Det kan forekomme feil i tall, statistikk, grafer og tilhørende tekst. Det kan også hende at det som er publisert inneholder uklar eller manglende tekst, slik at det misforståes av brukerne, uten at tallene eller teksten i seg selv er feil.

Feil i SSBs publiseringer er hendelser som ikke er planlagt, og som fører til behov for å rette i produktene, på ssb.no og eventuelt også informere brukerne mer aktivt. Planlagte hendelser som fører til revisjon av tidligere publiserte tall følger andre prinsipper.

Feil vil oppdages på ulike tidspunkter, fra like etter publisering til flere år etter. De kan forekomme i tidsserier og publiseringer flere år bakover i tid, og i flere statistikker eller publikasjoner enn der feilen først ble oppdaget.

I noen tilfeller kan feilen rettes umiddelbart. For andre feil, kan det ta tid å finne ut hva årsaken til feilen er, og når korrekte tall eller tekst vil foreligge. Det kan derfor være behov for i første omgang å gjøre brukerne oppmerksom på at feil er funnet, for så i neste omgang å publisere rettede produkter.

Prinsippene for feilretting gjelder for følgende produkter: statistikkpubliseringer, webartikler, publikasjoner og tabeller i Statistikkbanken.

Typer feil

I arbeidet med feilretting skilles hovedsakelig mellom innholdsmessige (alvorlige og mindre alvorlige) og skjønnhetsfeil. I sjeldne tilfeller kan det oppstå svært alvorlige innholdsmessige feil. I praksis benyttes en god del skjønn i klassifiseringen. Ulike brukergrupper kan ha forskjellige oppfatninger av alvoret i en feil. Mange feil som hver for seg ikke er så store i en publisering, kan samlet være omfattende og bli negativt oppfattet av brukere. Feil som er mindre sentralt i statistikken kan også vekke medieoppmerksomhet og føre til kritikk av SSB, slik at de for institusjonene kan være alvorlige. Feil i sentrale størrelser kan samtidig gå mer upåaktet hen slik at de for SSB ikke er så alvorlig. En feil som i utgangspunktet vurderes som lite betydningsfull kan også vise seg å være mer omfattende. Det omvendte kan også skje. Følgende kriterier benyttes skjønnsmessig som grunnlag for håndtering av retting og rapportering:

Alvorlige feil:

 • Feil i sentrale størrelser og tekst, for eksempel hovedtall, aggregerte størrelser, nyhetstittel og ingress
 • Feil som forekommer i stort omfang, for eksempel at mange tabeller og mye tekst må endres
 • Feil i økonomisk og samfunnsmessig spesielt sensitive statistikker
 • Feil som medfører feilaktig bruk av resultatene, for eksempel ved omfattende spredning av misvisende tall i media
 • Feil som medfører at SSB blir gjenstand for omfattende kritikk

Mindre alvorlige feil:

 • Når tallet er mindre sentralt i statistikken
 • Det er liten fare for feilaktig bruk av resultatene, for eksempel via media
 • Det er liten fare for kritikk av SSB knyttet til saken

Skjønnhetsfeil:

Slike feil dreier seg om form, og har ikke betydning for brukernes forståelse eller anvendelse av materialet. Det kan være skrivefeil, språklige feil og andre feil i teksten som ikke berører statistikkinnholdet, som feil i antall desimaler, i datering og lenker og så videre.

Prinsipper for retting og kommunikasjon om retting

 • Det er viktig at SSB retter feil, fordi det som publiseres har samfunnsmessig betydning og skal være riktigst mulig
 • For å bevare tilliten til SSB er det viktig at feil innrømmes og redegjøres for på en åpen og profesjonell måte, og dokumenteres for ettertiden
 • Innholdsmessige feil som oppdages i publisert statistikk og analyser rettes, og det rettede produktet publiseres på ssb.no så snart som mulig
 • Det er et mål for SSB at kvalitetsarbeidet er så godt at det blir færrest mulig feil i både statistikk og analyser. SSB lærer av sine feil for å forebygge forekomst av nye feil
 • Rutiner for retting og informasjon til brukerne tilpasses alvoret i feilen

Avhengig av hvilke publikasjoner det gjelder og hvor alvorlig feilen er, skal dette gjøres når feil oppdages:

 • Rettingene av innholdsmessige feil markeres tydelig for brukerne
 • Årsak til feil i produktene redegjøres for der det er nødvendig
 • Skjønnhetsfeil rettes når det er nødvendig
 • Feil i eldre papirpublikasjoner rettes ikke
 • Hvis det tar tid å rette alvorlige feil, skal brukerne informeres om det, og hvis mulig om når rettet produkt vil bli publisert. Er feilen omfattende, kan det være aktuelt å trekke publiseringen midlertidig tilbake
 • Aktiv informasjon til brukerne utover publisering av rettet produkt vurderes
 • Ved feil i webpubliseringer tilbake i tid, rettes tallene i Statistikkbanken der det er mulig
 • Fordi det er et omfattende arbeid å rette feil, henvises det i eldre publiseringer - der det er relevant - til retting i Statistikkbanken og til at rettingene finnes i nyere publiseringer
 • De rettede versjonene av produktene publiseres, opprinnelige versjoner med feil vises ikke for brukerne