De nyeste tallene fra den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen 2021 (ec.euoropa.eu) viser at Sveits hadde Europas høyeste prisnivå for konsum i husholdningene, 67 prosent over EU27=100: Nivået per land er uttrykt som indekser hvor gjennomsnittet for de 27 EU-landene er satt lik 100. En indeks på 140 tilsvarer dermed 40% over dette gjennomsnittet.. Island, Norge og Danmark hadde relative prisnivåer på henholdsvis 50, 46 og 40 prosent over EU-snittet. I den andre enden lå Tyrkia, Nord-Makedonia og Bulgaria, med prisnivå fra 60 til 44 prosent under EU-gjennomsnittet.

– Vi ser klare geografiske skillelinjer når det gjelder prisnivå for konsum i husholdningene i Europa. Noe av forklaringen for det høye prisnivået i Norge er at velstandsnivået også er høyt, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Figur 1. Prisnivå og personlig konsum per innbygger. Utvalgte land. Foreløpige tall 2021. EU27=100

¹ EU27=100 betyr at BNP og personlig konsum per innbygger er uttrykt som indekser der gjennomsnittet for EU-landene er satt lik 100. En indeks for personlig konsum per innbygger i Norge lik 125 betyr at den gjennomsnittlige nordmann konsumerer 25 prosent mer enn den gjennomsnittlige EU-borger.

Høyest personlig konsum i Luxembourg og Norge

Til tross for det høye prisnivået lå også nordmenns relative Personlig konsum er et uttrykk for mengden varer og tjenester som forbrukes individuelt, uavhengig av om det er husholdningene eller det offentlige som betaler for disse. på europatoppen med en indeks på 125.

En indeks lik 125 betyr at den gjennomsnittlige nordmann konsumerer 25 prosent mer enn den gjennomsnittlige EU-borger.

Kun Luxembourg målte høyere konsumnivå i fjor, med en indeks på 146. På bunnen ser vi Albania og Bosnia-Hercegovina, som ligger på henholdsvis 39 og 41.

– Norge har sammen med Luxembourg toppet listen for personlig konsum siden 2017 . Det er langt over land som Albania og Bosnia- Hercegovina som vi finner i andre enden av listen, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Personlig konsum per innbygger i Luxembourg og Norge var henholdsvis 46 og 25 prosent over EU-gjennomsnittet, mens Albania og Bosnia-Hercegovina hadde konsum rundt 60 prosent under EU-snittet. Personlig konsum i de andre nordiske landene lå 12 til 21 prosent over det samme snittet.

Norge og Danmark på topp i Norden

Blant de fem nordiske landene hadde Norge og Danmark det høyeste nivået på personlig konsum per innbygger i fjor. Når vi ser på klær og sko topper Norge med en indeks på 157, mot Finland som har en indeks på 93. Det samme gjelder også for møbler, husholdningsartikler og vedlikehold, hvor Norge er på topp med en indeks på 162. Island har høyest konsum for gruppene kultur og fritid samt hotell og restauranttjenester sammenlignet med de andre nordiske landene.

For matvarer og alkoholfrie drikkevarer var det små forskjeller mellom landene, og Island hadde høyest forbruk med en indeks på 117.

Figur 2. Volumindekser for konsum i husholdningene etter utvalgte konsumgrupper. De nordiske landene. Foreløpige tall 2021. EU27=100

Norge med 63 prosent høyere BNP enn gjennomsnittet

Resultatet fra kjøpekraftsundersøkelsen blir blant annet brukt for å omregne landenes bruttonasjonalprodukt (BNP) til sammenlignbare tall. BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i et land. BNP-sammenligningen for 2021 viste at Norges Nominelle størrelser som bruttonasjonalprodukt (BNP) og personlig konsum per innbygger måles i lands nasjonale valuta. Prisnivåjustering ved bruk av kjøpekraftspariteter eliminerer forskjeller i prisnivå, og vi kan foreta rene volum-sammenligninger. BNP per innbygger var 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU i 2021. Norge har klatret opp en plass i rangeringen og er nå blant topp 3 land med høyest BNP i Europa. I motsatt ende ser vi Albania og andre land på Balkan som hadde lavest prisnivåjusterte BNP per innbygger.

Figur 3. Bruttonasjonalprodukt (BNP) per innbygger, prisnivåjustert. Foreløpige tall 2021. EU27=100.

Tallene for Luxembourg og Irland må tolkes med forbehold. I Luxembourg er en stor andel av landets arbeidsstyrke utenlandske pendlere som er bosatt i nabolandene. De bidrar til økonomien, men er ikke inkludert i befolkningstallet som BNP per innbygger baseres på. Irlands høye BNP er i stor grad drevet av multinasjonale selskapers etablering av lavskattlandet. Profitten fra slike bedrifter bidrar til å øke nominell BNP, men har i mange tilfeller liten innvirkning på velferdsnivået i landet. Det er fordi mye av inntektene som skapes av de multinasjonale selskapene, føres ut av landet igjen.

Alle land som er med i undersøkelsen har innført tiltak for å begrense koronapandemien — noe som har fått konsekvenser for prisinnsamlingen i Europa (ec.europa.eu). Også nivået på nominelt BNP og sammensetningen av husholdningenes utgifter ble sterkt påvirket. For å kunne beregne Europas prisnivåjusterte BNP per innbygger, må det først beregnes prisnivåindekser for hvert deltakerland. Deltakerlandene må samle et sett med nasjonale priser, samt levere en detaljert oversikt over nasjonale utgifter. Som følge av koronatiltakene er det nå større usikkerhet knyttet til resultatene enn før.