312320
/valg/statistikker/sametingsvalg/hvert-4-aar
312320
statistikk
2017-10-31T08:00:00.000Z
Valg
no
sametingsvalg, Sametingsvalet, valresultat, valdeltaking, politiske parti, vallister, personar med røysterett, førehandsrøyster, valtingsrøyster, godkjende røyster, mandatfordeling, sametingsrepresentantarSametingsvalg, Valg
true

Sametingsvalet

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikkje fastsett

Nøkkeltal

50 %

røysta på førehand

Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka røyster og blanke røyster, etter valkrins
2017
Godkjende røysterVraka røysterBlanke røyster
I alt11 75728168
Østre valkrins1 770424
Ávjovári valkrins2 803027
Nordre valkrins1 764332
Gáisi valkrins1 804329
Vesthavet valkrins1 150110
Sørsamisk valkrins74685
Sør-Noreg valkrins1 720941

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka og blanke røyster, etter valkrins

Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka og blanke røyster, etter valkrins
2017
Godkjende røysterGodkjende røyster valtingGodkjende røyster, førehandVraka røysterVraka røyster på valtingVraka røyster på førehandBlanke røysterBlanke røyster på valtingBlanke røyster på førehand
 
Heile landet11 7575 9905 767286221688682
Østre valkrins1 7701 10566541324159
Ávjovári valkrins2 8031 7441 059000271611
Nordre valkrins1 764836928303321814
Gáisi valkrins1 8041 048756312291613
Vesthavet valkrins1 1506215291011046
Sørsamisk valkrins746214532844532
Sør-Noreg valkrins1 7204221 298909411427

Tabell 2 
Sametingsvalet. Godkjente røyster, etter parti/valliste og valkrins

Sametingsvalet. Godkjente røyster, etter parti/valliste og valkrins
2017
Godkjende røysterGodkjende røyster
Heile landetØstre valkrinsÁvjovári valkrinsNordre valkrinsGáisi valkrinsVesthavet valkrinsSørsamisk valkrinsSør-Noreg valkrins
 
Heile landet11 7571 7702 8031 7641 8041 1507461 720
Arbeiderpartiet1 998445324297324161152295
Fremskrittspartiet8791251023031406223124
Høyre752109125130921913471
Senterpartiet889259225140125425147
Sosialistisk Venstreparti2502500000
Árja911161340118117470128
Nordkalottfolket772011936611700170
Norske Samers Riksforbund3 3030782385685509286656
Sámeálbmot Bellodat Samefolkets parti2380590000179
Samenes Folkeforbund (tidl Samenes Valgforbund)2046100836000
Siella272080253978050
Fastboende Liste / Guovdageainnu Dálon searvi7607600000
Fastboendes Liste på Sametinget177017700000
Johttisápmelaccaid listu291029100000
Jiehkkevárri8200082000
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste493493000000
Sámieana7807800000
Samedemokratene og Siella117117000000
Åarjel-Saemiej Gielh200000002000

Tabell 3 
Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar, og valdeltaking, etter valkrins

Sametingsvalet. Personar med røysterett, godkjende røystegjevingar, og valdeltaking, etter valkrins
2017
Personar med røysterettGodkjende røystegjevingar i altGodkjende røystegjevingar på valtingGodkjende røystegjevingar på førehandValdeltaking (prosent)
 
Heile landet16 95811 7565 8795 87770,3
Østre valkrins2 3001 8021 12567778,3
Ávjovári valkrins3 7382 8251 7521 07375,7
Nordre valkrins2 5401 79885494470,8
Gáisi valkrins2 5491 64186178071,9
Vesthavet valkrins1 7871 16162953265,0
Sørsamisk valkrins1 15175421853665,5
Sør-Noreg valkrins2 8931 7754401 33561,4

Tabell 4 
Sametingsvalet. Representantar og godkjente røyster per representant, etter valdistrikt

Sametingsvalet. Representantar og godkjente røyster per representant, etter valdistrikt
2017
RepresentantarGodkjende røyster pr. representant
I alt39301
Østre valkrins5354
Ávjovári valkrins8350
Nordre valkrins6294
Gáisi valkrins5361
Vesthavet valkrins5230
Sørsamisk valkrins4187
Sør-Noreg valkrins6287

Tabell 5 
Sametingsvalet. Valde Representantar, etter parti/valliste, kjønn og valkrins

Sametingsvalet. Valde Representantar, etter parti/valliste, kjønn og valkrins
2017Østre valkrinsÁvjovári valkrinsNordre valkrinsGáisi valkrinsVesthavet valkrinsSørsamisk valkrinsSør-Noreg valkrins
MennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
Rettet 8. november 2017.
Arbeiderpartiet11101011101010
Árja00010000000000
Fastboendes Liste på Sametinget00100000000000
Fremskrittspartiet00001000000000
Høyre00000000100000
Johttisápmelaccaid listu00010000000000
Nordkalottfolket00001100000001
Norske Samers Riksforbund00121121211121
Norske Samers Riksforbund og Samefolkets Partis fellesliste11000000000000
Sámeálbmot Bellodat Samefolkets parti00000000000001
Senterpartiet01100000000000
Åarjel-Saemiej Gielh00000000000100

