Nøkkeltall for KOSTRA

Publisert:

Brutto driftsutgifter for kommunene endte på 491,4 milliarder i fjor, mens de for fylkeskommunene lå på om lag 85,7 milliarder.

  • Tallene er hentet fra
  • KOSTRA

Kommunenes brutto driftsutgifter fordeler seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 1. Brutto driftsutgifter til kommunale tjenesteområder i prosent av totale brutto driftsutgifter. 2020

2020
Administrasjon og styring 6
Barnehage 11
Grunnskoleopplæring 18
Helse og omsorg 32
Sosialtjenester 5
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon/avfall 5
Kultur 4

Tall er hentet fra tabell 12364 og 12362.

For fylkeskommunene utenom Oslo fordelte de totale brutto driftsutgiftene på 85 705 millioner kroner seg på tjenesteområdene på følgende måte:

Figur 2. Brutto driftsutgifter til fylkeskommunale tjenesteområder i prosent av totale utgiftsområder. 2020

2020
Administrasjon og styring 4
Videregående opplæring 41
Tannhelse 4
Samferdsel 35
Plan, byggesak og miljø 3
Kultur 5

Tall er hentet fra tabell 12361 og 12163.

Kommune- og regionreform 2020

KOSTRA-statistikkene blir i stor grad berørt av endringene i kommune- og fylkesinndelingen fra 1. januar 2020. Sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner vil innebære brudd i tidsseriene i en stor del av KOSTRA-tabellene.

Sammenslåtte tidsserier

På noen av tjenesteområdene i KOSTRA er det laget tabeller som inneholder såkalte sammenslåtte tidsserier. Disse vil være å finne på tjenesteområdet i Statistikkbanken, under overskriften KOSTRA – sammenslåtte tidsserier. Du kan lese mer om sammenslåtte tidsserier her.

Ingen sammenslåtte tidsserier for regnskapstall

SSB har i samråd med KS besluttet at det ikke lages sammenslåtte tidsserier i KOSTRA i kommuneregnskapet for nye kommuner ved publiseringen av 2020-tall. Dette er begrunnet blant annet i regnskapsfaglige vurderinger. Du kan lese mer om dette her.

Nye KOSTRA-grupper

Det er gjort en revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Grupperingen er oppdatert på bakgrunn av innrapporterte data for 2018, men er tilpasset kommunestrukturen som gjelder fra 2020.

Du kan lese mer om KOSTRA-gruppene her.

En oversikt over inndelingene er tilgjengelig i Excel-format her.

Endring av tabeller

Fra en frigivning til en annen skjer det at enkelte tabeller blir fjernet, og erstattet av nye. En oversikt over hvilke KOSTRA-tabeller dette gjelder i denne omgang, finner du på https://www.ssb.no/informasjon/om-statistikkbanken/endringslogg-for-statistikkbanken, med «Dato for endring» 15.03.2021.

Kontakt