376542
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/sjofiske/aar
376542
statistikk
2019-11-22T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
sjofiske, Sjøfiske etter laks og sjøaure, fangst, rømte oppdrettsfiskFiske og fangst, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Sjøfiske etter laks og sjøaure

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltal

28 %

nedgang i fangstmengd frå 2018 til 2019

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure
KiloEndring i prosentEndring i prosentTal
20192018 - 20192014 - 20192019
1Medrekna sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.
Fangst i alt1235 233-28961 515
Laks i alt219 214-32353 048
Under 3 kg45 577-49-3720 717
3-7 kg119 898-273026 326
7 kg og over53 738-21126 005
Sjøaure5 0993632 561

Sjå utvalde tabellar frå denne statistikken

Tabell 1 
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure. Fylke
Fangst i altLaksSjøaureSjørøyeRegnbogeaurePukkellaks
I altUnder 3 kg3-7 kg7 kg og over
Kilo
2019
Heile landet235 233219 21445 577119 89853 7385 0993486810 504
Østfold53052820437712000
Akershus og Oslo000000000
Buskerud1 0231 020287752173000
Vestfold3 0613 0311352 34355329000
Telemark000000000
Aust-Agder1 4731 447501 25614119800
Vest-Agder13 78513 4271 49810 973956358010
Rogaland15 20015 1502 22310 6512 27635069
Hordaland000000000
Sogn og Fjordane5 9865 9151 1044 010801400427
Møre og Romsdal13 82013 6033 2286 4673 9089404120
Trøndelag59 42056 48512 76030 11113 6142 802148111
Nordland5 3144 9951 2543 1296122382080
Troms - Romsa13 77512 4162 5376 0063 8746211410596
Finnmark - Finnmárku101 84691 19720 74143 74026 716858184459 563

Tabell 2 
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure dei siste 3 åra

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure dei siste 3 åra
Tonn1 000 stk
201720182019201720182019
12019: Medrekna sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks.
I alt1295328235758862
Laks i alt290323219738553
Under 3 kg749046334221
3-7 kg144165120323626
7 kg og over726854886
Sjøaure555223

Tabell 3 
Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure i utvida fiskesesong

Fangst frå sjøfiske etter laks og sjøaure i utvida fiskesesong
Fangst i altLaksSjøaure
I altUnder 3 kgLaks 3-7 kgLaks 7 kg og over
Kilo
20174 5314 4591 7022 43931873
20181 9361 8885201 22414448
20191 8701 8515651 15213420
 
2019
Rogaland000000
Hordaland818814227546414
Sogn og Fjordane1051052834430
Møre og Romsdal3793759127675
Trøndelag262259106136173
Nordland2081999610409
Troms - Romsa99991755270

Om statistikken

Statistikken gjev ei oversikt over fangst av villaks og sjøaure tekne med fastståande reiskap i norske fjordar.

Omgrep

Definisjon av dei viktigaste omgrepa og variablane

Anadrom : Uttrykk for dyr som regelmessig går frå havet og opp i elvene for å forplante seg.

Vekt : Vekta av fisken gjeld kilo rund fisk.

Ordinær sesong : Perioden frå og med 1. juni til og med 4. august.

Utvida sesong : Fiske retta mot rømt oppdrettsfisk. Til og med 2002 var fiskeperioden 1. oktober - 28. februar. Fra og med 2003 er fiskeperioden 5. august -  28. februar.

 

Standard klassifikasjonar

Før 1993 er talet på laks og vekta av laksen spesifisert for gruppene laks under 3 kg og laks 3 kg og over. Frå og med 1993 er laksen fordelt etter desse gruppene: Laks under 3 kg, laks mellom 3 og 6,9 kg og laks 7 kg og over.

 

Administrative opplysingar

Namn og emne

Namn: Sjøfiske etter laks og sjøaure
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarleg seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Kommunetal, fylkestal og tal for heile landet.

Kor ofte og aktualitet

Årleg. Tala blir publiserte i november same året som fisket går føre seg.

Internasjonal rapportering

Miljødirektoratet rapporterer til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Lagring og bruk av grunnmaterialet

Grunnmaterialet blir lagra i Statistisk sentralbyrå. Registerdata og fangstdata ligg i Oracle-tabellar. Endeleg datafil lagrast på UNIX.

