De 35 indikatorene i arealprofilene er i hovedsak utviklet for arbeid på det overordnede plannivået, det vil si som grunnlag for å utarbeide planstrategier, samt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Her kan man sammenligne egen kommune med andre kommuner og se på utviklingen over tid. Hovedmålgruppen for disse arealprofilene er alle som arbeider med planlegging i kommuner og fylkeskommuner.

 

Indikatorene er organisert etter tre hovedområder:
A. Sosiale forhold
B. Miljø og klima
C. Økonomi

 

14 indikatorer knyttet til sosiale forhold:
A1. Boligareal per bosatt (kvadratmeter)
A2. Bosatte per km² tettsted
A3. Andel innbyggere som bor i tettsted (prosent)
A4. Andel boliger i blokk (prosent)
A5. Andel leid bolig (prosent av husholdninger)
A6. Nye boliger siste 4 år
A7. Andel nye leiligheter (prosent)
A8. Andel nye boliger utenfor tettsted (prosent)
A9. Andel bosatte over 60 år (prosent)
A10. Andel husholdninger med eldre 67+ (%)
A11. Andel personer i lavinntektshusholdninger (%)
A12. Andel kommunalt disponerte boliger (%)
A13. Flyttinger innen kommunen per 1 000 innbyggere
A14. Netto innflytting. Antall personer

 

9 indikatorer knyttet til miljø og klima:
B1. Nye fritidsbygninger siste 4 år
B2. Andel potensielt tilgjengelig strandsone (%)
B3. Nye bygg i strandsonen
B4. Byggesøknader i 100-m beltet innvilget
B5. Igangsatte bygninger i aktsomhetsområder
B6. Andel med trygg tilgang til rekreasjonsareal (%)
B7. Andel med trygg tilgang til nærturterreng (%)
B8. Andel bebygd areal etter arealbruksklasse
B9. Ledig ubebygd areal. Dekar

 

12 indikatorer knyttet til økonomi:
C1. Godkjent nydyrket areal (dekar)
C2. Nedbygging av dyrket jord (foreløpig ikke publisert)
C3. Omdisponering av dyrket jord (dekar)
C4. Omdisponering av dyrkbar jord (dekar)
C5. Andel sysselsatte bosatt i egen kommune (%)
C6. Andel som jobber i sentrum (prosent)
C7. Boligenes avstand til arbeidsplassklynger (km)
C8. Nye boligers nærhet til arbeidsplassklynger (km)
C9. Boligenes avstand til sentrumssone (km)
C10. Nye boligers avstand til sentrumssone (km)
C11. Næringsbyggs nærhet til sentrumssone (km)
C12. Nye næringsbyggs nærhet til sentrum (km)

 

Innhold til hver indikator:
For hver indikator vises et nøkkeltall for valgt kommune. Rangering av alle kommunene presenteres som et stolpediagram. Der det finnes flere årganger, presenteres dette som kurvediagram. Brukeren kan endre innholdet i stolpediagrammet ved hjelp av filtre for fylker, sentralitetsgrupper og kommuner.

I tillegg finnes det egne presentasjonssider for nøkkeltallstabell, som viser alle tallene for en valgt kommune, samt kartvisning og barometer. Hensikten med de ulike visningssidene er å gi brukeren mulighet til å sammenlikne sin egen kommune med ulike grupper av kommuner.

 

Bruksanvisning:

Naviger ved hjelp av pil-symbol øverst til venstre, arkfanene eller ved å klikke på startsiden(e). Velg den kommunene du ønsker skal være i fokus fra nedtrekksmenyen på startsiden; du kan når som helst endre kommunen i fokus.

Bruk filtrene i boksene til venstre for å endre hvilke kommuner som vises i stolpediagrammet. Ta markøren over en stolpe for å lese av verdi.

Bruk ikonene nederst til høyre for å dele applikasjonen med andre brukere eller laste ned i ulike formater (png-bilde, pdf, power point, data).

Se en informasjonsvideo i artikkelen Arealbruk i din kommune.

 

Metainformasjon:
For hver indikator finnes det en kort tekstlig beskrivelse som definerer indikatorene og angir kilde for tallgrunnlaget. Indikatorene er basert på tall som finnes i andre statistikker og/eller Statistikkbank-tabeller, og lenker til disse ligger i fotnotene.

 

Tallgrunnlag:
Tallgrunnlaget kan lastes ned ved å klikke på nedlastingsikonet nederst til høyre i applikasjonens vindu og velge "Data". Dette gjelder kun for arkfanene Nøkkeltallstabell og Barometer. Da får man tilgang til de dataene som vises.

Vedlagt Excel-fil inneholder hele tallgrunnlaget for applikasjonen i kolonnebasert tabell-format.

 

Tilgjengelighet:

I denne interaktive visualiseringen tester vi ut presentasjon av tall fra Statistisk sentralbyrå på en alternativ og visuell måte, og løsningen kan anses som en pilot. Vi har lagt vekt på å utvikle slike visualiseringer med relativt liten ressursinnsats og brukt tredjepartsverktøy (her: Tableau Public). Hensikten er å få erfaring med nye formidlingsformer, samt få innspill fra brukere.

Tjenesten er optimalisert for større skjermer, og det kan være interaktivitet som ikke er like brukervennlig på mobile klienter. Verktøyet oppfyller de fleste krav til universell utforming, men datavisualiseringer er i seg selv nyttigst for personer med synssans. Send en forespørsel til kontaktpersonene dersom du ønsker tilgang til dette innholdet på en alternativ måte.