Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
09331: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter inntektskilde og alder. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2018
Sist endret
12.03.2020
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall personer med beløp:
personer
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
kr
Bosatte personer:
personer
Referansetid
Antall personer med beløp:
31.12.
Gjennomsnitt for de med beløp (kr):
31.12.
Bosatte personer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
inntektskilde
Må velges *
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 20 Valgte 1

Må velges *

Totalt 8 Valgte 0

alder

Totalt 38 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for 1999 - 2011 er korrigert
inntektskilde
Uføreytelser fra folketrygden
Fra 2001-2009 inneholder uføreytelser: uførepensjon, tidsbegrenset og foreløpig uførestønad og behovsprøvd barnetillegg, mens fra 2010 inneholder variabelen bare uførepensjon.
Andre overføringer
Totale overføringer fratrukket alderspensjon, uførepensjon, AFP og tjenestepensjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken