Selskapers inntekter og fradrag

Til toppen

06899: Saldostatistikk for aksjeselskaper. Skattemessige verdier, etter saldogrupper (avslutta serie) 2006 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Inngående saldo per 01.01 (mill. kr) , Kostpris på nyanskaffelser (mill. kr) , Påkostninger (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Kontormaskiner , Ervervet forretningsverdi ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

saldogruppe

Skip og lignende

Rederier underlagt særskilte bestemmelser for skipsaksjeselskaper, etter skatteloven §§ 8-10 til 8-20, har ikke saldoavskrivninger.

Anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak

Kraftforetak har, i tillegg til saldoavskrivninger, betydelige driftsmidler som avskrives lineært etter skatteloven § 18-6.

statistikkvariabel

Påkostninger (mill. kr)

Omfatter nedskrevet verdi ved utskillelse av driftsmidler, nedskrivning med salgsgevinst og offentlige tilskudd. Samt for 2009 overføring mellom bygg og anlegg og forretningsbygg til fast teknisk installasjon i bygninger.

Restvederlag ved realisasjon (mill. kr)

Rest ved realisasjon inneholder vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler minus inntektsført beløp.

Årets saldoavskrivning (mill. kr)

Inkluderer ekstra avskrivning i 2009 på nyanskaffelser og påkostninger på nyanskaffelser for personbiler, traktorer, maskiner og lignende.