Rådets oppgaver

 • Rådet skal gi råd i enhver sak det blir forelagt av administrerende direktør. 
 • Rådet kan gi råd til administrerende direktør eller Finansdepartementet etter eget tiltak. 
 • Rådet kan bistå departementet i arbeid med eksterne evalueringer av SSB. Finansdepartementet kan også be Rådet om råd i andre saker. 
 • Departementet skal be om Rådets synspunkter om krav til ny administrerende direktør før stillingen utlyses. 

Rådet har syv medlemmer og har følgende sammensetning i periode 2024 til 2027:

 • Samfunnsøkonom Birger Vikøren, leder 
 • Pensjonist Jørgen Elmeskov, nestleder 
 • Professor Grete Brochmann 
 • Konserndirektør Astrid Undheim 
 • Virksomhetsleder Helge Veum
 • Forskningssjef Wenche Dramstad
 • Professor Oddrun Samdal

Instruks for Rådet

Rådet for SSB oppnevnes av Kongen i statsråd, jf. § 19 statistikkloven. Rådet skal bidra til at de oppgavene som tillegges SSB utføres på en best mulig måte. Rådet skal bistå administrerende direktør i statistikkfaglige spørsmål og i spørsmål om forskning og analyse. Rådgivingen skal fortrinnsvis være på strategisk nivå. Det vises for øvrig til omtale av Rådets oppgaver i Prop. 72 LS (2018-2019), kapittel 7.4.

Kapittel 1. Rådets arbeid

 1. Rådet skal gi råd i enhver sak det blir forelagt av administrerende direktør.
 2. Rådet kan gi råd til administrerende direktør eller Finansdepartementet etter eget tiltak.
 3. Rådet kan bistå departementet i arbeid med eksterne evalueringer av SSB. Finansdepartementet kan også be Rådet om råd i andre saker.
 4. Departementet skal be om Rådets synspunkter om krav til ny administrerende direktør før stillingen utlyses.

Kapittel 2. Dokumentasjon

 1. Rådet skal ha tilgang til alle dokumenter i SSB som er nødvendig for å utføre sine oppgaver.
 2. I saker som direkte berører de ansatte skal rådet innhente synspunkter fra de ansatte.
 3. Rådet kan innhente informasjon fra de ansatte i andre saker dersom rådet mener det er nødvendig.

Kapittel 3. Innkalling og sakspapirer

 1. Rådet skal møtes så ofte som nødvendig, og minst fire ganger i året.
 2. Administrerende direktør, eller en stedfortreder, skal delta i rådets møter, med mindre Rådet bestemmer noe annet.
 3. Rådet skal, så langt som mulig, motta sakspapirer senest en uke før møtedato. SSB utarbeider sakspapirer og er sekretariat for Rådet.

Kapittel 4. Offentlighet

 1. Rådet skal årlig avgi en rapport til Finansdepartementet. Rapporten skal være offentlig og skal inneholde Rådets vurderinger av SSBs virksomhet, herunder hvordan virksomheten løser sitt samfunnsoppdrag. Rapporten skal redegjøre for Rådets anbefalinger og bakgrunnen for disse. Rapporten skal også redegjøre for bruken av opplysningsplikt.
 2. Anbefalinger og tilrådinger fra Rådet skal som hovedregel gjøres kjent for offentligheten.
 3. Omforente referater fra Rådets møter skal oversendes Finansdepartementet etter ferdigstilling.

Finansdepartementet fastsetter denne instruksen med virkning fra 1. januar 2020.

Referater fra møte i Rådet