Tre av fire straffede er menn

Publisert:

Det har vært en nedgang for mange typer straffereaksjoner de siste ti årene. Andelen menn blant de straffede har også sunket, men fortsatt er det store flertallet av de straffede menn.

I 2016 ble det registrert 291 000 straffereaksjoner. I alt ble 260 000 personer straffet i løpet av året, hvorav 75 prosent var menn. Det viser nye tall fra statistikken Straffereaksjoner. Kjønnsfordelingen varierer imidlertid betydelig med hvilke straffereaksjoner som er gitt, og med ulike typer lovbrudd.

Fremdeles preget av nytt register og ny straffelov

Det ble innført et nytt reaksjonsregister fra 1.10.2015, og 2016 er første årgang i straffereaksjonsstatistikken hvor data for hele årgangen er hentet herfra (unntatt forenklede forelegg og et mindretall bøter og betingede påtaleunnlatelser som hentes fra andre registre). Ny registreringspraksis gjør sammenlignbarheten med tidligere årganger usikker, særlig med overgangsåret 2015 hvor antallet registrerte saker ser ut til å ha vært spesielt høyt. Se Om statistikken i kapittel om Produksjon under avsnitt om Sammenlignbarhet over tid og sted, og artikkel om 2015-årgangen for mer informasjon.

I datagrunnlaget fra det tidligere reaksjonsregisteret (SSP) var fastsetting av hovedlovbruddet gjort av politi og påtalemyndigheten eller de som da var registeransvarlig (Kripos). Informasjonen om hvilke andre lovbrudd som eventuelt også inngikk i sakskompleksene var da ikke tilstrekkelig strukturert til at SSB kunne bruke denne informasjonen til statistikkformål. Etter innføringen av det nye reaksjonsregisteret får SSB imidlertid strukturert informasjon om alle lovbruddene som inngikk i sakskomplekset for straffereaksjonen, og SSB velger nå det lovbruddet som etter loven har høyest strafferamme som representant for straffereaksjonen i statistikken («hovedlovbruddet»). Dette medfører at det forekommer endringer i antall for enkelte hovedlovbruddstyper fra og med 2016-årgangen som skyldes at valg av hovedlovbrudd nå er mer systematisert enn tidligere.

I tillegg til nytt grunnlagsregister, trådte ny straffelov i kraft i 2015. Straffeloven skiller nå ikke lenger mellom forseelser og forbrytelser slik som tidligere. Denne kategoriseringen i statistikken har derfor måttet utgå fra og med 2015-årgangen. SSBs nye lovbruddstandard ble implementert fra 2015-årgangen og tar høyde for ulike lovbruddskoder før og etter ny straffelov. Det er likevel ikke alt som er fullt ut sammenlignbart. Les mer i artikkelen om De nye kriminalstatistikkene.

 

Relativt mange kvinner får forenklet forelegg

Forenklede forelegg utgjør det store flertallet av straffereaksjonene, som det fremgår av figur 1, og i 2016 ble det gitt nær 199 000 forenklede forelegg for veitrafikkovertredelser, samt 18 600 for tollovertredelser. Etter flere år med nedgang ble det fra 2015 til 2016 registrert en liten økning i forenklede forelegg på 1,5 prosent.

Andelen kvinner som får forenklet forelegg er stor sammenlignet med andre typer straffereaksjoner, og den har økt over tid – fra 23 prosent i 2006 til 26 prosent i 2016. Siden omfanget av denne reaksjonstypen er så stort, er dette avgjørende for den totale fordelingen på kjønn i statistikken.

Figur 1. Straffereaksjoner, etter type reaksjon. 1960-2016

Forelegg og forenklet forelegg Forenklet forelegg Forelegg Andre type reaksjoner
1960 48620 9674
1961 49106 10209
1962 54399 10454
1963 59297 10758
1964 53930 11846
1965 57539 11849
1966 61804 12141
1967 69057 12651
1968 67772 13347
1969 74832 15873
1970 73507 16545
1971 76381 18083
1972 83662 17571
1973 79347 18731
1974 64191 18706
1975 81448 17816
1976 89749 18583
1977 99527 18513
1978 101923 23504
1979 108489 23176
1980 114132 21412
1981 105071 21527
1982 116055 21798
1983 122572 22601
1984 121696 24626
1985 115502 23313
1986 134846 22335
1987 142119 18888
1988 156127 20240
1989 157020 21442
1990 164090 21609
1991 178440 19891
1992 190078 20602
1993 198066 20456
1994 184875 20209
1995 182161 19570
1996 179191 19943
1997 159602 36084 19479
1998 158105 40656 19377
1999 153338 41284 20448
2000 142420 45485 18462
2001 158637 56639 23964
2002 139587 46942 19459
2003 181960 52587 22499
2004 225704 55376 20961
2005 233190 56457 26542
2006 263659 58603 24620
2007 269398 62917 24834
2008 256350 58053 23953
2009 234032 55393 22856
2010 253755 56257 26021
2011 237586 55525 23790
2012 240239 54606 22177
2013 228823 55385 25128
2014 224884 52868 22959
2015 213989 53922 23939
2016 217197 50586 23140

