Metoder og dokumentasjon for nasjonalregnskap og konjunkturer

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Sektorinndeling innen næringsområdene P, Q og R Artikkel 14. august

  I nasjonalregnskapet er fordelingen av økonomien på sektorer basert på definisjoner og prinsipper i et internasjonalt regelverk, der Norge er pålagt å følge den europeiske versjonen, European System of Accounts 2010 (ESA 2010) som en del av EØS-avtalen.

 2. Testing the split of economic ownership for petroleum resources in Norway Artikkel 30. mai

  Based on the Norwegian experiences, a long-term average pattern is identified as regards the distribution of resource rent due to petroleum activities, which can be used to split the economic ownership of oil and gas between the government and the oil and gas sector in Norway.

 3. What can we do with the quality-adjusted labor input data? Artikkel 26. mai

  This document, by using examples, aims to demonstrate how the quality-adjusted labor input data can be applied for economic analysis in general, and for growth accounting in particular.

 4. Norwegian National Accounts - GNI Inventory for ESA 2010 Artikkel 28. mars

  This document provides a comprehensive documentation of data sources and methods for calculating the central variables gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) in the Norwegian national accounts.

2022

 1. Lønnsrelasjoner i KVARTS. Dokumentasjon og publisert statistikk Artikkel 8. juli

  Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS ved å gjennomgå de økonometriske spesifikasjonene, samt den økonomiske teorien som ligger til grunn for disse.

 2. Satellittregnskap for hav Artikkel 1. april

  Statistisk sentralbyrå publiserer i dag en pilot for satellittregnskap for hav for å synliggjøre størrelsen og strukturen på fastlands¬næringene som er knyttet til havet. Det inngår i fjerde fase av OECD-prosjektet «Future of the Ocean Economy» som Norge har tatt del i siden starten i 2013.

2021

 1. Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater Artikkel 11. november

  Fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene har lenge vært etterspurte indikatorer i overvåkingen av husholdningenes økonomi. Vi har dokumentert beregningene av ratene, tidsserieegenskapene og de sesongjusterte tidsseriene.

 2. Quarterly National Accounts Artikkel 20. august

  Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.

 3. Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen Artikkel 20. august

  Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.