Satellittregnskapet for hav er en pilot og er samfinansiert av Forskningsrådet og Statistisk sentralbyrå (SSB). Det inngår i tredje fase av OECD-prosjektet «Future of the Ocean Economy» som Norge har tatt del i siden starten i 2013. For å synliggjøre størrelsen og strukturen på fastlands­næringene som er knyttet til havet tar satellittregnskapet utgangspunkt i tall og begreper fra nasjonalregnskapet, men foretar bearbeiding og omklassifisering. Tallene i satellittregnskapet for hav er altså konsistente med nasjonalregnskapet, men fremstillingen er mer detaljert.

I dette notatet redegjøres det for rammeverket som satellittregnskapet er underlagt, det tilgjengelige kildemateriale og beregningsmetodene som er anvendt.

Denne piloten bygger på rammeverket som legges frem i OECDs Blueprint for improved measurement of the international ocean economy: An exploration of satellite accounting for ocean economic activity (OECD 2021). Guiden inkluderer retningslinjer om prinsipper og definisjoner, klassifiseringer, nedbryting av tall og tabeller for å formidle data. Guiden er et resultat av en rekke diskusjoner mellom OECD og havnasjoner, inkludert Norge.

Den viktigste kilden for satellittregnskapet for hav er nasjonalregnskapets kryssløp. Kryssløpet gir en detaljert beskrivelse av tilgangen (produksjon og import) av varer og tjenester i den norske økonomien, og hvordan disse blir anvendt. Den angir hvor stor andel av tilgangen av et produkt blir brukt til konsum, eksport, produktinnsats eller investeringer og også av hvem (næringer, utlandet, og konsumgrupper), og oppdateres hvert år i forbindelse med publisering av endelig nasjonal­regnskap. Et SAS-basert IT-system er kjernen og muliggjør fleksibiliteten i parametere og definisjoner som behøves når oppfølgingsarbeidet settes i gang etter denne publikasjonen.

Satellittregnskapet for hav dekker årene 2016 til 2019, og består av tilgangs- og anvendelsestabeller samt en oppsummeringstabell for nøkkelstørrelser som bruttoprodukt, sysselsetting, og investeringer.

Det internasjonale høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi har anbefalt at det utvikles helhetlige havregnskap som gjenspeiler den sanne verdien av havet. Dette er nødvendig for å få en mer helhetlig og bærekraftig forvaltning av havets økosystemer og naturressurser. Etablering av et satellittregnskap for hav som viser havets bidrag til den norske verdiskapingen er et nødvendig første steg på veien mot et helhetlig havregnskap. Et slik regnskap vil være kompatibelt med økosystemregnskap slik at økonomisk verdiskaping ikke blir den eneste indikatoren som beslutningstakere forholder seg til når forvaltningspolitikk lages.

Pilot Satellittregnskap for hav. Last ned fil (Excel)