Offisiell statistikk er et felles gode som alle skal ha lik tilgang til. Les mer om dette i SSBs strategi.

ssb.no er vår hovedkanal for formidling av statistikk og forskning. Sidene legger opp til at brukerne selv skal finne frem til tall, men SSB skal bistå med veiledning og utfyllende informasjon ved behov.

Informasjonstjenesten

Informasjonstjenesten svarer på spørsmål om statistikk og analyser, per telefon og e-post.

Informasjonstjenesten er betjent mandag - fredag kl. 09-14.

Informasjonstjenesten gir deg veiledning i hvor og hvordan du finner statistikk på SSBs hjemmeside. Informasjonstjenesten har også kompetanse på statistikk fra andre norske statistikkprodusenter, samt internasjonal statistikk.

Veiledningstjenesten for europeisk statistikk besvarer henvendelser om internasjonal statistikk i samarbeid med Eurostat. Du kan enten henvende deg direkte til SSBs informasjonstjeneste eller kontakte oss (finn "Norsk" i oversikten) her: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/contact-us/user-support

Ved behov blir din henvendelse videresendt til fagseksjonen. Du vil da i så fall motta svar direkte fra seksjonen.

Enkle spørsmål om statistikk vil vanligvis bli besvart samme dag eller senest innen to arbeidsdager.

Hvis du ønsker tilgang til mikrodata eller å bestille datasett som er mer detaljerte enn tabellene i statistikkbanken, ber vi deg om å se egne sider med info om dette.

Kontakte statistikkansvarlige og forskere direkte

Alle kan i arbeidstiden ringe direkte til fagpersonene for de ulike områdene SSB jobber med. Kontaktopplysninger er publisert på nettsidene. Svarer ikke vedkommende, kan informasjonstjenesten eller pressekontaktene bistå med statistikkveiledning eller hjelp til å finne en annen fagperson. Også sentralbordet kan være behjelpelig med å sette over til en annen fagperson.

Pressekontakter

Pressekontaktene hjelper journalister som trenger raske svar på spørsmål om statistikk, analyser og forskning. Pressehenvendelser til SSBs administrative ledelse går via pressekontaktene.

Pressekontaktene kan også kontaktes per telefon utenfor arbeidstiden. Så langt det lar seg gjøre, vil de være behjelpelige med å finne frem til rett informasjon og kontaktpersoner også utenfor arbeidstiden.

Sosiale medier

De som stiller spørsmål direkte til SSB på sosiale medier, skal få svar så raskt som mulig. Følg SSB på Twitter.

Sentralbord og postmottak

Sentralbordet skal sette deg over til rett person. Hvis personen ikke er til stede, skal du få opplysninger om når vedkommende er tilgjengelig og om det er andre personer du kan snakke med.

E-post til ssb@ssb.no og til andre felles e-postadresser i SSB, videresendes så snart som mulig til rette vedkommende.

Sender du personlig adressert post eller e-post til en person i SSB, kan det ta lengre tid hvis vedkommende ikke er tilgjengelig

E-post og brev blir besvart i samme målform (bokmål eller nynorsk) de er skrevet i.

Har du fått tilsendt skjema i en annen målform enn du ønsker, ta kontakt, og du vil få tilsendt ett nytt skjema. Bruk kontaktopplysningene som er oppgitt på skjemaet.

Det veksles mellom bruk av bokmål og nynorsk på SSB.no og i sosiale medier.

SSB.no finnes også i engelsk versjon, der all statistikk og mye forskning og analyser publiseres på engelsk. De fleste norske publikasjonene har engelsk sammendrag.

Offisiell statistikk er nasjonens felles faktagrunnlag. Statistikker og analyser kan brukes fritt, så sant SSB oppgis som kilde. Les mer om kopirettigheter.

For at statistikken skal ha den kvaliteten samfunnet etterspør, er SSB avhengig av datakilder av høy kvalitet. Norsk offisiell statistikk er i stor grad basert på data fra offentlige etaters registre. Men spørreundersøkelser blant privatpersoner og bedrifter er fremdeles en viktig og helt sentral datakilde for ulike statistikker samfunnet trenger.

Opplysninger som samles inn for statistikkformål, blir behandlet etter strenge regler for taushetsplikt.

SSB har en egen svartjeneste for privatpersoner og bedrifter som skal intervjues eller rapportere til SSB. Svartjenesten skal så raskt som mulig gi deg veiledning og informasjon om undersøkelsen.

SSB skal alltid ta kontakt i forkant og forespørre om intervju og gi informasjon om undersøkelsen. I de fleste undersøkelser rettet mot privatpersoner, er det frivillig å delta. Så langt det er mulig, vil SSB legge til rette for at intervjuet skjer på et tidspunkt og på en måte som passer deg. Dersom det er plikt til å være med på undersøkelsen, vil dette være tydelig og klart oppgitt på skjemaet eller brevet med henvisning til lovparagraf.

Rapportere data

Du skal alltid få et brev fra SSB med informasjon om hva som skal rapporteres, hvem det skal rapporteres for, hvordan dette skal gjøres, og hvem i SSB du skal kontakte hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp.

I de fleste skjemaundersøkelsene rettet mot bedrifter, er det plikt til å svare, og det skal komme tydelig fram at det er en undersøkelse med opplysningsplikt. Det framgår også hvem i SSB du skal ta kontakt med hvis du har spørsmål, eller trenger hjelp.

I undersøkelser med opplysningsplikt skal svarfristen komme klart fram. Det blir sendt purring til den som ikke svarer. I følge statistikkloven kan SSB ilegge tvangsmulkt for den som ikke svarer.

Spørsmål om oppgaveplikten behandles så raskt som mulig. Du skal få tilbakemelding samme dag eller senest to arbeidsdager fra vi mottok henvendelsen. Eventuell postgang kommer i tillegg.

Hvis du søker på jobb hos SSB, vil du umiddelbart få automatisk bekreftelse på at søknaden/CV er registrert. Les gjerne mer om hvordan det er å jobbe i SSB.

SSB publiserer sin offentlige postjournal i eInnsyn-portalen.

Forespørsler om innsyn besvares normalt samme dag eller påfølgende dag, og senest innen fem arbeidsdager etter at henvendelsen er mottatt.