 151070
Trøndelag 230318 243610
Nordland 126696 134324
Troms 84487 88882
Finnmark 38461 40883

Estimert personbilbestand i Oslo har økt mindre enn landsgjennomsnittet

I de fleste fylkene har personbilbestanden mellom 2009 og 2018 økt omtrent like mye som landsgjennomsnittet, med rett i overkant av 20 %. Dette i følge de estimerte tallene, som vist i figur 2. Finnmark og Troms skiller seg ut som de to fylkene med den høyeste prosentvise veksten. I motsatt ende har Oslo hatt den laveste veksten i personbilparken, med bare 11 prosent.

Tallene fra Bilparken har derimot Oslo øverst, med en oppgang på hele 40 prosent. Dette indikerer at særlig for Oslo er mye av oppgangen som statistikken Bilparken viser på grunn av økningen i leasingbiler. De fleste andre fylkene i landet har mest sannsynlig hatt en noe høyere vekst i personbilbestanden enn det Bilparken viser.

Figur 2. Prosentvis endring i antall biler mellom 2009 og 2018, statistikken Bilparken og estimert regioninndeling, etter fylke

Fylke Endring Bilparken Endring estimert regioninndeling
Østfold 19.2 22.8
Akershus 27.3 25.2
Oslo 39.8 10.9
Oppland 18.8 21.6
Hedmark 17.1 20.7
Buskerud 29.1 23.2
Vestfold 18.7 22.1
Telemark 11.7 15.1
Aust-Agder 18.6 22.3
Vest-Agder 17.9 21.1
Rogaland 18.8 22.7
Hordaland 11.5 21.9
Sogn og Fjordane 17.9 21.5
Møre og Romsdal 19.4 23.4
Trøndelag 17.3 21.8
Nordland 18.9 22.6
Troms 22.3 25.8
Finnmark 23.0 27.0
Hele landet 21.5 21.5

Fremdeles uvanlig å lease elbiler

I 2018 sto elbilene for 31 prosent av de 148 000 nyregistrerte personbilene i Norge. Tre av fire nyregistrerte elbiler var eid av privatpersoner, mens 17 prosent var eid av leasing- og utleieselskaper. Tall fra en tidligere SSB-analyse viste at bare åtte prosent av nyregistrerte leasingbiler i 2017 var elbiler. Totalt sto elbiler for 21 prosent av nyregistreringer i 2017. Altså har andelen elbiler gått opp både for nyregistrerte leasingbiler og totalt.

Som figur 3 viser, er andelen fossilbiler større blant de nyregistrerte leasingbilene enn for nybilene eid av privatpersoner. Særlig er andelen hybridbiler mye høyere. Hele 45 prosent av nyregistrerte biler eid av leasingselskaper er hybrider, mot 19 prosent av nyregistrerte personeide biler.

Figur 3. Drivstofftype på nyregistrerte personbiler, etter eierskap. 2018

Eierskap Annet Hybrid Elektrisk Diesel Bensin
Leasing- og utleieselskap 20 25869 7749 10418 13325
Andre foretak 75 3437 3222 4971 4965
Privat 12 13961 35125 10717 13990
Alle 107 43267 46096 26106 32280

Hordaland og Oslo har høyest elbilandel

Siden leasingbilene har en annen drivstoffordeling enn biler eid av privatpersoner og andre foretak, og disse leasingbilene i stor grad er konsentrert i enkelte fylker, er det interessant å skille ut de privateide personbilene i fylkene og se på drivstofftypene. Figur 4 viser at elbilandelen blant privateide personbiler ligger på over 10 prosent i Akershus, Hordaland og Oslo, mens den er under 1 prosent i Finnmark. Dieselandelen blant privateide personbiler er på nærmere 50 prosent i landet under ett, men bare så vidt over 30 prosent i Oslo. 

Figur 4. Drivstofftype på privateide personbiler, etter fylke. 2018

Fylke Hybrid Elektrisk Diesel Bensin
Østfold 8536 7048 66355 66429
Akershus 17907 30269 120510 122749
Oslo 12696 24168 63048 91246
Hedmark 3599 2689 61035 47898
Oppland 2963 2493 59562 45580
Buskerud 7809 7785 68605 60774
Vestfold 6893 7038 55215 58404
Telemark 3581 4013 45671 35821
Aust-Agder 2345 2873 32350 22813
Vest-Agder 3647 6430 43506 31846
Rogaland 10435 18835 99516 93981
Hordaland 13796 28098 98081 88520
Sogn og Fjordane 2115 1267 32890 20052
Møre og Romsdal 5374 4307 73100 56147
Trøndelag 9200 13158 119735 81792
Nordland 3423 3931 68749 47417
Troms 2391 1655 46790 30374
Finnmark 1067 249 22327 13528

Tall om nyregistrerte biler kan være vel så interessant som tall om hele bilbestanden. Disse tallene viser trender tydeligere og nyanserer tallene om hele bilbestanden. Figur 5 viser at nærmere sju av ti nyregistrerte privateide personbiler i Oslo var elbiler i 2018. Finnmark lå i motsatt ende, med en andel på 10 prosent. Bare tre prosent av nyregistrerte privateide biler i Oslo var dieselbiler. Også i Akershus og Hordaland var andelen under 10 prosent. I Finnmark og Troms, der den typiske bileieren oftere må kjøre lengre avstander, utgjorde dieselbiler over 30 prosent av nyregistrerte privateide personbiler.

Figur 5. Drivstofftype på privateide nyregistrerte personbiler, etter fylke. 2018

Fylke Hybrid Elektrisk Diesel Bensin
Østfold 1099 1592 675 1259
Akershus 2010 6254 1083 1983
Oslo 1138 5597 280 1174
Hedmark 521 754 624 646
Oppland 408 678 551 505
Buskerud 965 1886 675 980
Vestfold 814 1378 399 763
Telemark 531 868 559 524
Aust-Agder 345 638 403 334
Vest-Agder 508 1044 485 436
Rogaland 1132 3953 754 1316
Hordaland 1556 4899 636 1365
Sogn og Fjordane 275 292 338 293
Møre og Romsdal 637 978 659 660
Trøndelag 1122 2940 1247 838
Nordland 394 863 637 458
Troms 331 449 475 318
Finnmark 172 60 235 130

Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet

Kontakt