Om lag 119 400 personer fikk Økonomisk sosialhjelp: Personer som har fått vedtak om stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §§ 18 og/eller 19 i løpet av 2020. Andre kommunale eller statlige ytelser er ikke inkludert. i 2021, noe som er i overkant av 5 300 personer færre enn året før. Det er tredje år på rad at dette tallet er nedadgående.

Samtidig med reduksjonen i antall sosialhjelpsmottakere, har utbetalingene til sosialhjelp gått ned. Fra 2020 til 2021 har utbetalingene falt med 1,9 prosent, fra 6,8 milliarder kroner til i overkant av 6,7 milliarder kroner.

Figur 1. Antall mottakere og totalt utbetalt stønad. Endringer i perioden 2018-2021. Prosent

Flest unge mottakere går ut av sosialhjelp

Det er mottakere av sosialhjelp i alle aldersgrupper i befolkningen 18 år og eldre. Mottakere mellom 25-34 år utgjør den største andelen av dem som mottar sosialhjelp, med 27 prosent.

Samtidig som aldersgruppen 25-34 år utgjør den største andelen blant sosialhjelpsmottakere, er det en betydelig nedgang i denne og i aldersgruppen 18-24 år fra 2020 til 2021. Andelene sank med henholdsvis 8,3 og 7,2 prosent (se figur 2 under).

Utviklingen i de yngste aldersgruppene henger bl.a. sammen med en betydelig nedgang i gruppen som har mottatt sosialhjelp mens de har deltatt på Introduksjonsordningen er en lovfestet ordning som skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne innvandrere til det norske samfunnet. Loven ble innført som en frivillig ordning 1. september 2003 og ble påbudt 1. august 2004. Det vil si at alle kommuner som sier ja til å ta imot flyktninger er forpliktet å tilby introduksjonsprogram.. Fra 2020 til 2021 har nedgangen i aldergruppen 18-34 år, med introduksjonsstøtte som viktigste kilde til livsopphold, vært på nesten 22 prosent.

Figur 2. Sosialhjelpsmottakere, etter endringer i aldergruppe. 2020-2021. Prosent

2 av 3 mottakere er arbeidsledig eller ikke arbeidssøker

Informasjon om sosialhjelpsmottakeres tilknytning til arbeidslivet bidrar til å si noe om hvor avhengig den enkelte kan bli av ytelsen i framtiden. Tall fra 2021 viser at langt de fleste som mottar sosialhjelp enten er registrert arbeidsledig (37 prosent) eller registrert som ikke arbeidssøker (28 prosent). Selv om andelen i begge kategorier gikk ned med henholdsvis 7,8 og 1,8 prosent fra 2020 til 2021, er det fortsatt disse som beskriver sosialhjelpsmottakeres arbeidssituasjon best.

Den største nedgangen i sosialhjelpsmottak er blant deltakere med introduksjonsordning som arbeidssituasjon, med en nedgang på 16 prosent fra 2020 til 2021.

Det er ellers en økning på mer enn 14 prosent i andelen som har heltidsarbeid, mens andelen sosialhjelpsmottakere med deltidsarbeid har gått ned med 5 prosent i perioden fra 2020 til 2021.

Figur 3. Sosialhjelpsmottakere, etter endring i arbeidssituasjon. 2019-2021. Prosent

1 av 3 mottakere har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

Det er om lag 36 prosent av sosialhjelpsmottakerne som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Av disse er i underkant av halvparten enslige menn.

Statistikken viser ellers at det er i overkant av 31 prosent av sosialhjelpsmottakerne som har trygd/pensjon (inkl. stønader) som viktigste kilde til livsopphold, mens 12 prosent har arbeidsinntekt. 4 prosent hadde for øvrig stipend/lån som viktigste kilde til livsopphold, noe som er på samme nivå som i 2020.

Figur 4. Sosialhjelpsmottakere, etter viktigste kilde til livsopphold.2021. Prosent