I årets undersøkelse Bruk av IKT i husholdningene er befolkningen mellom 16 og 79 år spurt om hva de har gjort med sitt datautstyr som mobiltelefon, bærbar PC, nettbrett og stasjonær PC, Intervjuene ble gjennomført i 2.kvartal 2022, slik at de siste tre månedene før intervjutidspunktet var 1.kvartal 2022., når utstyret ikke lenger er i bruk. Den mest vanlige håndteringen er å oppbevare utstyret hjemme. Det gjelder særlig mobiltelefoner og bærbar PC eller nettbrett.

Det er 61 prosent som oppbevarer gamle mobiltelefoner hjemme, 57 prosent tar vare på sin gamle bærbare PC eller nettbrett, og 26 prosent tar vare på sin gamle stasjonære PC, selv om utstyret ikke lenger er i bruk.

– Andelen av befolkningen som oppbevarer sin gamle mobiltelefon og bærbare PC eller nettbrett hjemme er hele tre ganger høyere enn andelen som har levert de samme typene IKT-utstyr til gjenvinning, sier Yun Walther-Zhang, seniorrådgiver i SSB.

Figur 1. Håndtering av IKT-utstyr når det ikke lenger er i bruk de siste 3 måneder, andel av befolkningen (16-79 år), etter IKT utstyr, begge kjønn (2022)

Relativt få leverer gammelt IKT-utstyr til EE-avfall for gjenvinning

Den nest vanligste håndtering av IKT-utstyr som ikke brukes lenger er å levere utstyret som Når datautstyr skal kasseres regnes det som EE-avfall, da IKT-utstyr ofte inneholder helse- og/eller miljøskadelige stoffer.. Blant befolkningen mellom 16 og 79, som har levert sitt gamle IKT-utstyr til EE-avfall for gjenvinning, er det 23 prosent som har levert inn sin stasjonære PC, etterfulgt av bærbar PC eller nettbrett med 17 prosent, og mobiltelefoner med 16 prosent. Andelen som gjenvinner disse typene IKT-utstyr er dermed relativ lav i forhold til andelen som oppbevarer IKT-utstyr hjemme.

Figur 2. Andel av befolkningen (16-79 år) som har levert IKT-utstyr til EE-avfall gjenvinning de siste 3 måneder, etter aldersgruppe, begge kjønn (2022)

Andelen av befolkningen som har levert IKT-utstyr til EE-avfall for gjenvinning er også relativ lav sammenlignet med næringslivet. Tall fra undersøkelsen Bruk av IKT i næringslivet viser at om lag ni av ti norske foretak leverer sitt gamle IKT-utstyr, som mobiltelefon, PC og nettbrett til EE-avfall for gjenvinning, når utstyret ikke blir brukt lenger.

Yngre menn kildesorterer minst, men få kaster datautstyr i restavfallet

Kun 1 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har kastet sin gamle mobiltelefon, nettbrett eller bærbare PC i restavfall. Den høyeste andelen som kaster sin gamle mobiltelefon i restavfallet er yngre menn mellom 16 og 24 år. Menn mellom 25 og 34 år har den høyeste andelen som kaster bærbar PC eller nettbrett i søpla. For begge grupper er andelen på 4 prosent.

Tabell 1: Andel av befolkningen (16-79 år) som har kastet IKT-utstyr i restavfall de siste 3 måneder, etter kjønn og aldersgruppe (2022)

Statistikken Bruk av IKT i husholdningene er hovedkilden til artikkelen. Se Om statistikken for informasjon om statistikkens produksjon, begrep og feilkilder.

Eurostat støtter denne undersøkelsen økonomisk.

Logoen til Eurostat, blå bakgrunn med gule stjerner.