Det var samtidig store endringer i produksjonen, med et bortfall av etterspørsel fra utlendinger, økt etterspørsel fra innlendinger gjennom sommeren, og vridning fra servering ved spisesteder, til catering og take-away. Statistisk sentralbyrå måler denne utviklingen dels gjennom korttidsstatistikk for næringslivet, og dels gjennom det månedlige og kvartalsvise nasjonalregnskapet (MNR og KNR).

De viktigste indikatorene for produksjonen i overnattings- og serveringsnæringen i MNR og KNR er Statistisk sentralbyrås overnattingsstatistikk og en arbeidskraftindikator basert på opplysninger fra a-ordningen. I mars 2020 ble det raskt klart at særlig arbeidskraftindikatoren ikke lenger fanget opp utviklingen godt. Nasjonalregnskapet har derfor vurdert og justert beregningene i henhold til alternative kilder i et forsøk på å beskrive aktivitetsforløpet riktigst mulig. Dette notatet oppsummerer foreliggende korttidsstatistikk og enkelte andre indikatorer for 2020, og sammenholder disse med anslagene i nasjonalregnskapet.

Den primære støttekilden for overnattings- og serveringsnæringen var først næringsvise permitteringer fra NAV. Dette ga grunnlag for å beregne nedgang i bruk av arbeidskraft i næringen. Sammen med overnattingsstatistikken, som ikke er blitt justert, ble dette brukt til å anslå det første brå fallet i aktiviteten.

Andre datakilder som har blitt brukt til støtte for beregningene i overnattings- og serveringsvirksomhet har vært omsetning fra Merverdiavgiftsregisteret og korttransaksjoner for betalinger hos foretak i næringene. Notatet beskriver utviklingen i disse indikatorene, og utfordringer ved å ta dem i bruk i MNR og KNR beregningene, der målet først og fremst er å tegne et riktig bilde av sesongjustert volumvekst i bruttoprodukt i faste priser.

Sammenligningen viser at det terminvise forløpet i ujustert produksjonsverdi i MNR stemmer godt overens med omsetningstall fra Merverdiavgiftsregisteret. Forløpet i månedlig produksjonsverdi er ikke likt som i korttransaksjonstallene, verken i nivå eller tolvmånedersvekst. Dette begrunnes blant annet med de store endringene som har vært mellom 2019 og 2020, både i kundegrupper og betalingsformer, som gjør det rimelig å anta at veksten i transaksjonstallene overestimerer veksten i omsetningen i næringene.