Patenter, design og varemerker

Oppdatert: 6. juni 2023

Neste oppdatering: Foreløpig ikke fastsatt

Mottatte patentsøknader
Mottatte patentsøknader
2022
1 410
Antall søknader om patent, design og varemerker
Antall søknader om patent, design og varemerker
2022Totalt antall søknader. Prosentvis endring
Totalt antall søknaderAv dette: Norske søkere. Prosentandel2021 - 20222018 - 2022
Patenter1 41057,2-10,8-15,1
Design1 19812,9-7,33,8
Varemerker17 69617,6-2,52,4
Standardtegn i tabeller

Om statistikken

Statistikken viser antall søknader til Patentstyret om patenter, varemerker og design sendt av både norske og utenlandske søkere som søker vern for sine immaterielle rettigheter i Norge i løpet av ett år. I tillegg vises foretakssøknader etter næring og størrelsesgruppe målt ved antall sysselsatte. Slike immaterielle rettigheter blir ofte brukt som en indikator for nyskapende virksomhet. Søknadene sendt av norske søkere til internasjonale patentkontorer fanges ikke opp her. Derfor viser denne statistikken ikke den totale søknadsinngangen fra norske foretak og privatpersoner.

Patent: Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem.

Det gis patent på oppfinnelser. Oppfinnelsen må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Det kan ikke gis patent på en idé uten å forklare eller vise hvordan den kan gjennomføres i praksis; ei heller på et forretningskonsept. Fremgangsmåter, produkter, apparater og anvendelser kan patenteres, som for eksempel blodanalyser, datamaskinteknologi og glidelåser.

Varemerke: Et varemerke er et særpreget kjennetegn for en vare og/eller tjeneste.

Et varemerke kan bestå av alle slags tegn, og må kunne gjengis grafisk. Et varemerke kan for eksempel bestå av ord og ordforbindelser (for eksempel slagord), navn, logoer, figurer og avbildninger, bokstaver, tall, emballasje, lyd, og bevegelse, eller kombinasjoner av disse.

Design: Design refererer til utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Følgende kan designbeskyttes :

  • Form og utseende på et produkt, for eksempel utformingen av en tannbørste, bil, skip, telefon eller et møbel
  • Deler av produktet, for eksempel tannbørstehode, stolben, tastatur til telefon
  • Utseende på ikke-fysiske gjenstander slik som skjermbilder for web, bevegelig design, typografiske skrifttyper og grafiske symboler. Dataprogrammer kan ikke registreres.
  • Et ornament, for eksempel dekoren på et servise eller figureringen på tekstiler og tapet.
  • Et interiørmessig arrangement, som for eksempel et kafé- eller butikkinteriør.

Foretak: Den minste kombinasjonen av juridiske enheter som til sammen utgjør en organisatorisk enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til sine løpende ressurser. I de fleste tilfeller vil foretaket være identisk med juridisk enhet, for eksempel et aksjeselskap.

Patenter er primært klassifisert etter det internasjonale patenklassifiseringssystemet IPC (International Patent Classification. SSBs patentdata finnes tilgjengelig på aggregert teknikkfelt basert på IPC.

Foretak som søker er klassifisert etter:

  • Standard for næringsgruppering (SN2007), basert på NACE Rev. 2
  • Størrelsesklasse etter antall sysselsatte
Ikke relevant
Foreløpig ikke fastsatt

Seksjon for næringslivets utvikling

Nasjonalt og fylke.

Årlig.

Ingen direkte rapportering fra SSB.

Rådata og koblede data er lagret i henhold til SSB standard for arkivering av filer.

Immaterielle rettigheter blir ofte brukt som en indikator for nyskapende virksomhet, en resultatindikator for innovasjon. Det gjelder spesielt patenter. Stor grad av patentering blir betraktet som høy innovasjonsevne.

Oppnådd patent gir rett til å hindre andre i å utnytte oppfinnelser, som kan være nye produkter, prosesser eller anvendelser, som løsninger på et teknisk problem (bedriftsperspektivet). Som motytelse må oppfinnelsen offentliggjøres. Informasjonen vil dels bidra til å forebygge bruk av ressurser på kjente oppfinnelser, dels vil den representere inspirasjon for ytterligere utvikling og ikke minst kan patenter benyttes fritt av andre etter utløp av rettigheten (samfunnsperspektivet). Det kan ligge betydelige utviklingskostnader bak et patent, og viljen til å investere i utvikling antas å være større når en enerett kan oppnås, slik at innovasjon stimuleres.

Registrert varemerke beskytter investeringer som er gjort for å differensiere en vare eller en tjeneste fra andre på markedet.

Godkjent design beskytter utseendet og formen til et produkt eller en del av et produkt.

Fagdepartementer, Norges Forskningsråd, forskningsmiljøer, næringslivet og interesseorganisasjoner.

Ikke relevant

Kan kobles til annen statistikk, men ingen direkte sammenheng.

Samarbeidsavtale med Patentstyret bygd på Statistikkloven.

Ikke relevant

Alle innsendte søknader til Patentstyret om immaterielle rettigheter (patenter, design, varemerker). Patentsøknader sendt direkte til det europeiske patentkontor omfattes ikke.

Registerdata fra Patentstyret. Enhet er søknad.

Søknadsdata mottas fra Patentstyret. Der søkeren er foretak blir tilleggsinformasjon koblet på av SSB (Næringskode og antall sysselsatte).

Ikke relevant

Immaterielle rettigheter er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig; patentsøknader først etter 18 måneder.

Data med påkoblet informasjon fra SSB blir behandlet som konfidensiell informasjon og er underlagt taushetsplikt og vil bli oppbevart og tilintetgjort på en forsvarlig måte. All bruk skal skje i samsvar med gjeldende krav fra Datatilsynet.

Offentliggjøring skjer i samsvar med Statistikkloven samt SSB sine interne regler for konfidensialitet. Hovedregelen er at man ikke frigir data dersom disse, på noen måte, kan spores tilbake til søker.

Ikke relevant

Søkerens næringskode og sysselsetting er hentet fra SSBs Virksomhets- og foretaksregister (VoF) basert på identifikasjon av søkerens organisasjonsnummer. I enkelte tilfeller kan det være usikkerhet om riktig organisasjonsnummer og dermed næringskode og størrelsesgruppe.

Ikke relevant

Kontakt