85237
85237
friartikkel
2012-11-20T14:58:00.000Z
no

Spørsmål og svar (ppp)

Publisert:

1. Hva måler kjøpekraftsundersøkelsen?

Kjøpekraftsundersøkelsen er et internasjonalt statistikksamarbeid som blant annet måler forskjeller i prisnivå mellom land.

2. Hva er kjøpekraftspariteter

Kjøpekraftspariteter er prisnivåindikatorer som uttrykker prisnivået i et gitt land på et gitt tidspunkt, relativt til prisnivået i ett eller flere andre land. En kjøpekraftsparitet mellom to land, A og B, uttrykker hvor mange enheter av land Bs valuta man vil trenge i land B for å opprettholde kjøpekraften av en enhet av land As valuta i land A. Ved siden av å ha informasjonsverdi i seg selv, inngår kjøpekraftspariteter i en rekke sammensatte indikatorer, som for eksempel prisnivåindekser og prisnivåjusterte nasjonalregnskapstall. Disse er ofte av større interesse for brukerne enn selve kjøpekraftsparitetene.

3. Hva brukes kjøpekraftsundersøkelsen til?

Resultatene av undersøkelsen brukes først og fremst til å prisnivåjustere nasjonalregnskapstall som for eksempel BNP per innbygger og personlig konsum per innbygger, slik at det i sammenlikninger mellom land kun blir tatt hensyn til volum. Ved å prisnivåjustere sikrer man seg mot at land med høyt prisnivå ikke får overvurdert nivået på sine tall, mens land med lavt prisnivå ikke får undervurdert sine. I tillegg brukes resultatene som grunnlag for analyser av det relative prisnivået i ulike land.

4. Hva kan størrelsen på prisnivåjustert BNP per innbygger fortelle oss?

Prisnivåjustert BNP per innbygger viser volumet av alt som skapes/produseres, og brukes ofte som et mål på det generelle velstandsnivået i et land.

5. Er prisnivåjustert BNP per innbygger et mål på vanlige forbrukeres kjøpekraft?

Hvis man spesifikt ønsker å sammenlikne kjøpekraften eller velstandsnivået for vanlige forbrukere i forskjellige land, kan det være mer nyttig med fokus på indikatoren ”prisnivåjustert personlig konsum per innbygger”. Denne størrelsen består kun av varer og tjenester til private husholdninger samt den delen av det offentlige forbruket som blir konsumert individuelt, som for eksempel helsetjenester og utdanning.

6. Hvor kan jeg finne prisnivå- og volumtabeller på mer detaljert nivå?

Eurostats statistikkdatabase kan man finne spesifikke prisnivå- og volumtabeller for hoved- og undergrupper av varer og tjenester til privat konsum, investeringsvarer, investeringer i bygg og anlegg og offentlig konsum (”purchasing power parities”).

7. Hvor kan jeg finne liknende statistikk som også inkluderer land utenfor Europa?

OECD  publiserer jevnlig tall for prisnivå og prisnivåjustert BNP per innbygger for samtlige OECD-land.

International Comparison Programme (ICP) er per i dag et statistikksamarbeid mellom 150 land fordelt på alle verdensdeler, og ble sist gjennomført i regi av FN og Verdensbanken i 2005 (146 land). ICP omfatter blant annet prisnivå, prisnivåjustert BNP- og personlig konsum per innbygger, samt andre nøkkeltall.

Kontakt