Nye tall fra undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet viser at 11 prosent av norske foretak med minst ti sysselsatte bruker en eller flere Kunstig intelligens (KI) refererer til systemer som bruker teknologier (tekstanalyse, datamaskinvisjon, talegjenkjenning, generering av naturlig språk, maskinlæring, dyplæring) for å innsamle og/eller bruke data til å predikere, anbefale eller bestemme, med ulike nivåer av autonomi, beste tiltak for å oppnå spesifikke mål. KI-systemer kan være rent programvarebasert (f.eks. chatbots, ansikts- eller talegjenkjenning, oversettelsesprogramvare) eller innebygd i enheter (f.eks. autonome roboter og droner, osv.).-baserte teknologier i 2021. En tilsvarende undersøkelse publisert av Eurostat viste at i 2020 brukte 7 prosent av norske foretak KI.

Den mest populære KI-teknologien blant brukerne er prosessautomatisering av arbeidsflyt. 6 prosent av foretakene bruker denne typen teknologi. Genering av naturlig språk og autonom robotikk (f.eks. autonome roboter og droner, selvkjørende kjøretøy osv.) er de KI-teknologiene som brukes av færrest. Kun 1 prosent av foretakene bruker disse teknologiene.

Figur 1. Andel av foretak som bruker kunstig intelligens teknologi (prosent). 2021

Næringene innen informasjon og kommunikasjon er de ivrigste brukerne av KI

Tabell 1. Bruk av kunstig intelligens-teknologi, etter næring, alle sysselsatte

Om lag fire av ti foretak med minst ti sysselsatte innen næringsgruppen informasjon og kommunikasjon bruker en eller flere KI-teknologier. Med en enestående prosentandel på 42 er gruppen overlegen i bruk av KI sammenlignet med andre næringsgrupper. Faktisk er gruppen også den største brukeren av alle KI-teknologiene.

Overnattings- og serveringsvirksomhet, handel med og reparasjon av motorvogner og transport og lagring, er de næringene som bruker minst av KI-teknologier, her er andelene på henholdsvis 2, 3 og 3 prosent.

Populasjonen for undersøkelsen omfatter foretak med minst 10 sysselsette i de følgende næringsområdene (SN2007):

C Industri (10-33);
D Forsyning av elektrisitet, gass-, damp og varmtvann (35);
E Forsyning av vann, avløps- og renovasjonsvirksomhet (36-39);
F Bygge- og anleggsvirksomhet (41-43);
G Varehandel, reparasjon av motorvogner (45-47);
H Transport og lagring (49-53);
I Overnattings- og serverings virksomhet (55-56);
J Informasjon og kommunikasjon (58-63);
L Omsetning og drift av fast eiendom (68);
M Faglig, vitenskapelig, teknisk tjenesteyting og veterinærtjenester (69-75);
N Forretningsmessig tjenesteyting (77-82);
S Annen tjenesteyting (95.1).

Fra og med 2014 er ikke næring K Finansierings- og forsikringsvirksomhet inkludert i undersøkelsen. Fra og med 2021 er næring 75 veterinærtjenester inkludert i undersøkelsen.

De største foretakene bruker mest KI

Andelen foretak som bruker KI, øker i takt med foretaksstørrelse. Om lag tre av ti foretak med mer enn 100 sysselsatte bruker en eller flere KI-teknologier. Mens for foretakene med 10-19 sysselsatte er det kun 8 prosent som bruker KI.

Tabell 2. Bruk av kunstig intelligens-teknologi, etter sysselsettingsgruppe, alle næringer

KI bruker oftest i administrasjons- og produksjonsprosesser

De fleste av foretakene som bruker KI, oppgir organisering av administrasjonsprosesser som formål med bruken. Om lag tre av ti foretak bruker KI i slike prosesser. Deretter følger produksjonsprosesser, hvor 26 prosent av foretakene oppgir dette som formål.

Færrest bruker KI i HR- eller rekrutteringsprosesser. Kun 6 prosent av foretakene oppgir dette som formål.

Figur 2. Formål med bruk av kunstig intelligens-teknologi (prosent). 2021

Mangel på relevant kompetanse er største hindringen for bruk av AI

7 prosent av de foretakene som ikke bruker KI har vurdert å bruke KI. Den største hindringen er mangel på relevant kompetanse. 58 prosent av disse foretakene oppgir dette som en viktig faktor til å hindre dem til å ta i bruk av KI.

Figur 3. Hindringer for foretak som har vurdert å bruke kunstig intelligens teknologi (prosent). 2021

Tabell 3. Finn tall om hindringer for de ulike næringsgruppene

Undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet er i regi av EU sitt statistikkontor, Eurostat. Tallene kan derfor sammenlignes med andre europeiske land på Eurostat sine nettsider.