Nye tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser en svært sterk økning i inntektene, mens utgiftene har en mer normal utvikling. Dette bidrar til et svært høyt overskudd i offentlig forvaltning.

Figur 1. Overskudd per kvartal i milliarder kroner

Petroleumsinntektene øker

En stor del av inntektsøkningen det første halvåret av 2022 er knyttet til petroleumsinntekter. Beregnet skatt på petroleum er høyere enn noen gang tidligere. I tillegg til inntekter fra petroleumsskattene har staten gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) andeler i olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg. Så langt i år har uttaket fra SDØE vært rekordhøyt, noe som bidrar til å trekke inntektene oppover.

Utgiftssiden

De totale utgiftene har hatt en vekst på 5,2 prosent fra første halvår i 2021 til samme periode i 2022. Lønnskostnader, stønader og kjøp av varer og tjenester er de største utgiftspostene. Av disse er det stønadene som har hatt den største økningen i absolutte tall, noe som for det meste forklares av strømstøtte til husholdninger. I motsatt retning har det vært en nedgang i subsidier og løpende overføringer, noe som bidrar til å dempe utgiftsveksten.