Ustabilitet på ssb.no

Grunnet vedlikehold kvelden 17. juli, kan brukerne oppleve ustabilitet på ssb.no eller i Statistikkbanken. Vi beklager ulempen det medfører.

Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13979: Arbeidssteds- og yrkesfordeling (3-siffernivå) for lønnstakere og jobber i utleie av arbeidskraft (næring 78.2) (F) 2016K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
26.06.2024 08:00
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer):
timer
Gjennomsnittlig stillingsprosent:
prosent
Antall lønnstakere:
Midtmåneden i kvartalet
Antall jobber (arbeidsforhold):
Midtmåneden i kvartalet
Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer):
Midtmåneden i kvartalet
Gjennomsnittlig stillingsprosent:
Midtmåneden i kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016K1 , 2016K2 , 2016K3 ,

Valgt 1 av totalt 33

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 35

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere regionalt nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet. For å unngå avsløring av opplysninger om enkeltenheter (som alders- og kjønnsprofil, mv.) blir alle celler hvor det ligger kun én eller to foretak eller bedrifter/underenheter bak tallene «prikket» (primærprikking). Deretter utføres sekundærprikking av ytterligere noen tall slik at man ikke skal kunne regne seg frem til de primærundertrykte tallene med utgangspunkt i de øvrige tallene og totalen. Det er bemanningsforetakene i næringen utleie av arbeidskraft som rapporterer yrket for sine lønnstakere i a-meldingen. Tidligere har det vært mangler ved denne rapporteringen. SSB tok derfor høsten 2019 kontakt med flere bemanningsforetak der dette problemet var gjeldende. Det gjorde at rapporteringen etter hvert ble endret og SSBs inntrykk er at yrkesinformasjonen fra a-meldingen nå gir et bedre bilde av yrkessammensetningen i næringen. Denne endringen i rapportering gjorde imidlertid at det mellom 2019 og 2020 ble et tydelig brudd i statistikk om yrke for utleienæringen. Sagt med andre ord er antallene i flere yrkeskategorier for lavt før endringen i rapportering. Fylke angir fylket hvor utleiebedriften har sin adresse, og ikke nødvendigvis der de utleide faktisk jobber.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Antall lønnstakere

Antall lønnstakere tilsvarer antallet lønnstakere som har sin hovedjobb i utleienæringen.

Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer)

Den gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden og stillingsprosenten gjelder per jobb, og ikke for personens totale avtalte arbeidstid eller stillingsprosent.

Gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke (timer)

Kvaliteten på den innrapporterte stillingsprosenten er ikke like god i næringen utleie av arbeidskraft som i andre næringer. Det gjør at SSB beregner stillingsprosenten til en større andel av jobbene i utleienæringen enn i andre næringer, og den innrapporterte stillingsprosenten benyttes sjeldnere. Totalt blir den innrapporterte stillingsprosent benyttet for omtrent 80 prosent. Det er for om lag 20 prosentpoeng flere jobber enn i utleie av arbeidskraft. Siden den avtalte arbeidstiden baserer seg på stillingsprosenten gjelder dette også for den avtalte arbeidstiden. Metoden SSB bruker for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen er beskrevet her: Metode for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen.

Gjennomsnittlig stillingsprosent

Den gjennomsnittlige avtalte arbeidstiden og stillingsprosenten gjelder per jobb, og ikke for personens totale avtalte arbeidstid eller stillingsprosent.

Gjennomsnittlig stillingsprosent

Kvaliteten på den innrapporterte stillingsprosenten er ikke like god i næringen utleie av arbeidskraft som i andre næringer. Det gjør at SSB beregner stillingsprosenten til en større andel av jobbene i utleienæringen enn i andre næringer, og den innrapporterte stillingsprosenten benyttes sjeldnere. Totalt blir den innrapporterte stillingsprosent benyttet for omtrent 80 prosent. Det er for om lag 20 prosentpoeng flere jobber enn i utleie av arbeidskraft. Siden den avtalte arbeidstiden baserer seg på stillingsprosenten gjelder dette også for den avtalte arbeidstiden. Metoden SSB bruker for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen er beskrevet her: Metode for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen.