Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge økte i februar 2022. Gjennom store deler av 2021 hentet økonomien seg inn i takt med at samfunnet åpnet opp, men nye smitteverntiltak ble innført i desember og førte til fall i BNP. I midten av februar ble samtlige restriksjoner fjernet. Flere av næringene hvor smitteverntiltakene har hemmet aktiviteten bidro dermed til å trekke opp veksten i fastlandsøkonomien.

Figur 1. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Figur 2. Bruttonasjonalprodukt og konsum i husholdninger. Månedlig. Sesongjustert. Volumindekser. 2019=100

Det tradisjonelle fisket stod for det største enkeltbidraget til bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge i februar på 0,5 prosentpoeng. Næringen påvirkes av ikke-konjunkturelle forhold, som tidvis gir betydelige utslag i månedlig nasjonalregnskap. Utenom tradisjonelt fiske var BNP for Fastlands-Norge omtrent uendret fra januar til februar.

Tjenestenæringene vokste samlet sett 1 prosent i februar. Veksten var særlig drevet av næringer hvor aktiviteten i varierende grad har vært begrenset av smitteverntiltak, herunder hotell- og servering, kultur og passasjertransport.

- Som forventet ga gjenåpningen i februar økt aktivitet i enkelte tjenestenæringer som har vært hardt rammet gjennom pandemien. Samtidig var det nedgang i andre deler av økonomien, blant annet i industri og bygg og anlegg, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten.

Redusert aktivitet innen bygg og anleggsvirksomhet dempet oppgangen i fastlandsøkonomien. Industri og bergverk så også en nedgang i februar. Nedgangen var bredt basert, men må sees i sammenheng med en sterk oppgang i januar. Flere industribedrifter rapporterte til regionalt nettverk første halvdel av februar om kapasitetsbegrensninger som var ventet å dempe den videre veksten.

Ytterligere oppgang i samlet BNP

Målt i faste priser økte petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart 1,4 prosent. Dette førte til at samlet BNP for Norge, inkludert olje- og gassutvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, steg 0,7 prosent i februar. Målt i løpende priser økte samlet BNP 30,4 prosent fra februar 2021 til februar 2022.

- Olje- og gassprisen var fortsatt høy i februar, drevet blant annet av den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland og påfølgende invasjon 24. februar. Dermed fortsetter den sterke veksten i nominelt BNP og eksport som vi har sett siden 2. halvår 2021, sier Sletten.

Konsum

Husholdningenes konsum vokste 1 prosent fra januar til februar. Tjenestekonsumet steg 3,4 prosent og var særlig drevet av konsumgrupper som har vært hardt rammet av smitteverntiltak. Som følge av gjenåpningen i midten av februar, økte konsumet av hotell- og serveringstjenester samt fritidstjenester. Varekonsumet fortsatte å falle og endte med en nedgang på 0,9 prosent. Konsumet av matvarer og alkoholholdige drikkevarer falt, som skyldes at husholdningene har begynt å vri konsumet tilbake til tjenester. Lettelser på reiserestriksjoner har gjort det enklere å dra over grensen og handle i Sverige, som også kan ha bidratt til nedgangen i mat- og drikkevarekonsumet. Kjøp av biler bidro også til å trekke ned varekonsumet i februar. Husholdningenes strømforbruk har vært betydelig lavere i årets to første måneder enn samme periode i fjor, som skyldes mildere vær i 2022.

Konsum i offentlig forvaltning økte 0,1 prosent. Utviklingen i offentlig konsum bygger på ulike indikatorer, men vil revideres når regnskap for stats- og kommuneforvaltningen for 1. kvartal foreligger. De må derfor betraktes som foreløpige. Gitt de uvanlige forholdene, er usikkerheten stor.

Investeringer

Bruttoinvesteringene i fast realkapital falt 0.6 prosent. Den rullerende tremånedersveksten fra september-november til desember-februar var på 3,8 prosent. Boliginvesteringene falt 0,6 prosent i februar, og den rullerende tremånedersveksten var på 2,6 prosent.

For bruttoinvesteringer i fast realkapital ellers er det generelt svak tilgang på månedsinformasjon. For petroleumsinvesteringer, investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning er informasjon om planlagte investeringer slik de er rapportert av selskapene, benyttet.

Eksport og import

Eksporten økte 4,4 prosent fra januar til februar, målt i faste priser og justert for sesong- og kalendereffekter. Særlig trakk eksporten av råolje og naturgass opp veksten i februar. Det ble også eksportert mer tradisjonelle varer og tjenester i februar enn måneden i forveien. Målt i verdi, er eksporten nesten doblet på et år sammenlignet med februar 2021. Dette skyldes i stor grad rekordhøye priser på gass.

Importen økte 3,3 prosent fra januar til februar. Veksten kan tilskrives både en vekst i import av tradisjonelle varer og tjenester.

Revisjoner

I forbindelse med nye månedstall vil det bli tilbakegående revisjoner. Statistikkunderlaget som benyttes til beregningene, vil normalt ikke endres bakover, men sesongjusterte serier kan likevel revideres. Det skyldes at grunnlaget for sesongjusteringen endres når nye perioder tilføyes. Nasjonalregnskapet har utgitt en artikkel om revisjonene i det månedlige nasjonalregnskapet.

På enkelte områder er det innarbeidet ny grunnlagsstatistikk for tidligere måneder. Makrobildet er likevel fortsatt som tidligere publisert.

Torsdag 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra og med mars ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere mars 2020 og påfølgende måneder som ekstremverdier.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.