Avfall

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 13 av 13
Ingen endring i avfallsmengden i 2021

Den totale avfallsmengden i 2021 er på 11,6 millioner tonn, og ligger på samme nivå som i 2020. Avfallsmengden i tjenesteytende næringer har økt mest, mens nedgangen er størst i bygg- og anleggsnæringen.

Mindre eksport av farlig avfall

I 2021 eksporterte Norge nærmere 330 tusen tonn farlig avfall til utlandet for behandling. Dette utgjør en reduksjon på nærmere 10 prosent sammenlignet med året før.

Meir avfall behandla i Noreg

I 2021 blei det behandla 7,8 millionar tonn avfall ved Norske avfallsanlegg. Det er ein auke på nesten 200 000 tonn frå året før.

Oppgang i avfallsmengden fra tjenesteytende næringer

Mengden avfall fra tjenesteytende næringer avtok kraftig i 2020, sammenlignet med tidligere år. I 2021 er mengdene på vei opp mot det de var før koronanedstengningene. Mengden ordinært avfall økte med 30 prosent fra 2020 til 2021.

Kvar av oss kasta 431 kg søppel heime i fjor

Mengdene hushaldsavfall i Noreg minkar, vi kasta 3 prosent mindre søppel i 2021 enn i 2020. Likevel er vi ikkje heilt nede på nivået som var før pandemien.

17,3 kilo farlig avfall per person

Det er estimert at cirka 93 tusen tonn farlig avfall levert til godkjent behandling stammer fra husholdningene. Fordelt utover landets innbyggere, tilsvarer det cirka 17,3 kilo farlig avfall per person.

Størst økning i avfall fra riving i 2020

Avfall fra byggeaktivitet økte med cirka 10 prosent i 2020 sammenlignet med året før. Størst økning i byggavfall er fra riving med 23 prosent, avfall fra rehabilitering økte med 3 prosent mens avfall fra nybygging gikk ned med 2 prosent i 2020.

Avfallsmengdene redusert i 2020

I 2020 har det vært en nedgang i de totale avfallsmengdene på 5 prosent sammenlignet med 2019. Denne nedgangen kommer hovedsakelig av en stor nedgang i avfall fra tjenesteytende næringer.

Meir kompostering av avfall

Totalt blei det behandla 7,6 millionar tonn avfall ved avfallsanlegg i Noreg i 2020. Mengda kompostert avfall auka med 32 prosent frå 166 000 tonn i 2019 til 219 000 tonn i 2020. På same tid minka mengda av avfall som har blitt behandla ved biogassanlegg med 10 prosent.

Avfall frå samferdsel

Korona-året 2020 har ført til store endringar i avfall generert frå samferdsel. På flyplassar er avfallsmengda halvert, og på skip har den gått ned med 38 prosent. Det har derimot vore ein auke i andre type avfall. Mengda innsamla blybatteri gjekk opp med 20 prosent i 2020, og fleire dekk har blitt kasserte enn nokon gong.

Markant auke i hushaldsavfall

Hushalda har aldri kasta så mykje avfall som i korona-året 2020. Med 449 kilo per innbyggar vart rekorden frå 2014 på 441 kilo slått. Den totale mengda avfall frå hushalda i 2020 var på 2 418 tusen tonn – ein auke på 6 prosent frå året før.

Kraftig nedgang i avfallsmengden fra tjenestenæringene

Mengden avfall fra tjenesteytende næringer avtok markant i 2020 sammenlignet med tidligere år. Nedgangen fra året før var på 32 prosent.

Plastavfall og farleg avfall frå jordbruket

12 prosent, eller 34 000 tonn, av alt plastavfall kom frå jordbruk, skogbruk og fiske i 2019. Totalt frå alle næringar blei det innlevert 1,61 millionar tonn farleg avfall i 2019, og jordbruket stod for 330 tonn.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner fra delområdet avfall.

faktasider

Faktasider