Publikasjon

Notater 2013/40

Kjøpekraftspariteter, prisnivåindekser og prisnivåjustering

En brukerveiledning

Innhold

Kjøpekraftspariteter er internasjonal prisstatistikk med fokus på prisnivå. Dette er statistikk som produseres av internasjonale aktører som Europakommisjonen, Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), FN og Verdensbanken.

Kjøpekraftspariteter og prisnivåindekser er prisnivåindikatorer som på hver sin måte uttrykker prisnivået i et gitt land på et gitt tidspunkt, relativt til prisnivået i ett eller flere andre land.

Utover rene prisnivåanalyser brukes kjøpekraftspariteter til å prisnivåjusterte nasjonalregnskapstall, som for eksempel bruttonasjonalprodukt og personlig konsum. Prisnivåjustering er nødvendig i internasjonale sammenlikninger for å unngå at land med høyt prisnivå får overvurdert sine tall sett i forhold til land med lavt prisnivå.

De viktigste kildene for slike data er Eurostat, OECD og Verdensbanken. Brukere som primært er interessert i statistikk for land i Europa bør forholde seg til Eurostat. OECD dekker i tillegg de ikke-europeiske OECD-landene, mens Verdensbankens statistikk omfatter praktisk talt alle land, inkludert Europa.

Første del av dette notatet tar sikte på å formidle en grunnleggende forståelse av begrepene kjøpekraftsparitet, prisnivåindeks og prisnivåjustering. Deretter går vi gjennom de viktigste kanalene for formidling av slike data, og avslutter med en drøfting av ulike potensielle bruksområder.

Kontakt