Statistikken Kulturtilbod viser at netto driftsutgifter til barn og unge i prosent av kommunenes totale netto driftsutgifter var på 0,8 prosent, den samme andelen som de siste fire årene. Tilsvarer regnskapsfunksjon 231, art 470. Data er hentet fra kommuneregnskapene. hadde en marginal nedgang sammenlignet med tidligere år og endte på 18,9 millioner kroner i 2020.

Økning i tilskudd per lag

Resultatene fra KOSTRA-rapporteringen viser at antall frivillige barne- og ungdomsforeninger som fikk kommunalt tilskudd i 2020 var noe lavere enn de foregående årene. Det var 4 344 frivillige barne- og ungdomsforeninger som mottok kommunalt tilskudd og det var 380 færre enn året før. For de som mottok tilskudd i 2020 var beløpet i gjennomsnitt 43 400 kroner per lag, noe som var en økning fra 2019 da beløpet var 40 200 kroner per lag. Antall private tiltak for barn og unge som fikk kommunalt tilskudd gikk opp fra 457 i 2019 til 772 i 2020.

Redusert fysisk tilbud, men økt digital satsning

Det var 625 kommunale En samlebetegnelse og omfatter alle typer fritidsklubber, ungdomskafé, ungdomshus, mediesenter, aktivitetshus samt andre ungdoms- og fritidsordninger og lignende. Inkluderer også åpne møteplasser. i 2020. Dette var 42 færre enn året før. Nedgangen kan forklares med at det er færre kommuner i 2020 som følge av kommunereformen, samt at noen kommuner ikke har hatt et fritidssentertilbud i 2020 på grunn av koronapandemien.

Fritidssentrene var åpne i 342 000 Antall timer åpent årlig beregnes slik: Timer i uka * antall tiltak * antall uker og hentes fra skjema 17 "Barne- og ungdomstiltak og tilskudd til frivillige lag og foreninger". totalt i 2020, og dette var en nedgang på 32 prosent fra 2019. Til sammenligning var det en økning i antall timer åpent på 2 prosent fra 2018 til 2019.

Figur 1. Antall timer åpent årlig i kommunale fritidssentre

På grunn av restriksjoner som følge av koronapandemien har de fysiske åpningstidene i fritidssentrene naturlig nok vært redusert. I rapporteringsskjemaet for Barne- og ungdomstiltak og tilskudd til frivillige lag og foreninger gir imidlertid kommentarfeltet en indikasjon på at fritidssentrene har lagt til rette for et mangfold av alternative aktiviteter i 2020. Eksempler på dette er turgrupper og andre utendørsaktiviteter. Mange kommuner rapporterer om digitale spill-kvelder og opprettelse av digital ungdomsklubb, samt tett kontakt med ungdom gjennom sosiale medier. Det har også blitt arrangert hybride løsninger hvor noen har vært til stede fysisk på fritidssentrene, mens andre har deltatt digitalt.