Utover forenklede forelegg ble det registrert nær 50 600 forelegg og 3 300 betingede påtaleunnlatelser ilagt av påtalemyndigheten i 2016. Det har vært en nedgang i antall forelegg i løpet av tiårsperioden 2006–2016, mens antall betingede påtaleunnlatelser i 2016 lå på omtrent samme nivå som de tre foregående årene etter flere år med økning.

Når forenklede forelegg holdes utenfor, synker andelen straffereaksjoner som ble gitt til kvinner i 2016 til 16 prosent.

Nedgang for mange typer reaksjoner avgjort av domstol

De siste årene har det vært en nedadgående trend i antall registrerte straffereaksjoner avgjort av domstolene. I 2016 ble det registrert 19 900 dommer, noe som er 17 prosent færre enn i 2006. Det er spesielt dommer på bot, samfunnsstraff og betinget fengsel som har hatt stor nedgang, alle med rundt 30 prosent fra 2006 til 2016.

1  Ungdomsstraff er fra 2014 inkludert i Særreaksjon eller annen type reaksjon.

Figur 2. Straffereaksjoner, etter utvalgte typer reaksjoner

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bot ved dom 2144 1983 1745 2314 2508 2730 2209 2235 2069 1985 1699 1698 1545 1734 1796
Samfunnsstraff 750 1647 2191 2623 2804 2722 2881 2603 2896 2521 2349 2427 2155 2032 1944
Betinget fengsel 7296 8292 6644 9289 7751 7442 6748 6536 7051 6161 5731 6074 5334 5735 5474
Ubetinget fengsel 9041 10319 9758 11292 10711 10445 10353 9471 11334 10341 9993 11676 10555 10868 10556
Særreaksjon eller annen type reaksjon¹ 69 94 64 73 74 69 56 52 56 66 56 45 67 93 109

Mens det har vært en nedgang i andre typer dommer, har antallet dommer på ubetinget fengsel holdt seg nokså stabilt gjennom tiåret. I og med at antall straffereaksjoner i alt har gått ned, har andelen ubetinget fengsel økt relativt sett. Av alle domstolenes registrerte straffereaksjoner i 2016 ble det gitt dom på ubetinget fengsel i 53 prosent av tilfellene.

Flere kvinner får ubetinget fengsel

Ser vi på straffereaksjoner gitt av domstol, mottok kvinner drøyt 13 prosent av disse i 2016. For de fleste reaksjonstypene var det en økning i andelen straffereaksjoner som ble gitt til kvinner i løpet av tiåret 2006–2016. Antall straffereaksjoner gikk ned for begge kjønn i perioden, men litt mer for menn enn for kvinner, og fordelingen mellom kjønnene har dermed blitt noe forskjøvet.

For ubetinget fengsel har antallet dommer mot kvinner økt med hele 37 prosent fra 2006. Med unntak av de yngste kvinnene er det en økning blant alle aldersgrupper fra 2006 til 2016, og andelen kvinner med dom på ubetinget fengsel i 2016 var størst blant 40-åringene (14 prosent). At det er flere kvinner som soner fengselsdommer, er også beskrevet i statistikken over fengslinger. Til tross for økningen blant kvinner blir fremdeles nesten ni av ti ubetingede fengselsdommer gitt til menn.

Figur 3. Kvinneandel for utvalgte typer straffereaksjoner

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Forenklet forelegg 19.7378 20.7820 22.2423 22.9453 23.3496 23.3631 24.2629 25.1299 25.2511 25.4622 25.6670 25.9153 26.4550 26.3263 26.1777
Samfunnsstraff 12.5333 12.7505 11.8667 14.6397 16.9044 15.7605 15.8973 16.5578 16.8508 16.3427 16.6454 17.9234 18.2367 17.9134 18.5185
Betinget fengsel 16.1595 15.3280 15.3221 15.3730 16.5140 16.9041 15.9603 16.4321 16.5367 16.8155 17.0476 15.9697 17.4353 16.3557 16.7336
Forelegg 15.1275 14.8721 15.4678 15.1492 15.3282 15.2345 15.3245 15.3661 15.2540 15.3056 15.4681 15.1059 15.5467 16.0288 16.0374
Bot ved dom 9.6759 10.8951 11.6686 11.2129 10.6468 11.6562 10.6947 11.0261 11.2628 12.6268 11.4082 11.2971 11.5460 12.5146 11.8701
Ubetinget fengsel 7.0014 7.1615 7.1736 7.1112 7.9544 8.2049 9.3306 8.6263 7.8348 8.8966 8.8662 9.3696 9.4647 10.9680 11.0553

