Nye tall for offentlig forvaltnings inntekter og utgifter viser at inntektene i 2021 økte med 27 prosent, mens utgiftene økte med 2 prosent sammenlignet med året før. I 2020 var det et underskudd på 89 milliarder kroner, mens det i 2021 ble snudd til et overskudd på 376 milliarder.

Figur 1. Nettofinansinvestering (1 års glidende gjennomsnitt)

Økte petroleumsinntekter

En stor del av inntektsøkningen i 2021 skyldes en kraftig vekst i petroleumsinntektene. I 2020 var disse svært redusert som følge av lavere oljepris og midlertidige endringer i petroleumsbeskatningen. I 2021 steg disse inntektene mye mer enn forventet, hovedsakelig som følge av høye gasspriser. Til sammen lå petroleumsinntektene i 2020 på 60 milliarder kroner, mens i 2021 hadde de skutt opp til 491 milliarder.

Fremdeles koronaeffekter

Hvis man ser på inntektene og utgiftene utenom petroleum får man et annet bilde av situasjonen i de offentlige finansene, der 2021 er preget av å være nok et pandemiår. I 2018-2019, årene umiddelbart forut for virusutbruddet, var de totale utgiftene om lag på linje med inntektene utenom løpende petroleumsinntekter, slik handlingsregelen legger opp til. For 2020 var underskuddet utenom petroleum om lag 150 milliarder kroner – for 2021 anslås det til 115 milliarder.

I både 2020 og 2021 har det vært høye utgifter til både næringsliv og husholdninger for å bøte på de negative virkningene av koronapandemien. På inntektssiden har skatteinngangen på fastlandet bedret seg fra 2020 til 2021, men veksten må ses i sammenheng med den store nedgangen fra 2019 til 2020.

Det er gjort revisjoner for 2020 og for de tre første kvartalene i 2021 i forbindelse med denne publiseringen. Nye anslag for petroleumsskatt førte til store oppjusteringer av 2021 K1-K3. I tillegg ble også petroleumsskattene i 2020 revidert. Øvrige skatter er også oppdatert tilbake til 2020 i tråd med ny informasjon.