Diagram med tre vertikale søyler i ulik høyde og en horisontal linje som illustrerer søylenes gjennomsnitt

I datasettet i tabellen under finner du årslønn for 257 ansatte i en bedrift, sortert i stigende rekkefølge. Bruk dataene til å svare på de to spørsmålene under. 

Med et såpass stort sett av observasjoner er det enkleste å bruke et regneark for å finne svaret på oppgave C1. I Excel kan du bruke funksjonene MEDIAN, GJENNOMSNITT og MODUS. MODUS er funksjonen for typetall. 

  1. Finn gjennomsnittet, medianen og typetallet for årslønn i tabellen "Årslønn for 257 ansatte" i tabellen ovenfor.
  2. Vurder hvordan gjennomsnittet, medianen og typetallet egner seg til å beskrive sentrale egenskaper ved årslønn.

Hint: Du kan finne ut mer om bruken av median og gjennomsnitt i vurdering av lønnsstatistikk i artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge?  Husk også at gjennomsnittet er summen av alle observasjonene delt på antall observasjoner (257) og typetallet den observasjonen det er flest av.

Note: Data for de 257 ansatte er fiktive og bare laget for denne oppgaven.

 

  1. Finn gjennomsnittet, medianen og typetallet for årslønn i tabellen. Løsning: Medianen er 526 000 kroner, gjennomsnittet: 549 000 kroner og typetallet er 444 000 kroner.
  2. Vurder hvordan gjennomsnittet, medianen og typetallet egner seg til å beskrive sentrale egenskaper ved månedslønn.

Selv om disse dataene for bedriften ikke har en like jevn fordeling som data for alle lønnsmottakere i Norge i artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge?, så er fordelingen omtrent like skjev. Det er relativt få som tjener veldig mye i bedriften, men disse få trekker gjennomsnittet opp. Derfor er medianen et bedre mål på hvor det sentrale punktet for lønn ligger i bedriften.

Typetallet ligger langt under både gjennomsnitt og median, og er ikke så godt egnet til å beskrive tyngdepunktet i lønnsfordelingen. Men typetallet sier at det er mer typisk å ha relativt lav lønn enn høy lønn i bedriften.