For ubetinget fengsel er kvinneandelen aller lavest i aldersgruppen 15–17 år. Av omtrent 50 ubetingede fengselsdommer til 15–17-åringer registrert i 2015 og 2016, ble bare 4 prosent gitt til kvinner. Ungdomsstraff er et alternativ til ubetinget fengsel for ungdom under 18 år, og av de 113 dommene på ungdomsstraff som ble registrert i 2015 og 2016, ble 5 prosent gitt til kvinner.

Flest straffereaksjoner for trafikk og rus

Hva slags straffereaksjon som blir gitt, og hvilken rettsinstans som avgjør reaksjonen, må ses i sammenheng med hva slags type lovbrudd det gis straff for. Selv når forenklede forelegg for veitrafikkovertredelse holdes utenom, ble det registrert over 23 300 straffereaksjoner med trafikkovertredelse som hovedlovbrudd i 2016, de aller fleste forelegg gitt av påtalemyndigheten. Både påtalemyndigheten og domstolene ilegger mange straffereaksjoner for rusmiddellovbrudd. For domstolene utgjorde disse 41 prosent av alle registrerte straffereaksjoner i 2016.

Av straffereaksjonene gitt i saker der vold og mishandling eller seksuallovbrudd er hovedlovbrudd, er det domstolene som avgjør flest, slik vi ser i figur 4. Dette er lovbruddsgrupper med relativt få straffereaksjoner i antall, men med flere lovbrudd som er grove. Det blir gitt ubetinget fengsel i over 40 prosent av straffereaksjonene der vold og mishandling eller seksuallovbrudd er hovedlovbrudd, og disse utgjør en stor andel av den totale mengden utmålt ubetinget fengselsstraff.

Figur 4. Straffereaksjoner unntatt forenklet forelegg, etter hovedlovbruddsgrupper og rettsinstans. 2016

Påtalemyndighet Domstol
Annet lovbrudd 1273 111
Eiendomsskade 611 108
Seksuallovbrudd 408 514
Annet vinningslovbrudd 2595 2461
Vold og mishandling 2200 3681
Eiendomstyveri 5180 1604
Ordens- og integritetskrenkelse 8402 1270
Rusmiddellovbrudd 11892 8068
Trafikkovertredelse 21286 2062

Kvinner oftere straffet for mindre alvorlige lovbrudd

Hva slags type lovbrudd man oftest blir straffet for og i hvilket omfang, kan variere med ulike egenskaper som alder, bosted og kjønn. Når det gjelder fordeling på kjønn, er generelt kvinneandelen størst for de minst alvorlige lovbruddene, og andelen reduseres med økende alvorlighetsgrad. For eksempel var kvinneandelen 42 prosent for straffereaksjoner der mindre tyveri var hovedlovbrudd, men kun 12 prosent for grovt tyveri i 2016.

Selv om andelen kvinner har økt over tid for mange typer lovbrudd, var det i 2016 ingen hovedlovbruddstyper hvor kvinner fikk flere straffereaksjoner enn menn. I tillegg til mindre tyveri, er underslag og ID-krenkelse blant hovedlovbruddene med størst andel kvinner, med over 40 prosent. Av hovedlovbruddsgruppene har eiendomstyveri i alt størst kvinneandel (32 prosent). Det er minst andel kvinner i hovedlovbruddsgruppene seksuallovbrudd (1 prosent), eiendomsskade (10 prosent) og ordens- og integritetskrenkelse (11 prosent).

Bedre informasjon om statsborgerskap

Fra og med 2016-årgangen er statsborgerskap bedre utfylt i statistikken enn tidligere. Personer registrert med et midlertidig fødselsnummer (D-nummer) som har fått forenklet forelegg for trafikk eller tollovertredelser har nå opplysninger om statsborgerskap i statistikken. Dette innebærer færre enheter med uoppgitt statsborgerskap, men også at statistikken er mindre sammenlignbar med tidligere år når det gjelder fordeling av statsborgerskap for straffede/straffereaksjoner i alt, og der hovedlovbruddsgruppe er trafikkovertredelse eller annet vinningslovbrudd. Det er i hovedsak tallene for europeiske land som er påvirket av endringen. Antallet straffede personer i alt med europeiske statsborgerskap i 2016 (utenom Norge) er 18 prosent høyere enn det ville vært uten informasjon for D-nummerpopulasjonen (47 prosent høyere for annet vinningslovbrudd og 17 prosent høyere for trafikkovertredelser).