Tabellene om mangfold i forskning viser i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn er representert blant forskere og faglig personale i norsk Akademia omfatter universiteter, høgskoler, helseforetak og forskningsinstitutter. Forskere i næringslivet inngår ikke. , sammenlignet med forskere uten innvandrerbakgrunn. Blant de 39 800 forskerne i akademia i 2022, var 13 400 innvandrere og 271 var norskfødte med innvandrerforeldre. Les mer om hvordan SSB definerer innvandrere.

Høyest andel innvandrere blant rekrutteringsstillingene

I hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn er representert blant forskere og faglig personale i akademia, varierer mellom stillingsnivåene. Andelen er høyest innenfor rekrutteringsstillingene postdoktor og stipendiat. I 2022 var 74 prosent av postdoktorene innvandrere, og 44 prosent av stipendiatene.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde fortsatt en liten andel av forskerpersonale i 2022, og blant disse var vel 40 prosent i en stipendiatstilling.

– Norske og utenlandske forskere er i stor grad del av et internasjonalt arbeidsmarked, noe som også kommer til syne gjennom våre tall, sier seniorrådgiver Bjørn Magne Olsen ved Statistisk sentralbyrå (SSB). Blant forskerne med innvandrerbakgrunn og med doktorgrad, har vel 60 prosent tatt graden i utlandet.

Stillingstitlene som blir brukt blant forskere/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren (UoH-sektoren), instituttsektoren og helseforetakene er mange, og ulike mellom sektorene. I tabellene Mangfold i forskning har vi gruppert stillingene etter ulike nivå for å gjøre sammenligner på tvers av sektorene lettere.

  • Stillingsnivå 1: Professor, dosent, avdelingsoverlege, forsker I og tilsvarende
  • Stillingsnivå 2: Leder, førsteamanuensis, førstelektor, forsker med doktorgrad i UoH-sektoren, overlege, forsker II og tilsvarende
  • Stillingsnivå 3: Universitets- og høgskolelektor, øvrig fast vitenskapelig personale, forsker uten doktorgrad i UoH-sektoren, psykolog, lege i spesialisering, forsker III og tilsvarende
  • Postdoktor: Postdoktor
  • Stipendiat: Stipendiat og vitenskapelig assistent

Figur 1. Forskere/faglig personale etter innvandringskategori og stillingsnivå. Antall. 2022

Halvparten av forskerne innenfor naturvitenskap og teknologi er innvandrere

Naturvitenskap og teknologi har over flere år rekruttert en stor andel av forskerne fra utlandet. I 2022 var 49 prosent innvandrere, det er på samme nivå som året før. Andelen innvandrere innenfor naturvitenskap og teknologi var særlig høy blant postdoktorene og stipendiatene, med henholdsvis 85 og 63 prosent i 2022. 

Blant de andre fagområdene var andelen forskere med innvandrerbakgrunn betydelig lavere. Innvandrere utgjorde 28 prosent av forskerne innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og 23 prosent innenfor medisin og helsefag.

Figur 2. Forskere/faglig personale etter innvandringskategori fordelt på fagområde. Antall. 2022

Det var fortsatt få norskfødte med innvandrerforeldre blant forskere og faglig personale i 2022. Vel halvparten var kvinner, det er samme kjønnsfordeling som blant forskerne i befolkningen ellers. Nesten halvparten av de norskfødte med innvandrerforeldre hadde en stilling innenfor medisin og helsefag.

– Norskfødte med innvandrerforeldre er en ung gruppe i befolkningen i Norge, noe som også vises blant forskerpersonale der en stor andel fortsatt er tidlig i karrieren, sier Olsen.

Flest forskere med innvandrerbakgrunn kommer fra Europa

Blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre hadde nesten 60 prosent av forskerne bakgrunn fra Europa, mens 25 prosent kom fra Asia og 10 prosent fra Amerika. De fem største landene i 2022 var Tyskland, Sverige, Kina, India og USA, likt som i 2021.

Figur 3. Landbakgrunn¹ for forskere/faglig personale med innvandrerbakgrunn etter verdensdel. Antall og prosentvis fordeling. 2022

¹ Landbakgrunn for innvandrere er eget fødeland. Landbakgrunn for norskfødte med innvandrerforeldre er hovedsakelig mors fødeland.

Tabellene om mangfold i forskning viser i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn er representert blant forskere og faglig personale i norsk akademia, sammenlignet med forskere uten innvandrerbakgrunn. Populasjonen, som omfatter forskere/faglig personale i universitet- og høgskolesektoren, instituttsektoren og helseforetak, er hentet fra SSBs Forskerpersonalregister og koblet sammen med opplysninger fra SSBs befolkningsstatistikk og arbeidsmarkedsstatistikk. To av de åtte tabellene i statistikkbanken dekker hele FoU-personalet, inkludert teknisk/administrativt personale med høyere utdanning.

Tidligere årganger (2007, 2010, 2014 og 2018) ble utarbeidet i samarbeid mellom SSB og NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), og publisert hos NIFU. Fra og med 2021-årgangen blir Mangfold i forskning utarbeidet og publisert årlig hos SSB. Vi har inkludert tidsserier der det er mulig. Ellers har vi valgt å gruppere stillinger og fagområder for å gjøre det mulig å krysse flere variabler og for å synliggjøre norskfødte med innvandrerforeldre.