Om statistikken

Statistikken viser personar med røysterett, valdeltaking og røyster etter parti/vallister frå sametingsvala. Tidsseriar attende til 2005.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Kven kan røysta ved sametingsvalet? For å kunne røysta ved sametingsvalet, må ein registrera seg i sametinget sitt valmanntal. Alle samar frå Noreg som er over 18 år eller fyller 18 år i valåret, har rett til å registrere seg i sametinget sitt valmanntal. Alle som avgjer erklæring om at dei oppfattar seg sjølv som same, og som anten a) har samisk som heimespråk, eller b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforeldre med samisk som heimespråk, eller c) er barn av person som står eller har stått i manntalet kan krevje seg innført i samemanntalet. Samar som er statsborgarar i andre nordiske land kan registrere seg i samemanntalet dersom dei 30. juni i valåret står innført i folkeregisteret som busette i Noreg. Samar som ikkje er frå eit nordisk land, kan registrere seg i sametinget sitt valmanntal dersom dei har stått innført i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen. Sametinget sitt valmanntal er knytt opp mot folkeregisteret. Det er den folkeregistrerte adressa 30. juni i valåret som vert registrert i sametinget sitt valmanntal, og som vert nytta ved sametingsvalet.

7 valkrinsar og 39 representantar Ved sametingsval er landet delt inn i 7 valkrinsar. Det er vald inn totalt 39 representantar frå dei 7 ulike valkrinsane. Dette er fire færre i høve til for fire år sidan.

Standard klassifikasjonar

Valkrinsar ved sametingsval er gruppert på fylgjande måte: 2009 1. Østre valkrins. 2 Àvjovàri valkrins. 3 Nordre Valkrins. 4. Gàisi valkrins. 5. Vesthavet valkrins. 6. Sørsamisk valkrins. 7. Sør-Noreg valkrins. 2005 1 Varanger 2 Tana 3 Karasjok 4 Kautokeino 5 Porsanger 6 Alta/Kvalsund 7 Nord-Troms 8 Midt-Troms 9 Sør-Troms 10 Nordre Nordland 11 Midtre Nordland 12 Sørsameområdet 13 Sør-Noreg

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Sametingsvalet
Emne: Valg

Ansvarleg seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Tabellane fordelar seg på 7 sametingsvalkrinsar.

Kor ofte og aktualitet

Kvart fjerde år (valår)

Internasjonal rapportering

Ikkje relevant

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Statistikkfila vert langtidslagra i SSB samt hjå NSD - Norsk senter for forskningsdata til forskningsføremål.

Bakgrunn

Føremål og historie

Føremålet er å laga offisiell statistikk frå sametingsvalet. Den fyrste offisielle statistikken over sametingsval vart publisert i 2005.

Brukarar og bruksområde

Dei politiske partia er flittige brukarar av statistikken, likeeins journalister. Statistikken vert òg nytta av departementa for å rekna ut partistønad, og av kommunar og fylkeskommunar. Særskild studentar, som studerar statsvitskap, og valforskarer er andre brukergrupper. Statistikk fra sametingsval vert òg etterspurd frå journalistar, forskarar og studentar i andre land.

Likebehandling av brukere

Ikkje relevant

Samanheng med annan statistikk

Ikkje relevant

Lovheimel

Samevalførskrifta § 85.

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfattar resultat frå valet i alle kommunar som har registrert personar som står oppførd i sametinget sitt valmanntal. Det vert henta inn tall for personar med røysterett, kor mange som røysta både på førehand (for kommunar som har under 30 røysteføre er det berre førhandsrøystegjeving) og valting, vraka røyster og kor mange godkjende røyster som ble gjevne på dei einskilde partia. Fordeling av mandat etter parti og valkrins.

Datakjelder og utval

Ved valet i 2005 fekk SSB datagrunnlaget frå Ergo Group. Frå og med Sametingsvalet 2009, internett-skjema som vert sendt inn frå dei 7 samiske valkrinsane direkte til SSB.

Totalteljing

Datainnsamling, editering og beregninger

Dei sju samiske valkrinsane sender inn alle valdata via eit internettskjema direkte til SSB .

Maskinelle kontrollar ved registrering av tal, hovudsakeleg sumkontrollar og logiske samanhengar.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Ikkje relevant

Samanlikningar over tid og stad

SSB publiserte statistikk for sametingsvalet for fyrste gang i 2005.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Mengda avgjevne og vraka røyster er i einskilde kommunar usikre. Dette skuldast ugrannsemd ved føring av valbok og feil i avkryssningsmanntalet. Misoppfattingar vedrørande omgrepa vraka røystegjevingar/vraka røyster førekjem. Ei vraka røystegjeving framkjem ved at ein person møtar opp, men får av ulike årsaker ikkje si røystegjeving godkjend. Då skal det heller ikkje verta kryssa av i manntalet og mengda slike røyster skal normalt ikkje takast med i statistikken. Det vert jamvel protokollert og i nokre høve på feil plass under vraka røyster (røystesetlar). Ved revidering må avgjevne og vraka røyster i nokre høve verta justert/retta etter skjønn der kommunane ikkje klårar å finna ut av feila.

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB