289868
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/sjofiske/aar
289868
statistikk
2017-11-24T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
sjofiske, Sjøfiske etter laks og sjøaure, fangst, rømte oppdrettsfiskFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

8 %

auke i fangstmengd frå 2016 til 2017

Sjøfiske etter laks og sjøaure
KiloProsentTal
20172016 - 20172012 - 20172017
Fangst i alt294 74481475 295
Laks i alt290 23481473 013
Under 3 kg74 125984233 284
3-7 kg143 850-92231 820
7 kg og over72 259-2-157 909
Sjøaure4 51020402 282

Sjå fleire tabellar om emnet

Tabell 1 
Sjøfiske etter laks og sjøaure. Fangst fordelt på vektklasse og fylke. Kg

Sjøfiske etter laks og sjøaure. Fangst fordelt på vektklasse og fylke. Kg
Fangst i altLaksSjøaure
I altUnder 3 kg3-7 kg7 kg og over
2017
Heile landet294 744290 23474 125143 85072 2594 510
Østfold512508572771744
Akershus og Oslo000000
Buskerud57955710327018422
Vestfold2 3292 2555801 21546074
Telemark000000
Aust-Agder8428221646005820
Vest-Agder13 97313 1994 0858 310804774
Rogaland13 73013 6713 7507 4632 45959
Hordaland000000
Sogn og Fjordane5 0585 0237773 62362335
Møre og Romsdal18 07117 9584 30710 4693 183113
Sør-Trøndelag20 25720 1777 49110 0992 58779
Nord-Trøndelag59 30357 54817 83727 97311 7381 755
Nordland4 1343 9919682 446578143
Troms - Romsa17 52617 0035 9726 8144 217523
Finnmark - Finnmárku138 430137 52228 03564 29145 196909

Tabell 2 
Sjøfiske etter laks og sjøaure. Tonn og 1 000 stk

Sjøfiske etter laks og sjøaure. Tonn og 1 000 stk
Tonn1 000 stk
201520162017201520162017
I alt237273295586175
Laks i alt233269290565973
Under 3 kg463774211733
3-7 kg138159144303432
7 kg og over487372688
Sjøaure445222

Tabell 3 
Fiske etter rømt oppdrettsfisk. Fangst fordelt på vektklasse og fylke. Kg

Fiske etter rømt oppdrettsfisk. Fangst fordelt på vektklasse og fylke. Kg
Fangst i altLaksSjøaure
I altUnder 3 kgLaks 3-7 kgLaks 7 kg og over
201566 84066 8262 24324 89739 68614
20168 5608 4752 6874 95883086
20174 5314 4591 7022 43931873
 
2017
Rogaland000000
Hordaland2 5062 4831 3031 1463423
Sogn og Fjordane::::::
Møre og Romsdal::::::
Sør-Trøndelag000000
Nord-Trøndelag82780617746416621
Nordland6876651025333122
Troms - Romsa44044071282880

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Anadrom : Uttrykk for dyr som regelmessig går frå havet og opp i elvene for å forplante seg.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Ordinær sesong : Perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Utvida sesong : Fiske retta mot rømt oppdrettsfisk. Til og med 2002 var fiskeperioden 1. oktober - 28. februar. Fra og med 2003 er fiskeperioden 5. august -  28. februar.

 

Standard klassifikasjonar

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert for gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

 

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Sjøfiske etter laks og sjøaure
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Årleg. Tala blir publiserte i november same året som fisket går føre seg.

Internasjonal rapportering

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på UNIX.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

Brukarar og bruksområde

Fangststatistikk er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske nytta av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.  Dette er eit av deI viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Tal for elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye blir presentert i eigne artiklar frå SSB.

Lovheimel

Offentleg register, Statistikkloven §§2-2, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken skal gjelde all fangst av laks og sjøaure teke med kilenot eller krokgarn innafor fiskerigrensa i ordinær sesong. I utvida sesong kan ein i tillegg fiske med setjegarn.

Fangst frå forskningsfiske i ordinær sesong er medrekna i statistikken.

Fiske i ordinær sesong: Hovudsaklig villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk.

Fiske i utvida sesong: Hovudsaklig rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

Datakjelder og utval

Fangstdagbøker frå fiskarane.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken byggjer på fangstdagbøker frå fiskarane. Alle som skal fiske, må først bli registrerte i Sjøfangstregisteret (fylkesmennenes nettstad for registrering av sjølaksefiskarar og fiskeplassar). Fylkesmennenes miljøvernavdelingar får blanke fangstdagbøker frå Direktoratet for naturforvaltning som dei sender ut til dei som står i sjølaksefiskarregisteret. Etter at fiskesesongen er slutt, skal bøkene sendast til Statistisk sentralbyrå i utfylt stand. Fiskarar som fisker i ordinær sesong og ikkje har sendt inn bok, blir purra etter det oppdaterte registeret som SSB hentar frå Sjøfangstregisteret. Fiskarar frå det utvida fisket blir ikkje purra for manglande rapportering.

 

Data blir overførte frå fangstdagbøkene til elektronisk form. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Mangelfulle og feilaktige opplysningar gjer at ein av og til må bruke skjønn ved oppretting.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal for kommunar med færre enn 3 oppgåvegivarar prikkast ut.

Samanlikningar over tid og stad

Frå og med 1989 blei drivgarnfiske forbode.

Frå og med 1993 blei det ny organisering av datainnsamlinga. Tidlegare samla laksestyra inn oppgåver og sende oss data for kommunar. Frå og med 1993 får vi fangstdagbøker direkte frå fiskarane. Trass i dei nemnde måle- og handsamingsfeila, reknar ein med at statistikken gir eit tilnærma rett bilete av utviklinga i fisket etter laks og sjøaure frå år til år. Ny organisering av datainnsamlinga gjer det likevel usikkert om tala for 1993 og seinare kan samanliknast med tal frå tidlegare år.

 

Frå og med 1997 vart det opna for fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Oppgåvene som blir sendt inn, kan vere av vekslande kvalitet. På grunn av mangelfulle og feilaktige opplysningar, må ein av og til bruke skjønn ved oppretting.

 

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB