Om lag 119 400 personer fikk i 2021, noe som er i overkant av 5 300 personer færre enn året før. Det er tredje år på rad at dette tallet er nedadgående.

Samtidig med reduksjonen i antall sosialhjelpsmottakere, har utbetalingene til sosialhjelp gått ned. Fra 2020 til 2021 har utbetalingene falt med 1,9 prosent, fra 6,8 milliarder kroner til i overkant av 6,7 milliarder kroner.

Figur 1. Antall mottakere og totalt utbetalt stønad. Endringer i perioden 2018-2021. Prosent

Flest unge mottakere går ut av sosialhjelp

Det er mottakere av sosialhjelp i alle aldersgrupper i befolkningen 18 år og eldre. Mottakere mellom 25-34 år utgjør den største andelen av dem som mottar sosialhjelp, med 27 prosent.

Samtidig som aldersgruppen 25-34 år utgjør den største andelen blant sosialhjelpsmottakere, er det en betydelig nedgang i denne og i aldersgruppen 18-24 år fra 2020 til 2021. Andelene sank med henholdsvis 8,3 og 7,2 prosent (se figur 2 under).

Utviklingen i de yngste aldersgruppene henger bl.a. sammen med en betydelig nedgang i gruppen som har mottatt sosialhjelp mens de har deltatt på . Fra 2020 til 2021 har nedgangen i aldergruppen 18-34 år, med introduksjonsstøtte som viktigste kilde til livsopphold, vært på nesten 22 prosent.

Figur 2. Sosialhjelpsmottakere, etter endringer i aldergruppe. 2020-2021. Prosent

2 av 3 mottakere er arbeidsledig eller ikke arbeidssøker

Informasjon om sosialhjelpsmottakeres tilknytning til arbeidslivet bidrar til å si noe om hvor avhengig den enkelte kan bli av ytelsen i framtiden. Tall fra 2021 viser at langt de fleste som mottar sosialhjelp enten er registrert arbeidsledig (37 prosent) eller registrert som ikke arbeidssøker (28 prosent). Selv om andelen i begge kategorier gikk ned med henholdsvis 7,8 og 1,8 prosent fra 2020 til 2021, er det fortsatt disse som beskriver sosialhjelpsmottakeres arbeidssituasjon best.

Den største nedgangen i sosialhjelpsmottak er blant deltakere med introduksjonsordning som arbeidssituasjon, med en nedgang på 16 prosent fra 2020 til 2021.

Det er ellers en økning på mer enn 14 prosent i andelen som har heltidsarbeid, mens andelen sosialhjelpsmottakere med deltidsarbeid har gått ned med 5 prosent i perioden fra 2020 til 2021.

Figur 3. Sosialhjelpsmottakere, etter endring i arbeidssituasjon. 2019-2021. Prosent

1 av 3 mottakere har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

Det er om lag 36 prosent av sosialhjelpsmottakerne som har sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold. Av disse er i underkant av halvparten enslige menn.

Statistikken viser ellers at det er i overkant av 31 prosent av sosialhjelpsmottakerne som har trygd/pensjon (inkl. stønader) som viktigste kilde til livsopphold, mens 12 prosent har arbeidsinntekt. 4 prosent hadde for øvrig stipend/lån som viktigste kilde til livsopphold, noe som er på samme nivå som i 2020.

Figur 4. Sosialhjelpsmottakere, etter viktigste kilde til livsopphold.2021. Prosent