SSB utarbeidet i 1994 standard for innvandrergruppering. Standarden ble utviklet for å dekke behovene som befolkningsstatistikken hadde og har derfor som formål å gruppere bare den registrert bosatte befolkningen. Dette formålet gjelder fortsatt.

SSB grupperer befolkningen etter eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. Statistikk er tallfestede opplysninger om grupper og fenomener. Den gir ofte et forenklet bilde av en svært kompleks virkelighet. Standard for gruppering av personer etter innvandringsbakgrunn fungerer etter samme prinsippet.

Tre grupper

Vi opererer med tre grupper i vår offisielle statistikk:

  • Innvandrere
  • Norskfødte med innvandrerforeldre
  • Den øvrige befolkningen

Innvandrere og deres norskfødte barn

Innvandrere er definert som personer som selv har innvandret til Norge, og som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre.

Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, og som har fire utenlandsfødte besteforeldre.

Innvandrere omfatter ikke personer som er født i Norge, som innvandrernes norskfødte barn. SSB omtaler aldri personer som er født i Norge som innvandrere.

  • Ønsker du en oversikt over hvor mange innvandrere og norskfødte med innvandrere som bor i Norge, finner du den statistikken her. Denne statistikken viser hvor mange bosatte personer i befolkningen som tilhører disse to gruppene. Tallene er per 1. januar hvert år.
  • Statistikkeninnvandrere etter innvandringsgrunn viser hvor mange personer som innvandret til Norge siste år, og hvorfor de innvandret. Nordiske statsborgere er ikke med i statistikken.
  • Statistisk sentralbyrå har også statistikken personer med flyktningbakgrunn. Denne viser antall innvandrere med flyktningbakgrunn per 1. januar hvert år.

Mer fakta om innvandring finner du her.

«Tredjegenerasjon» ikke en del av offisiell statistikk

Etter hvert som tiden går, er det stadig flere innvandrere som har bodd lenge i landet, og dette har bidratt til et økende innslag av personer med utenlandsk bakgrunn i de tre generasjonene som SSB tar utgangspunkt i når vi grupperer befolkningen etter informasjon om eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland.

Det er for tidlig å si noe som helst om denne gruppen bortsett fra at de fleste er å finne på lekeplasser og noen i barneskolen.

Denne gruppen er en del av «den øvrige befolkningen» i den offisielle statistikken.

Tall for innvandring vs. innvandrere

Det forekommer også at tallene for innvandring blandes sammen med tallene for innvandrere som bor i Norge:

Tall for innvandring gjelder summen av personer som flytter til landet i en periode.

Mens innvandrere som bor i Norge, gjelder personer som bor i landet på et bestemt tidspunkt.

Bruker ikke begrepet «innvandrerbefolkningen»

Etter nøye overveielse valgte SSB i 2008 at samlebetegnelsen innvandrerbefolkningen skulle avløses av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Ordet norskfødte understreker at denne gruppen utelukkende består av personer som har Norge som fødeland.

Noen ganger er det behov for en samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i tekster og analyser, og da bruker SSB betegnelsen «personer med innvandrerbakgrunn».

Samtidens vokabular

I forbindelse med innvandring er korrekt språkbruk et komplekst tema. Her er det få betegnelser som i dag framstår som helt nøytrale, men utviklingen krever en stadig tilpasning av statistikken.

Den skiftende språkbruken ute i samfunnet kan være problematisk for faget – som må ivareta muligheten til å sammenligne – og sammenligne over tid.

Sist gang SSB endret begrepsbruken i vår offisielle statistikk om dette temaet var i 2008.

Vår viktigste oppgave, det å speile samfunnet, kan vanskelig gjennomføres på en tilfredsstillende måte uten å bruke samtidens vokabular. SSB vil fortsette å lytte til signalene fra samfunnsdebatten.