På denne siden kan du lese mer om våre undervisningsopplegg med bakgrunn i tverrfaglig tema demokrati og medborgerskap i læreplanenes overordnede del, samt få oversikt over læringsmålene for de enkelte oppleggene.

Våre tre undervisningsopplegg om temaet demokrati og medborgerskap

1. Fakta og tall om kommunestyre- og fylkestingsvalg 

Dette opplegget introduserer elever til fakta og statistikk om kommunestyre- og fylkestingsvalgene. Elevene får gjennom blant annet oppgaver og Kahoot utforske unges bruk av stemmeretten ved siste valg og utvikle ferdigheter i å jobbe med relevante begreper og statistikk.

Læringsmål: 

  • Reflektere over utviklingstrekk i det norske lokaldemokratiet. 
  • Utforske og reflektere over unges bruk av stemmeretten. 
  • Lære fakta og sentrale begreper om det norske demokratiet og valgprosesser. 
  • Anvende offisiell statistikk i læringen. 

Gå til undervisningsopplegget "Fakta og tall om kommunestyre- og fylkestingsvalg"

2. Fakta og tall om stortingsvalg 

I dette opplegget får elevene en dypere forståelse av stemmerettens historie og utvikling fra 1815 til i dag, med vekt på unges deltakelse i de siste stortingsvalgene. Opplegget kombinerer lesing av tekst, tabeller og figurer med praktisk oppgaveløsning for å styrke elevenes faktakunnskap og forståelse av emnet. 

Læringsmål: 

  • Forstå sentrale begreper knyttet til stortingsvalg og anvende offisiell statistikk. 
  • Diskutere utviklingen i stemmeretten og reflektere over unges deltakelse. 

Gå til undervisningsopplegget "Fakta og tall om stortingsvalg"

Gå til undervisningsopplegget "Fakta og tal om stortingsval"

3. Fakta og tall om sametingsvalg 

Dette undervisningsopplegget gir elevene innsikt i sametingsvalgene, spesielt de tre siste valgene i 2013, 2017 og 2021. Opplegget legger vekt på stemmerett. Elevene får også informasjon om Sametingets historie, oppbygning og arbeid. 

Læringsmål: 

  • Utforske og presentere fakta om sametingsvalget. 
  • Kjenne til sentrale utviklingstrekk ved sametingsvalgene. 

Gå til undervisningsopplegget "Fakta og tall om sametingsvalg"

Gå til undervisningsopplegget "Fakta og tal om sametingsval"

Hvem har nytte av undervisningsoppleggene om demokrati og medborgerskap? 

Våre undervisningsopplegg om demokrati og medborgerskap er laget for elever på 10. trinn og videregående nivå (VG1/VG2) med samfunnsfag og samfunnskunnskap. Oppleggene er designet for å støtte lærerens undervisningsplaner, spesielt i lys av de tverrfaglige temaene i demokrati og medborgerskap i de overordnede læreplanene. 

Disse ressursene kan være nyttige for lærere som ønsker å kombinere tall og tekst i praktisk læring i sine klasserom. Oppleggene legger vekt på å utvikle elevenes kritiske tenkning og analytiske ferdigheter gjennom utforskning av data og trender i norsk politikk og samfunnsliv. De legger vekt på å utvikle en dypere forståelse av demokratiske prosesser og prinsipper, samtidig som de fremmer aktive og informerte medborgere. 

Videre tilbyr oppleggene en fleksibel struktur som kan tilpasses individuelt arbeid eller gruppeaktiviteter, og støtter ulike læringsstiler. De oppmuntrer til engasjement gjennom diskusjoner, prosjektarbeid, digitale verktøy og praktisk bruk av statistikk. 

Se alle våre undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole (VGS) her