I 2021 var Norges Nominelle størrelser som bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum måles i lands nasjonale valuta. Prisnivåjustering ved bruk av kjøpekraftspariteter eliminerer forskjeller i prisnivå, slik at vi kan foreta rene volum-sammenligninger. BNP per innbygger 67 prosent over gjennomsnittlig BNP i EU. Kun Luxembourg og Irland målte høyere BNP per innbygger, viser nylig publiserte tall fra Den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen (ec.europa.eu). Sveits, som har hatt rangeringens tredjeplass de foregående seks årene, målte BNP 55 prosent over EU-snittet og falt med det ned til en fjerdeplass.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, 2021. Prisnivåjustert. EU27=100¹

¹ EU27=100 betyr at BNP per innbygger er uttrykt som indekser der gjennomsnittet for EU-landene er satt lik 100.

Norge var landet med klart høyest relativ vekst fra forrige måleperiode, 2020. Da var norsk BNP per innbygger 42 prosent over EU. Det tilsvarer en økning på knappe 18 prosent i perioden. Også Nord-Makedonia og Kroatia opplevde høy vekst i relativt BNP, med henholdsvis 11 og 8 prosent.

Hovedgrunnen til den høye veksten for Norge er at etterspørselen etter norske eksportvarer økte markant i 2021. Den økte aktiviteten sammenlignet med 2020 gjorde at vi så høy prisvekst for viktige norske eksportvarer, noe som førte til tidenes største handelsoverskudd for Norge. For eksempel var det rekordhøy eksport av fisk i 2021.

Verdensøkonomien fikk et kraftig tilbakeslag i 2020 som følge av pandemien. Den økonomiske aktiviteten tok seg opp i 2021, og målt i løpende, nasjonale priser opplevde samtlige av undersøkelsens deltakerland økonomisk vekst. Den høye veksten i norsk, prisnivåjustert BNP skyldes med andre ord ikke en nedgang i EUs gjennomsnittlige BNP. Tvert imot økte EUs BNP med rundt 8 prosent mellom 2020 og 2021. Veksten i Norge var imidlertid enda høyere.

I Luxembourg er en stor andel av landets arbeidsstyrke utenlandske pendlere som er bosatt i nabolandene. De bidrar til økonomien, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på. Irlands høye BNP er i stor grad drevet av multinasjonale selskapers etablering i lavskattlandet. Profitten fra slike bedrifter bidrar til å øke nominelt BNP, men har i mange tilfeller liten innvirkning på velferdsnivået i landet. Det er fordi mye av inntektene som skapes av de multinasjonale selskapene, føres ut av landet igjen.

I sterk kontrast til Luxembourgs BNP-indeks på 268, lå Albania nederst på rangeringen med indeks på 32. Albanias BNP var dermed hele 68 prosent under snittet for EU. Også Bosnia-Hercegovina, Nord-Makedonia, Serbia og Montenegro, alle med status som Land som er akseptert som parter i forhandlinger om EU-medlemskap. Bosnia-Hercegovina ble tildelt kandidatstatus ved utgangen av 2022. til EU, målte BNP per innbygger under halvparten av EU-snittet.

16 av EUs 27 medlemsstater målte BNP-indeks under 100. Bulgaria var EU-landet med lavest BNP per innbygger, 43 prosent under unionen som helhet.

Nordmenns konsum på Europa-toppen

Ulike indikatorer kan benyttes for å sammenligne levestandarden på tvers av land. BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i et land, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. Prisnivåjustert I tillegg til varer og tjenester som kjøpes og betales av husholdningene, inkluderer personlig konsum offentlige tjenester som konsumeres individuelt (for eksempel helse- og utdanningstjenester), samt tjenester fra frivillige organisasjoner. Personlig konsum er et underliggende aggregat av BNP. er en alternativ indikator, bedre egnet til å beskrive velferden til et lands gjennomsnittlige husholdning. Det er fordi personlig konsum omfatter verdien av alle varer og tjenester som forbrukes individuelt, uavhengig av om det er husholdningene eller det offentlige som betaler for disse. I Norge lå personlig konsum per innbygger 26 prosent over EU i 2021, kun overgått av Luxembourg.

Figur 2. BNP og Personlig konsum per innbygger, 2021. Prisnivåjustert. EU27=100¹

¹ EU27=100 betyr at BNP og personlig konsum per innbygger er uttrykt som indekser der gjennomsnittet for EU-landene er satt lik 100. En indeks for personlig konsum per innbygger i Norge lik 126 betyr at den gjennomsnittlige nordmann konsumerer 26 prosent mer enn den gjennomsnittlige EU-borger.

Noen interessante trekk utmerker seg når vi sammenligner De enkelte produktene som prises innenfor rammen av kjøpekraftsundersøkelsen, aggregeres opp til stadig mer omfattende utgiftsklasser. Til slutt står vi igjen med kjøpekraftspariteter for totaløkonomien målt ved BNP og underliggende aggregater som for eksempel personlig konsum. BNP og personlig konsum.

Fordelingen av hvilke land som ligger over og under EU-snittet er i stor grad uendret. Det vil si at personlig konsum var, relativt sett, lavt i land hvor BNP lå under snittet. Tilsvarende ser vi at land med BNP over EU-snittet i stor grad også konsumerer mer enn de andre landene, med Irland som et bemerkelsesverdig unntak. Malta, som eneste land med BNP lik 100, målte personlig konsum 17 prosent under EU.

Vi ser videre en tendens til at land med relativt høyt BNP oppnår lavere indeks for personlig konsum enn for totaløkonomien (BNP). Her er Frankrike unntaket med personlig konsum som overstiger BNP. I tillegg ser vi at Tyskland, Island og Finland måler like indekser for de to utgiftsklassene, 20 til 12 prosent over EU.

Tallene viser også det motsatte; land med relativt lavt BNP måler generelt høyere indeks for personlig konsum enn de oppnår i BNP-sammenligningen. Med andre ord lå de fleste landene nærmere EU-snittet for personlig konsum enn snittet for BNP.

Sammenligninger på tvers av land basert på personlig konsum indikerer altså lavere ulikhet mellom europeiske land enn sammenligninger basert på totaløkonomien.