Andel er areal i 100-metersbeltet som ikke er bygningsnært (mer enn 50 meter fra nærmeste bygg), ikke er dyrket mark, og ikke er vei- eller jernbaneareal. Øyer uten fastlandsforbindelse i form av bru eller bilferge er ikke medregnet. varierer betydelig mellom landsdelene. I er definert som den delen av Oslofjorden som ligger i Oslo og Viken nord for Drøbak. Kilde: Store norske leksikon. er ca. 30 prosent tilgjengelig, mens det i Oslofjorden inkludert Indre Oslofjord er ca. 40 prosent.

Rundt 20 prosent av den potensielt tilgjengelige strandsonen i Norge regnes som Statistikken over arealstatus er delt inn i bratthetskategorier etter muligheter for friluftsliv. Arealer med svært stor helling > 25 grader er definert som for bratt for ferdsel. Øvrige bratthetskategorier er: <br> • Liten helling < 3 grader med mulighet for telting<br> • Noe helling 3-10 grader med mulighet for opphold<br> • Stor helling 10-25 med mulighet for ferdsel.

Figuren viser andel strandsoneareal påvirket av bygninger, jernbane, vei eller dyrket mark, status for 5-årsintervaller 2005-2020 og 1.1.2021. Fylke

Stor forskjeller

Det er store forskjeller på potensielt tilgjengelig strandsoneareal i fylkene. Oslo er fortsatt det fylket med minst potensielt tilgjengelig strandsoneareal med 1 291 dekar, mens det i Troms og Finnmark er 724 533 dekar potensielt tilgjengelig strandsone. Vestby er fortsatt den kommunen med lavest andel potensiell strandsone på ca. 20 prosent, mens Hasvik med ca. 95 prosent er kommunen med høyest andel potensielt tilgjengelig strandsoneareal.

I Oslo kommune er det et tilgjengelig strandsoneareal på ca. 2 m2 pr innbygger, mens tilsvarende for Troms og Finnmark er på ca. 3 000 m2, noe som nesten tilsvarer en halv fotballbane.

Bygninger og Strandsoneareal som er bebygd (bygningers grunnflate uansett bygningstype) og områder opptil 50 meter fra ytterveggen til følgende bygningstyper:<br> • Alle typer boliger med unntak av naust, båthus og sjøbuer.<br> • Industribygninger.<br> • Hotellbygninger, men ikke andre bygninger for overnatting eller restaurantbygning. utgjør ca. 17,5 prosent av påvirkningene som begrenser tilgangen til strandsonen. Dyrket mark utgjør ca. 12 prosent, vei og jernbane utgjør omtrent 2 prosent.

Figur 2. Potensielt tilgjengelig og utilgjengelig strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse 1.1.2021. Fylke

Igangsettingstillatelser i strandsonen

Fra 2005 – 2019 har det vært en jevn nedgang i antall bygninger som bygges i strandsonen. I 2005 ble det gitt 5 677 igangsettingstillatelser for bygninger i strandsonen, og i 2019 var tallet 3 328. På grunn av etterslep i registreringen i Matrikkelen, er tallene for 2020 foreløpige. Foreløpig er antall igangsettingstillatelser for 2020 på 3 363, noe som er litt høyere enn 2019. Denne økningen skyldes en økning for bygningstype Garasjer og uthus til boliger. De andre bygningstypene fortsetter å synke.

Figur 3. Igangsettingstillatelser for bygninger i strandsonen. Antall. 2005-2020¹

¹ Foreløpige tall grunnet etterslep i registreringen i Matrikkelen.