Mykje av auka i dei samla skatteinnbetalingane i 2021 kom frå ein auke i innbetalt skatt på petroleumsutvinning. Desse skattane var uvanleg låge i 2020, med samla innbetalingar på 28,4 milliardar kroner. I 2021 auka innbetalingane med 57,3 milliardar, til 85,7 milliardar. Summen er framleis langt lågare enn i 2019, då det blei betalt inn 133,5 milliardar kroner.

Høge innbetalingar til kommunane

Skatteinnbetalingar til kommuneforvaltninga var på 236,4 milliardar kroner i fjor. Dette er 16,3 prosent meir enn i 2020, som er ein sterkare vekst enn det som var forventa. Fylkeskommunane fekk betalt inn 40,5 milliardar, medan det blei betalt inn 196 milliardar til kommunane. Personlege skatteytarar står for det aller meste av innbetalingane til kommuneforvaltninga.

Utanom petroleumsskattar gjekk innbetalingane til statskassa ned med 10,6 milliardar kroner, eller 3,6 prosent, i fjor. Nedgangen skuldast lågare innbetalingar frå upersonlege skatteytarar. Betalingar til folketrygda auka med 28,4 milliardar, til 358,3 milliardar kroner i 2021.