70 prosent av strandsonen i Indre Oslofjord utilgjengelig for allmennheten

Publisert:

Omkring 30 prosent av strandsonen langs kysten er i bruk til bygninger, dyrket mark, vei eller jernbane. For Indre Oslofjord er 70 prosent av strandsonen utilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold.

Omfanget av strandsoneareal som er potensielt tilgjengelig varierer betydelig mellom landsdelene. For landet som helhet er 30 prosent av 100-metersbeltet langs kysten utilgjengelig for ferdsel og opphold. Oslofjord-fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark er fylkene med størst press på strandsonearealet. I Indre Oslofjord er situasjonen motsatt, med bare 30 prosent av 100-metersbeltet langs kysten tilgjengelig.

Rundt 20 prosent av den potensielt tilgjengelige strandsonen i Norge regnes som for bratt for opphold og ferdsel.

Figur 1

strandsone-2020-07-08-01

Store forskjeller

Det er store forskjeller på potensielt tilgjengelig strandsoneareal i fylkene. Oslo har et strandsoneareal på 4 165 dekar, mens Troms og Finnmark 929 036 dekar. Forskjellene er også store blant kommuner. Vestby har ca. 20 prosent, mens Hasvik har ca. 95 prosent potensielt tilgjengelig strandsoneareal. Kommuner som Oslo, Bergen og Trondheim ligger på relativt likt potensielt tilgjengelig strandsoneareal, med rundt 28-35 prosent. Mens Stavanger har litt mer tilgjengelig strandsoneareal, med ca. 41 prosent.

I Oslo kommune er det et strandsoneareal på ca. 2 m2 pr innbygger, mens tilsvarende for Troms og Finnmark er på 2 978 m2.

Av de menneskelige påvirkningene som begrenser tilgjengeligheten, er det først og fremst bygninger med omkringliggende areal som bidrar. På landsbasis gjør bygninger og bygningsnært areal omkring 17,5 prosent av strandsonen utilgjengelig. Dyrket mark bidrar med 12 prosent, mens vei og jernbane bidrar med omtrent 2 prosent.

Figur 2. Potensielt tilgjengelig og utilgjengelig strandsoneareal på fastlandet inkludert øyer med fastlandsforbindelse etter region, arealstatus og helling. 1.1.2020

Potensielt tilgjengelig strandsoneareal Bygningsnært areal < 50 m Dyrket mark Veiareal/Jernbaneareal
Viken 0.80 1.11 0.13 0.06
Oslo 0.03 0.06 0.00 0.01
Vestfold og Telemark 0.89 1.09 0.12 0.06
Agder 2.11 1.51 0.14 0.09
Rogaland 3.13 1.23 0.96 0.12
Vestland 13.08 3.85 2.15 0.51
Møre og Romsdal 5.91 1.70 1.78 0.27
Trøndelag 8.13 1.84 1.81 0.24
Nordland 16.98 2.64 2.77 0.40
Troms og Finnmark 17.38 2.39 2.06 0.45

Færre igangsettingstillatelser i strandsonen

Det er en nedgang i antall bygninger som blir bygget i strandsonen langs Norges kyst. I 2017 ble det totalt gitt omtrent 3 900 igangsettingstillatelser for bygninger i 100-metersbeltet, og i 2018 var tallet 3 400. Tillatelser for boliger utgjorde i overkant av 1 000 i 2017, og omkring 850 i 2018. For fritidsbygg har også tallet gått noe ned.

På grunn av etterslep i registreringen i Matrikkelen, er tallene for 2019 foreløpige. Foreløpig er antall igangsettingstillatelser for 2019 på 3 011, noe som er litt lavere enn for 2018. Dette kan indikere fortsatt nedgang i byggeaktiviteten i strandsonen.

1 Tall er forløpige pga. etterslep i registering i Matrikkelen.

Figur 3. Antall igangsettingstillatelser i strandsonen per år

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019¹
1-8 Alle bygningstyper 5665 6031 5638 4777 5131 4771 4666 4673 4614 4262 4057 4089 3943 3409 3011
1 Bolig 1168 1279 1047 844 976 837 901 941 1004 911 1035 1020 1001 846 737
17 Koie, seterhus og lignende 51 27 41 35 27 29 32 13 29 32 23 14 35 17 36
16 Fritidsbolig 1152 1289 1177 879 857 688 761 674 650 577 610 623 592 561 412
18 Garasje og uthus til bolig 2733 2810 2762 2438 2660 2660 2397 2495 2437 2194 1924 1892 1770 1497 1383
21-23 Industri og lagerbygning unntatt fiskeri og landbruk 198 206 218 259 250 250 243 281 219 274 208 221 225 226 208
24 Fiskeri- og landbruksbygning 92 105 102 106 119 114 111 100 110 104 91 129 92 86 98
ANN Annen bygningstype 271 315 291 216 242 193 221 169 165 170 166 190 228 176 137

Kart over potensielt tilgjengelig strandsone

Kartet viser i utgangspunktet et område rundt Oslofjorden. Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

For å aktivere dataene i kart.ssb.no: 1. Velg strandsone i temamenyen i høyre marg. 2. Zoom inn på kartet til et nivå med bedre detaljeringsgrad. 3. Velg ikonet med en etikett for å visualisere tegnforklaringen til dataene.

SSB gjør forbehold om eventuelle feil og mangler i grunnlagsdataene.

(Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Strandsoner 2019).

Nytt datasett Strandsoner 2020 er ikke lagt ut på kart.ssb.no, men kan foreløpig lastes ned her. (NB: Stor fil 775 MB).

Kontakt