Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

09331: Inntekter for bosatte personer 60 år og eldre, etter inntektskilde og alder. Antall og gjennomsnitt 1999 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges *

Valgt 0 av totalt 8

alder

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 60 år eller eldre , 60-61 år , 62-66 år ,

Valgt 0 av totalt 38

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

inntektskilde

Uføreytelser fra folketrygden

Fra 2001-2009 inneholder uføreytelser: uførepensjon, tidsbegrenset og foreløpig uførestønad og behovsprøvd barnetillegg, mens fra 2010 inneholder variabelen bare uførepensjon.

Andre overføringer

Totale overføringer fratrukket alderspensjon, uførepensjon, AFP og tjenestepensjon.

Brukerveiledning for statistikkbanken