Bakgrunn

Føremål og historie

Statistikken representerer ein tidsserie frå 1876 og er eit sentralt element i det nasjonale og internasjonale overvakings- og forvaltningsarbeidet med anadrome laksefisk.

Brukarar og bruksområde

Fangststatistikk er ei viktig informasjonskjelde for naturforvaltning, presse, interesseorganisasjonar og andre aktørar. Forskingsmiljø nyttar statistikken til mellom anna å vurdere bestandsutvikling og til å gjere utrekningar av den samfunnsøkonomiske nytta av laksefiske.

Noreg har også forplikta seg til årleg å rapportere fangststatistikk til NASCO (North atlantic salmon conservation organization).

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukarar har tilgang til statistikk før statistikken er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter varsling minst tre månader før i Statistikkalenderen.  Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for å sikre lik behandling av brukarane.

Samanheng med annan statistikk

Tal for elvefiske etter laks, sjøaure og sjørøye blir presentert i eigne artiklar frå SSB.

Lovheimel

Offentleg register, Statistikkloven §§2-2, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikkje relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken skal gjelde all fangst av laks, sjøaure, sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks teke med kilenot eller krokgarn innafor fiskerigrensa i ordinær sesong. I utvida sesong kan ein i tillegg fiske med setjegarn.

Fangst frå forskningsfiske i ordinær sesong er medrekna i statistikken.

Fiske i ordinær sesong: Hovudsaklig villfisk, men med innslag av rømt oppdrettsfisk.

Fiske i utvida sesong: Hovudsaklig rømt oppdrettsfisk, men med innslag av villfisk.

Datakjelder og utval

Fangstdagbøker frå fiskarane.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken byggjer på fangstdagbøker frå fiskarane. Alle som skal fiske, må først bli registrerte i Sjøfangstregisteret (fylkesmennenes nettstad for registrering av sjølaksefiskarar og fiskeplassar). Fylkesmennenes miljøvernavdelingar får blanke fangstdagbøker frå Direktoratet for naturforvaltning som dei sender ut til dei som står i sjølaksefiskarregisteret. Etter at fiskesesongen er slutt, skal bøkene sendast til Statistisk sentralbyrå i utfylt stand. Fiskarar som fisker i ordinær sesong og ikkje har sendt inn bok, blir purra etter det oppdaterte registeret som SSB hentar frå Sjøfangstregisteret. Fiskarar frå det utvida fisket blir ikkje purra for manglande rapportering.

 

Data blir overførte frå fangstdagbøkene til elektronisk form. For å identifisere feilføring og feiltasting er det lagt inn maskinelle kontrollar. På dette grunnlaget blir det gjort opprettingar for logiske feil og uriktige oppgåver. Mangelfulle og feilaktige opplysningar gjer at ein av og til må bruke skjønn ved oppretting.

Sesongjustering

Ikkje relevant

Konfidensialitet

Tal for kommunar med færre enn 3 oppgåvegivarar prikkast ut.

Samanlikningar over tid og stad

Frå og med 1989 blei drivgarnfiske forbode.

Frå og med 1993 blei det ny organisering av datainnsamlinga. Tidlegare samla laksestyra inn oppgåver og sende oss data for kommunar. Frå og med 1993 får vi fangstdagbøker direkte frå fiskarane. Trass i dei nemnde måle- og handsamingsfeila, reknar ein med at statistikken gir eit tilnærma rett bilete av utviklinga i fisket etter laks og sjøaure frå år til år. Ny organisering av datainnsamlinga gjer det likevel usikkert om tala for 1993 og seinare kan samanliknast med tal frå tidlegare år.

 

Frå og med 1997 vart det opna for fiske etter rømt oppdrettsfisk i utvida sesong i fylka Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

 

Frå og med 2019 skal fangst av sjørøye, regnbogeaure og pukkellaks rapporterast.

Nøyaktigheit og pålitelegheit

Feilkjelder og uvisse

Oppgåvene som blir sendt inn, kan vere av vekslande kvalitet. På grunn av mangelfulle og feilaktige opplysningar, må ein av og til bruke skjønn ved oppretting.

 

Revisjon

Ikkje relevant

Faktaside

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB