Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F) 2008 - 2021

Edita Zahirovic, Statistisk sentralbyrå
+47 93 28 55 12
Julian Paulsen Blytt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 023 26
13.03.2024 08:00
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
prosent
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Sysselsatte personer (1 000 personer):
1 000 personer
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
31.12.
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
31.12.
Sysselsatte personer (1 000 personer):
31.12.
Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent):
Løpende priser
Produksjon. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Bruttoinvestering i fast realkapital. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Konsum i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Disponibel inntekt i husholdningene. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Lønnskostnader. Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Sysselsatte personer (1 000 personer):
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) , Bruttoprodukt i basisverdi. Volumendring, årlig (prosent) , Produksjon. Løpende priser (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 2017 ble Regionreformen vedtatt på Stortinget. Fra 1 januar 2020 gikk Norge fra å ha 18 til 11 fylker. Vekstratene fra 2019 til 2020 i de nye fylkene beregnes i forhold til summen av de gamle fylkene som ble slått sammen og pga av at noen kommuner endret sin fylkestilhørighet vil det oppstå brudd i de berørte fylkene. I november 2022 utførte nasjonalregnskapet en mellomrevisjon hvor en rekke næringer ble påvirket. Fylkestallene er revidert tilbake til 2008 som følge av mellomrevisjonen. 2015. Brudd i tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass: En del virksomheter i denne næringen ble tidligere ført på kontinentalsokkelen. Disse er nå ført til fastlandsfylkene, i all hovedsak Rogaland. Fylke 23 - Kontinentalsokkelen finnes i listen 'Alle fylker'. Tall med ny liste over undertrykte observasjoner ble publisert 03.12.2021. Tall for 2021 for disponible inntekt i husholdningene og konsum i husholdningene ble publisert 28.11.2023 ved en feil og er trukket tilbake. 2021 vil publiseres på nytt etter 6.12.2023. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.