Nye tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser en svært sterk økning i inntektene, mens utgiftene, etter to år med sterk vekst i forbindelse med pandemibekjempelsen, vokser langt svakere. Dette bidrar til et svært høyt overskudd i offentlig forvaltning.  

Figur 1. Overskudd per kvartal i milliarder kroner

Petroleumsinntektene er økende

En stor del av inntektsøkningen hittil i 2022 er knyttet til petroleumsinntekter. Beregnet skatt fra petroleumsselskapene er høyere enn noen gang tidligere. I tillegg til inntekter fra petroleumsskattene har staten gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) andeler i olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg. Så langt i år har overskuddet i SDØE vært rekordhøyt, noe som bidrar til å trekke inntektene oppover.

Utvidelse og revisjon av statistikken

For første gang i denne statistikken publiserer vi nå kvartalstall fordelt på statsforvaltning og kommuneforvaltning hver for seg. Tidligere har kun offentlig forvaltning samlet blitt publisert, men forbedringer i datagrunnlag og bearbeiding har nå gjort det mulig å publisere sektorene hver for seg. Den kvartalsvise tidsserien er oppdatert tilbake til 2002. I tillegg til dette er årlige tall for 2020 og 2021 revidert i denne publiseringen.